Aktiebolagsförordning (2005:559)

SFS nr
2005:559
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2005-06-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:126

1 kap. Anmälan för registrering m.m.

Formen för anmälan m.m.

1 § En anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen
(2005:551) ska göras skriftligen hos Bolagsverket. Detsamma
gäller en anmälan enligt lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar eller lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse som avser ett aktiebolag som deltar i en
fusion med en ekonomisk förening eller en motsvarande utländsk
juridisk person.

En anmälan enligt första stycket eller en ansökan enligt
aktiebolagslagen som ska handläggas av Bolagsverket får
överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter
som Bolagsverket får meddela. Förordning (2008:24).

Undertecknande

2 § En anmälan för registrering skall undertecknas av en
styrelseledamot eller av den verkställande direktören. En
anmälan av bolag i likvidation skall undertecknas av
likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, av en av
likvidatorerna. Förordning (2006:503).

2 a § En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till
Bolagsverket skall vara undertecknad med en elektronisk
signatur enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.
Förordning (2006:503).

Registrering av aktiebolag

3 § En anmälan för registrering enligt 2 kap. 22 §
aktiebolagslagen (2005:551) av bolag skall innehålla uppgift om

1. bolagets postadress,

2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum och postadress beträffande stiftarna samt, om ett
handelsbolag är stiftare, varje obegränsat ansvarig bolagsman,

3. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från
hemvistet, hemvist för styrelseledamot och revisor samt, i
förekommande fall, för

a) styrelseordförande,

b) styrelsesuppleant,

c) verkställande direktör,

d) vice verkställande direktör,

e) särskild firmatecknare,

f) särskild delgivningsmottagare,

g) revisorssuppleant,

h) lekmannarevisor, och

i) suppleant för lekmannarevisor,

4. hur bolagets firma tecknas,

5. antalet tecknade aktier och summan av de belopp som enligt 2
kap. 5 § fjärde stycket aktiebolagslagen lägst skall betalas
för de tecknade aktierna (bolagets aktiekapital), och

6. de belopp som har betalats med pengar respektive
apportegendom.

Är revisorn ett registrerat revisionsbolag, skall dess
organisationsnummer anges.

Anmälan skall innehålla en försäkran på heder och samvete att
stiftarna och de i första stycket 3 angivna personerna inte är
i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken samt att revisorerna uppfyller de i 9 kap.
10-13 §§ aktiebolagslagen angivna behörighetskraven och
lekmannarevisorerna de i 10 kap. 9 § samma lag angivna
behörighetskraven. I fråga om särskilda delgivningsmottagare
krävs dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
Förordning (2006:503).

4 § Vid en anmälan som avses i 3 § skall följande handlingar
ges in:

1. en kopia av stiftelseurkunden, inklusive bolagsordningen,
och avtal enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen (2005:551), som
inte har tagits in i stiftelseurkunden, samt en kopia av
balans- eller resultaträkningar som anges i samma paragraf,

2. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan
om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice
verkställande direktör och firmatecknare, om särskild
delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer
överens med de beslut som bolaget har fattat,

3. en försäkran på heder och samvete att de personer som har
utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande
direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare,
revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer och
suppleanter för lekmannarevisorer har åtagit sig uppdragen,

4. ett intyg från ett sådant kreditinstitut som avses i 2 kap.
17 § aktiebolagslagen om det belopp som har satts in på
särskilt konto hos institutet som betalning för bolagets aktier
med uppgift om när uttag från kontot först har skett, och

5. ett sådant revisorsyttrande som anges i 2 kap. 19 §
aktiebolagslagen.

Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant,
verkställande direktör, vice verkställande direktör eller
firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, skall det vid
anmälan ges in en kopia av passhandling eller annan
identitetshandling som avser den anmälde. Bolagsverket får
kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att
säkerställa den anmäldes identitet.

Om bolagsordningen innehåller ett förbehåll enligt 1 kap. 10 §
skall det i anmälan lämnas uppgift om hos vilken central
värdepappersförvarare som bolagets aktier skall registreras.
Förordning (2006:503).

Anmälan av vissa förvärv

5 § Vid en anmälan för registrering enligt 2 kap. 31 §
aktiebolagslagen (2005:551) skall följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll,

2. en kopia av det avtal som bolagsstämman har godkänt,

3. en kopia av styrelsens redogörelse enligt 2 kap. 30 § första
stycket 1 aktiebolagslagen, och

4. en kopia av ett sådant revisorsyttrande som anges i 2 kap.
30 § första stycket 2 aktiebolagslagen.

Bolagsordning

6 § Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 5 §
aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och

2. en kopia av bolagsordningen i dess nya lydelse.

Om ändringen avser införande av ett förbehåll som avses i 1
kap. 10 § aktiebolagslagen, ska anmälan innehålla uppgift om
den dag från vilken förbehållet ska tillämpas. Vidare ska det
i ett sådant fall lämnas uppgift om hos vilken central
värdepappersförvarare bolagets aktier ska registreras.
Förordning (2014:545).

Omvandling av aktie

7 § I en anmälan för registrering enligt 4 kap. 6 § andra
stycket aktiebolagslagen (2005:551) skall det anges

1. de aktieslag som berörs av omvandlingen, och

2. hur många aktier av varje slag som omvandlas.

Uppdelning och sammanläggning av aktier

7 a § Vid en anmälan enligt 4 kap. 49 § första stycket
aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om
uppdelning eller sammanläggning,

2. i förekommande fall, en försäkran på heder och samvete att
samtycke till uppdelningen eller sammanläggningen har lämnats.

I anmälan enligt första stycket ska anges antalet aktier av
varje slag som finns i bolaget efter uppdelningen eller
sammanläggningen. Förordning (2009:38).

Fortsatt bolagsstämma

7 b § Om bolaget i fall som avses i 9 kap. 1 § andra
stycket aktiebolagslagen (2005:551) inte har någon
revisor, ska det vid en anmälan för registrering enligt
7 kap. 14 § tredje stycket den lagen ges in en kopia av
bolagsstämmans protokoll med beslutet om att fortsatt
bolagsstämma ska hållas. Förordning (2010:1116).

Talan mot bolagsstämmobeslut

8 § Om talan enligt 7 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551) om
att upphäva eller ändra ett sådant bolagsstämmobeslut som skall
anmälas för registrering väcks vid allmän domstol, skall
domstolen underrätta Bolagsverket, när

1. talan har väckts,

2. det föreligger en dom eller ett slutligt beslut som har
vunnit laga kraft, eller

3. det genom beslut under rättegången har bestämts att
bolagsstämmobeslutet inte får verkställas.

Bolagets ledning

9 § Vid en anmälan för registrering enligt 8 kap. 43 §
aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas 3 § första stycket 1, 3
och 4 samt tredje stycket samma paragraf.

Om anmälan inte endast avser ändring av hemvist eller
postadress, skall det till anmälan fogas

1. en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val
eller entledigande av styrelseledamot eller styrelsesuppleant,

2. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan
om val av eller entledigande av styrelseordförande,
verkställande direktör, vice verkställande direktör och
firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur
bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som
anmälan grundar sig på,

3. en försäkran på heder och samvete att de personer som har
utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande
direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare har
åtagit sig uppdragen.

Vid en anmälan enligt andra stycket tillämpas 4 § andra
stycket. Förordning (2006:503).

Revisorer

10 § Vid en anmälan för registrering enligt 9 kap. 47 §
aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas 3 § första stycket 3,
andra och tredje styckena samma paragraf samt 4 § första
stycket 3.

Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller
postadress, skall det till anmälan fogas en kopia av protokoll
eller annan handling som bestyrker val av revisor eller
revisorssuppleant. Förordning (2006:503).

11 § Om en revisor har anmält enligt 9 kap. 23 §
aktiebolagslagen (2005:551) att hans eller hennes uppdrag har
upphört i förtid, skall Bolagsverket sända en kopia av anmälan
till Skatteverket.

Lekmannarevisorer

12 § Vid en anmälan för registrering enligt 10 kap. 19 §
aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas 3 § första stycket 3,
tredje stycket samma paragraf samt 4 § första stycket 3.

Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller
postadress, skall det till anmälan fogas en kopia av protokoll
eller annan handling som bestyrker val av lekmannarevisor eller
suppleant för lekmannarevisor. Förordning (2006:503).

Fondemission

13 § Vid en anmälan för registrering enligt 12 kap. 10 § första
stycket aktiebolagslagen (2005:551) skall följande handlingar
ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om
fondemission,

2. en kopia av den för närmast föregående räkenskapsår
fastställda balansräkningen, och

3. i förekommande fall uppgift om ändringar i det bundna egna
kapitalet och om värdeöverföring som har skett efter
balansdagen för den balansräkning som avses i 2.

Nyemission av aktier

14 § I en anmälan för registrering enligt 13 kap. 27 eller 34 §
aktiebolagslagen (2005:551) ska följande uppgifter anges:

1. antalet tecknade och tilldelade aktier och summan av de
belopp som enligt 13 kap. 4 § tredje stycket första meningen
aktiebolagslagen lägst ska betalas för dessa aktier, och

2. de belopp som ska betalas med pengar, med apportegendom
respektive genom kvittning.

Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att
de anmälda aktierna har tecknats i enlighet med
bestämmelserna i emissionsbeslutet.

Om anmälan avser en emission som 16 kap. aktiebolagslagen är
tillämpligt på, ska anmälan också innehålla en försäkran på
heder och samvete att 2 och 8 §§ samt, i förekommande fall, 3 §
första stycket i det kapitlet har iakttagits.
Förordning (2014:545).

15 § Vid en anmälan som avses i 14 § ska följande handlingar
ges in:

1. en kopia av protokoll med emissionsbeslutet,

2. en kopia av en redogörelse som avses i 13 kap. 7 §
aktiebolagslagen (2005:551) och av ett revisorsyttrande som
avses i 13 kap. 8 § samma lag,

3. kopior av avtal som ligger till grund för en bestämmelse
som avses i 13 kap. 7 § aktiebolagslagen,

4. ett intyg från ett kreditinstitut som avses i 13 kap. 21 §
första stycket aktiebolagslagen om betalning i pengar, och

5. ett revisorsyttrande om apportegendom som avses i 13 kap.
23 § aktiebolagslagen.

I fråga om publika aktiebolag ska, i stället för sådana
handlingar som avses i första stycket 4 och 5, ett
revisorsyttrande som avses i 13 kap. 42 § aktiebolagslagen
ges in.

Om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under
förutsättning av bolagsstämmans godkännande, ska en kopia av
bolagsstämmans protokoll fogas till anmälningshandlingen.

Om ett beslut om nyemission innebär att aktier ska tecknas
mot betalning av lägre belopp än de tidigare aktiernas
kvotvärde, ska det till anmälan fogas ett intyg från en
auktoriserad eller godkänd revisor om att sådan överföring
eller uppskrivning har skett som anges i 13 kap. 4 § tredje
stycket aktiebolagslagen. Förordning (2014:545).

16 § Bestämmelserna i 14 och 15 §§ ska inte tillämpas vid en
anmälan för registrering enligt 13 kap. 28 § andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551), om anmälan av en del av
emissionen har gjorts tidigare. I sådana fall ska anmälan i
stället innehålla uppgift endast om det emissionsbeslut som
anmälan grundar sig på och antalet tecknade och tilldelade
aktier som omfattas av anmälan. Till anmälan ska det fogas
sådana handlingar som avses i 15 § första stycket 4 och 5.

Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att
de anmälda aktierna har tecknats i enlighet med
bestämmelserna i emissionsbeslutet.

I fråga om publika aktiebolag ska, i stället för sådana
handlingar som avses i 15 § första stycket 4 och 5, ett
revisorsyttrande som avses i 13 kap. 42 § aktiebolagslagen
ges in. Förordning (2014:545).

17 § Vid en anmälan för registrering enligt 13 kap. 37 §
aktiebolagslagen (2005:551) skall det ges in en kopia av
bolagsstämmans protokoll.

Emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya
aktier

18 § I en anmälan för registrering enligt 14 kap. 21 eller 27 §
aktiebolagslagen (2005:551) ska följande uppgifter anges:

1. antalet utgivna teckningsoptioner och det belopp som
aktiekapitalet ska kunna ökas med genom teckning av nya
aktier, och

2. den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas.

Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att
de anmälda teckningsoptionerna har tecknats i enlighet med
bestämmelserna i emissionsbeslutet.

Om anmälan avser en emission som 16 kap. aktiebolagslagen är
tillämpligt på, ska anmälan också innehålla en försäkran på
heder och samvete att 2 och 8 §§ samt, i förekommande fall, 3 §
första stycket i det kapitlet har iakttagits.
Förordning (2014:545).

19 § Vid en anmälan som avses i 18 § ska en kopia av
protokoll med emissionsbeslutet ges in.

Om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under
förutsättning av bolagsstämmans godkännande, ska en kopia av
bolagsstämmans protokoll fogas till anmälningshandlingen.
Förordning (2014:545).

20 § Bestämmelserna i 18 och 19 §§ ska inte tillämpas vid en
anmälan för registrering enligt 14 kap. 22 § andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551), om anmälan av en del av
emissionen har gjorts tidigare. I sådana fall ska anmälan i
stället innehålla uppgift endast om det emissionsbeslut som
anmälan grundar sig på och antalet tecknade och tilldelade
teckningsoptioner som omfattas av anmälan.

Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att
de anmälda teckningsoptionerna har tecknats i enlighet med
bestämmelserna i emissionsbeslutet. Förordning (2014:545).

21 § Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 30 §
aktiebolagslagen (2005:551) skall en kopia av bolagsstämmans
protokoll ges in.

22 § Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 43 §
aktiebolagslagen (2005:551) ska ett intyg från ett
kreditinstitut som avses i 14 kap. 39 § första stycket om
betalning eller, när det gäller publika aktiebolag, ett
revisorsyttrande som avses i 14 kap. 49 § ges in.

I anmälan ska det lämnas uppgift om vilket beslut om emission
av teckningsoptioner som aktieteckningen grundar sig på.

Anmälan ska också innehålla en försäkran på heder och samvete
att de anmälda aktierna har tecknats i enlighet med
bestämmelserna i emissionsbeslutet. Förordning (2014:545).

Emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya
aktier

23 § I en anmälan för registrering enligt 15 kap. 26 §
aktiebolagslagen (2005:551) ska följande uppgifter anges:

1. det belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med genom
konvertering, och

2. den tid inom vilken konvertering kan ske.

Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att
de anmälda konvertiblerna har tecknats i enlighet med
bestämmelserna i emissionsbeslutet.

Om anmälan avser en emission som 16 kap. aktiebolagslagen är
tillämpligt på, ska anmälan också innehålla en försäkran på
heder och samvete att 2 och 8 §§ samt, i förekommande fall, 3 §
första stycket i det kapitlet har iakttagits.
Förordning (2014:545).

24 § Vid en anmälan som avses i 23 § ska följande handlingar
ges in:

1. en kopia av protokoll med emissionsbeslutet,

2. en kopia av en redogörelse som avses i 15 kap. 9 §
aktiebolagslagen (2005:551) och av ett revisorsyttrande som
avses i 15 kap. 10 § samma lag,

3. kopior av avtal som ligger till grund för en bestämmelse
som avses i 15 kap. 9 § aktiebolagslagen,

4. ett intyg från ett kreditinstitut som avses i 15 kap. 22 §
första stycket aktiebolagslagen om betalning i pengar,

5. ett revisorsyttrande om apportegendom som avses i 15 kap.
24 § aktiebolagslagen, och

6. en försäkran på heder och samvete att konverteringskursen
har bestämts så att bolaget efter konvertering har tillförts
ett vederlag som, i förekommande fall tillsammans med ett
kontant belopp som betalas vid konverteringen, minst
motsvarar tidigare aktiers kvotvärde.

I fråga om publika aktiebolag ska, i stället för sådana
handlingar som avses i första stycket 4 och 5, ett
revisorsyttrande som avses i 15 kap. 44 § aktiebolagslagen
ges in.

Om emissionsbeslutet har fattats av styrelsen under
förutsättning av bolagsstämmans godkännande, ska en kopia av
bolagsstämmans protokoll fogas till anmälningshandlingen.
Förordning (2014:545).

25 § Bestämmelserna i 23 och 24 §§ ska inte tillämpas vid en
anmälan för registrering enligt 15 kap. 27 § andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551), om anmälan av en del av
emissionen har gjorts tidigare. I sådana fall ska anmälan i
stället innehålla uppgift endast om det emissionsbeslut som
anmälan grundar sig på och antalet tecknade och tilldelade
konvertibler som omfattas av anmälan. Till anmälan ska det
fogas sådana handlingar som avses i 24 § första stycket 4 och
5 eller, i fråga om publika aktiebolag, andra stycket i samma
paragraf.

Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att
de anmälda konvertiblerna har tecknats i enlighet med
bestämmelserna i emissionsbeslutet. Förordning (2014:545).

26 § Vid en anmälan för registrering enligt 15 kap. 35 §
aktiebolagslagen (2005:551) skall en kopia av bolagsstämmans
protokoll ges in.

27 § Vid en anmälan för registrering enligt 15 kap. 38 §
aktiebolagslagen (2005:551) skall ett sådant revisorsyttrande
som avses i 15 kap. 39 § samma lag ges in.

I anmälan skall det vidare lämnas uppgift om vilket beslut om
emission av konvertibler som konverteringen grundar sig på.

Vinstutdelning

28 § Vid en anmälan för registrering enligt 18 kap. 10 §
aktiebolagslagen (2005:551) skall en kopia av bolagsstämmans
protokoll med utdelningsbeslutet ges in.

Minskning av aktiekapitalet och reservfonden

29 § En anmälan för registrering enligt 20 kap. 19 §
aktiebolagslagen (2005:551) skall, när minskningen av
aktiekapitalet helt eller delvis sker för återbetalning till
aktieägarna, innehålla en försäkran på heder och samvete att
det efter minskningen finns full täckning för det bundna egna
kapitalet.

Till anmälan skall fogas en kopia av bolagsstämmans protokoll
med minskningsbeslutet.

I förekommande fall skall även följande handlingar ges in:

1. kopior av sådana handlingar som avses i 20 kap. 12 §
aktiebolagslagen,

2. en kopia av en sådan redogörelse som avses i 20 kap. 13 §
aktiebolagslagen, och

3. en kopia av ett sådant revisorsyttrande som avses i 20 kap.
14 § aktiebolagslagen. Förordning (2006:503).

30 § Vid en anmälan för registrering enligt 20 kap. 34 §
aktiebolagslagen (2005:551) skall följande handlingar ges in:

1. en kopia av protokoll eller annan handling som utvisar vilka
aktier som skall lösas in, och

2. en kopia av den för närmast föregående räkenskapsår
fastställda balansräkningen.

31 § Om allmän domstol har beslutat att lämna tillstånd till
minskning av aktiekapitalet eller reservfonden enligt 20 kap.
28 § eller 35 § 3 aktiebolagslagen (2005:551) eller till
vinstutdelning enligt 20 kap. 30 § samma lag, skall domstolen
underrätta Bolagsverket om detta. Till underrättelsen skall en
kopia av domstolens beslut fogas.

Fusion av aktiebolag

32 § Till en ansökan enligt 23 kap. 20 § aktiebolagslagen
(2005:551) ska det fogas en försäkran på heder och samvete från
bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att
fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579)
eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20
januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att
prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller
den nämnda förordningen.

I 23 kap. 20 § aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra
handlingar som ska fogas till ansökan. Förordning (2008:610).

32 a § Bolagsverket ska underrätta Skatteverket när en ansökan
enligt 23 kap. 20 § aktiebolagslagen (2005:551) har gjorts.

Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när Skatteverket
fattar beslut om hinder mot verkställande av en fusionsplan.
Förordning (2008:24).

33 § Om allmän domstol har beslutat om att lämna tillstånd till
verkställande av fusionsplan enligt 23 kap. 24 §
aktiebolagslagen (2005:551), skall domstolen underrätta
Bolagsverket om detta. Till underrättelsen skall en kopia av
domstolens beslut fogas.

34 § Om det övertagande bolaget i samband med fusion genom
absorption har beslutat att ge ut nya aktier, skall en anmälan
för registrering enligt 23 kap. 25 § aktiebolagslagen
(2005:551) innehålla uppgift om antalet utgivna aktier och
summan av deras kvotvärden.

Bestämmelser om intyg från revisor finns i 23 kap. 25 § andra
stycket aktiebolagslagen.

35 § Vid en anmälan för registrering enligt 23 kap. 25 §
aktiebolagslagen (2005:551) av bolag som har bildats i samband
med fusion genom kombination tillämpas 3 § första stycket 1 och
3-6 samt andra och tredje styckena samma paragraf.

Till anmälan skall det vidare fogas

1. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan
om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice
verkställande direktör och firmatecknare, om särskild
delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer
överens med de beslut som bolaget har fattat,

2. en försäkran på heder och samvete att de personer som har
utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande
direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare,
revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer och
suppleanter för lekmannarevisorer har åtagit sig uppdragen.

Bestämmelser om intyg från revisor finns i 23 kap. 25 § andra
stycket aktiebolagslagen. Förordning (2006:503).

35 a § Vid en anmälan för registrering enligt 23 kap. 48 §
aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar ges in:

1. fusionsintyg för de utländska bolag som deltar i fusionen
från de behöriga myndigheterna i de stater där bolagen är
registrerade,

2. kopior av de fusionsplaner som har godkänts av de utländska
bolagens stämmor.

I fråga om det bolag som bildas genom fusionen ska anmälan
innehålla de uppgifter som anges i 35 § första och andra
styckena.

Till anmälan enligt första stycket ska vidare fogas

1. en kopia av ett avtal om medverkan enligt 29 § lagen
(2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande
fusioner,

2. en kopia av ett beslut enligt 22 § andra stycket lagen om
arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,

3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 §
lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande
fusioner har löpt ut och att 32-40 §§ den lagen ska tillämpas,
eller

4. handlingar som visar att lagen om arbetstagares medverkan
vid gränsöverskridande fusioner inte är tillämplig på bolaget.
Förordning (2008:24).

36 § Om det efter ett överlåtande bolags upplösning görs en
anmälan enligt 23 kap. 26 § andra stycket aktiebolagslagen
(2005:551) om att talan om skadestånd till bolaget har väckts
enligt 29 kap. 7 § samma lag, skall 3 § första stycket 1, 3 och
4 och tredje stycket samma paragraf tillämpas. Till anmälan
skall det vidare fogas sådana handlingar som avses i 9 § andra
stycket och 10 § andra stycket.

37 § Vid en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan
enligt 12 kap. 11 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
ska, om fusionsplanen innebär att ett helägt dotterbolag ska gå
upp i en moderförening, kopior av styrelsernas protokoll med
besluten ges in. Förordning (2008:24).

Delning av aktiebolag

38 § Till en ansökan enligt 24 kap. 22 § aktiebolagslagen
(2005:551) ska fogas en försäkran på heder och samvete från
bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att
delningen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579)
eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20
januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att
prövning av delningen inte pågår enligt konkurrenslagen eller
den nämnda förordningen.

I 24 kap. 22 § aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra
handlingar som ska fogas till ansökan. Förordning (2008:610).

39 § Om allmän domstol har fattat ett beslut om att lämna
tillstånd till verkställande av delningsplan enligt 24 kap.
26 § aktiebolagslagen (2005:551), skall domstolen underrätta
Bolagsverket om detta. Till underätttelsen skall en kopia av
domstolens beslut fogas.

40 § Om övertagande bolag i samband med delningen har beslutat
att ge ut nya aktier, skall en anmälan för registrering enligt
24 kap. 27 § aktiebolagslagen (2005:551) innehålla uppgift om
antalet utgivna aktier och summan av deras kvotvärden.

Bestämmelser om intyg från revisor finns i 24 kap. 27 § andra
stycket aktiebolagslagen.

41 § Vid en anmälan för registrering enligt 24 kap. 27 §
aktiebolagslagen (2005:551) av bolag som har bildats i samband
med delning tillämpas 3 § första stycket 1 och 3-6 samt andra
och tredje styckena samma paragraf. Till anmälan skall det
vidare fogas sådana handlingar som avses i 35 § andra stycket.

Bestämmelser om intyg från revisor finns i 24 kap. 27 § andra
stycket aktiebolagslagen.

42 § Om det efter ett överlåtande bolags upplösning görs en
anmälan enligt 24 kap. 28 § andra stycket aktiebolagslagen
(2005:551) om att talan om skadestånd till bolaget har väckts
enligt 29 kap. 7 § samma lag, skall 3 § första stycket 1, 3 och
4 och tredje stycket samma paragraf tillämpas. Till anmälan
skall det vidare fogas sådana handlingar som avses i 9 § andra
stycket och 10 § andra stycket.

Likvidation och konkurs

43 § Till bolagets anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen
(2005:551) skall det fogas en kopia av bolagsstämmans protokoll
med likvidationsbeslutet.

44 § När en ansökan om likvidation har kommit in till allmän
domstol, skall domstolen genast underrätta Bolagsverket om
detta.

Domstolen skall också underrätta Bolagsverket om beslut om
likvidation, beslut om förordnande eller entledigande av
likvidator samt förordnande av syssloman enligt 25 kap. 23 §
aktiebolagslagen (2005:551). Till underrättelsen skall det
fogas en kopia av domstolens beslut. Underrättelsen skall
innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och
postadress för likvidatorn eller sysslomannen. Om en
likvidators eller sysslomans postadress avviker från hemvistet,
skall även hemvistet anges. Om det har utsetts en suppleant för
likvidatorn, skall motsvarande uppgifter lämnas om denne.

45 § Om högre rätt upphäver ett likvidationsbeslut som inte har
gått i verkställighet, skall rätten genast underrätta
Bolagsverket.

46 § Om bolagets firma under likvidationen skall tecknas av
någon annan än likvidatorn eller, när flera likvidatorer har
utsetts, firman inte skall tecknas av likvidatorerna gemensamt,
skall likvidatorn eller likvidatorerna anmäla detta till
Bolagsverket. Detsamma gäller om andra uppgifter i registret
skall ändras. Om någon annan än likvidator har utsetts till
firmatecknare, tillämpas 3 § första stycket 3 och 4 och tredje
stycket samma paragraf samt 4 § första stycket 2 och 3.

47 § Vid en anmälan för registrering enligt 25 kap. 41 §
aktiebolagslagen (2005:551) att bolaget är upplöst skall
följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och

2. ett bevis om dagen för utfärdande av kallelsen på okända
borgenärer i de fall då annan än Bolagsverket har utfärdat
kallelsen.

I 25 kap. 41 § aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra
handlingar som skall fogas till anmälan.
Förordning (2006:503).

48 § Vid en anmälan för registrering enligt 25 kap. 44 § andra
stycket aktiebolagslagen (2005:551) att likvidationen skall
fortsätta tillämpas 3 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje
stycket samma paragraf. Till anmälan skall det vidare fogas
sådana handlingar som avses i 9 § andra stycket och 10 § andra
stycket.

49 § En anmälan för registrering enligt 25 kap. 45 § tredje
stycket aktiebolagslagen (2005:551) av beslut att likvidation
skall upphöra skall innehålla en försäkran på heder och samvete
om att det inte finns likvidationsanledning enligt 25 kap. 11
eller 12 § nämnda lag, att bolagets eget kapital beräknat
enligt 25 kap. 14 § samma lag uppgår till minst det
registrerade aktiekapitalet samt att utskiftning inte har ägt
rum.

Vid anmälan tillämpas 3 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje
stycket samma paragraf. Till anmälan skall det vidare fogas

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll,

2. en kopia av revisorns yttrande enligt 25 kap. 45 § första
stycket aktiebolagslagen,

3. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan
om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice
verkställande direktör och firmatecknare, om särskild
delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer
överens med de beslut som bolaget har fattat, och

4. en försäkran på heder och samvete att de personer som har
utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande
direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare har
åtagit sig uppdragen. Förordning (2006:503).

50 § Vid en anmälan för registrering enligt 25 kap. 46 §
aktiebolagslagen (2005:551) av att likvidationsbeslut har
upphävts skall en kopia av domstolens dom eller beslut med
lagakraftbevis ges in.

51 § Om en allmän domstol har fattat beslut om konkurs eller
företagsrekonstruktion eller om att utse konkursförvaltare
eller att avsluta en konkurs, skall den underrätta Bolagsverket
om beslutet. Till underrättelsen skall en kopia av domstolens
beslut fogas.

Aktiebolags firma

52 § En bifirma kan anmälas för registrering i anmälan om
bolagets registrering eller vid ett senare tillfälle. Anmälan
ska innehålla en försäkran på heder och samvete att
uppgifterna stämmer överens med de beslut som anmälan grundar
sig på. Förordning (2014:545).

2 kap. Aktiebolagsregistret

Aktiebolagsregistrets ändamål m.m.

1 § Aktiebolagsregistret skall ge offentlighet åt den
information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller
enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör
underlag för prövningar eller beslut,

2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som
registreras i aktiebolagsregistret,

3. aktualisering, komplettering eller kontroll av
företagsanknuten information som finns i kund- eller
medlemsregister eller liknande register,

4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring,
dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204), eller

5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt
lag eller annan författning och

a) som avser bolag som registreras i aktiebolagsregistret,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
företagsanknuten information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

2 § Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för aktiebolagsregistret.

3 § Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer något
otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet
eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får
verket i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av
personuppgifter.

4 § Bolagsverket får för de ändamål som anges i 1 § medge
direktåtkomst till aktiebolagsregistret.

4 a § Information som skall lämnas enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i
en handling som har kommit in till Bolagsverket, om den
enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde
begär det, skall dock informationen även omfatta uppgift i en
sådan handling.

Om informationen inte innehåller handling som avses i första
stycket, skall det av informationen framgå att handlingen
behandlas av myndigheten. Förordning (2006:503).

5 § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om
skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna förordning.

6 § I fråga om rättelse av personuppgifter i
aktiebolagsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen
(1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204).

Hur aktiebolagsregistret förs

7 § Aktiebolagsregistret förs med hjälp av automatiserad
behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos
Bolagsverket.

8 § I aktiebolagsregistret registreras uppgifter för varje
bolag. Registret skall innehålla uppgift om bolagets
organisationsnummer.

9 § Till aktiebolagsregistret hör en alfabetisk förteckning
över bolagen med uppgift om organisationsnumret för varje
bolag.

10 § Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt
aktiebolagslagen (2005:551) skall biläggas
aktiebolagsregistret. Sådana handlingar skall för varje bolag
sammanföras i akter.

Av 15 a § framgår att vissa handlingar även skall föras in i
aktiebolagsregistret. Förordning (2006:503).

11 § Bolagsverket skall, såvitt avser företag som står under
Finansinspektionens tillsyn, snarast efter det att registrering
har skett underrätta inspektionen om de uppgifter som har förts
in i eller förts ut ur aktiebolagsregistret så att inspektionen
kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på
medium för automatiserad behandling.

Införingar i aktiebolagsregistret

12 § Införingar i aktiebolagsregistret sker i löpande följd för
varje bolag. Vid varje införing skall det anges diarienummer
samt datum för införingen och dess kungörande i Post- och
Inrikes Tidningar.

13 § Beslut och andra förhållanden som anmäls för
registrering i aktiebolagsregistret ska antecknas i registret
så snart som möjligt efter det att anmälan har kommit in till
Bolagsverket. Ändringar av den information som finns i
registret ska normalt antecknas inom 21 dagar efter det att
en fullständig anmälan har kommit in. Om det framgår att ett
beslut ska ha verkan först vid en viss senare tidpunkt, ska
dock anteckningen göras i så nära anslutning som möjligt till
denna tidpunkt.

I ett ärende om registrering av ett aktiebolag ska beslut
meddelas inom två månader efter det att en fullständig
anmälan kom in till Bolagsverket. Om det är nödvändigt på
grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid
högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden
ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs
innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas
till sökanden när en fullständig anmälan enligt andra stycket
har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte
överklagas. Förordning (2014:155).

14 § När ett aktiebolag registreras antecknas

1. bolagets organisationsnummer,

2. dagen för bolagets bildande,

3. uppgifter som avses i 3 kap. 1 § första stycket samt 8 kap.
43 §, 9 kap. 47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551),

4. uppgift om bolagskategori och, i förekommande fall, uppgift
om att bolaget är ett aktiebolag med särskild
vinstutdelningsbegränsning,

5. tiden för ordinarie bolagsstämma, om den anges
i bolagsordningen,

6. bolagets bifirma, om styrelsen har antagit sådan, och

7. bolagets postadress.

Om bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta, ska också detta
antecknas.

Om bolaget har tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ska även dagen
för tillståndet antecknas.

Anges lydelsen av bolagets firma i bolagsordningen på främmande
språk, ska lydelsen antecknas.

Har bolagets verksamhet helt eller delvis annat syfte än att
bereda vinst åt aktieägarna, ska syftet antecknas.
Förordning (2009:38).

15 § Om bolagsordningen innehåller följande, skall det
antecknas i registret:

1. förbehåll enligt 1 kap. 10 §, 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 §
eller 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (2005:551),

2. föreskrift enligt 4 kap. 2 §, 7 kap. 8 § eller 7 kap. 40 §
andra stycket andra meningen eller 7 kap. 54 §
aktiebolagslagen, eller

3. bestämmelse att bolagets verksamhet skall upphöra efter viss
tid eller under visst villkor.

I fråga om förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen
antecknas även den centrala värdepappersförvarare som enligt
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument har
registrerat avstämningsbolagets aktier.

I fråga om föreskrift enligt 4 kap. 2 § aktiebolagslagen
antecknas även det antal aktier av olika slag har getts ut
eller skall kunna ges ut.

15 a § Aktiebolagsregistret skall för varje bolag innehålla

1. stiftelseurkunden,

2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen och
bolagsordningen i dess senaste lydelse, och

3. årsredovisningar, revisionsberättelser,
koncernredovisningar, koncernrevisionsberättelser och
delårsrapporter enligt 8 kap. 3 och 16 §§ samt 9 kap. 2 §
årsredovisningslagen (1995:1554).

Aktiebolagsregistret behöver inte innehålla sådana handlingar,
om de har kommit in till Bolagsverket före den 1 juli 2006. Det
gäller dock inte om det har begärts att handlingarna skall
lämnas ut på medium för automatiserad behandling och verket
enligt 17 a § första stycket har varit skyldigt att lämna ut
dem på sådant medium. Förordning (2006:503).

15 b § På begäran av ett bolag ska bolagets e-postadress och
telefonnummer antecknas i aktiebolagsregistret.

I registret får det för varje bolag antecknas om bolagets
överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad
marknad. Förordning (2012:57).

15 c § När Bolagsverket utser en revisor enligt 9 kap. 9,
9 a, 25 eller 26 § aktiebolagslagen (2005:551) ska uppgifter
enligt 9 kap. 47 § samma lag antecknas i
aktiebolagsregistret. Förordning (2013:738).

16 § Om det krävs tillstånd från Bolagsverket eller allmän
domstol för att verkställa ett beslut om minskning av
aktiekapitalet, skall det vid registreringen av
minskningsbeslutet enligt 20 kap. 19 § aktiebolagslagen
(2005:551) antecknas att minskningen inte är verkställd.

17 § Om en fråga om minskning av aktiekapitalet har fallit
enligt 20 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551), skall detta
antecknas. Vidare skall följande beslut antecknas när de har
vunnit laga kraft:

1. beslut att förklara att en fråga om fusion har fallit enligt
23 kap. 27 eller 35 § aktiebolagslagen, och

2. beslut att förklara att en fråga om delning har fallit
enligt 24 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

17 a § Bolagsverket skall lämna ut uppgifter och handlingar i
aktiebolagsregistret på medium för automatiserad behandling, om
det begärs. Detsamma gäller sådana handlingar och uppgifter
enligt 15 a § som inte har förts in i aktiebolagsregistret, om
det har gått högst tio år sedan de kom in till verket.

Handlingar enligt 10 § som inte har förts in i
aktiebolagsregistret och som inte behöver lämnas ut enligt
första stycket får lämnas ut på medium för automatiserad
behandling till myndigheter och, om det är uppenbart att det
kan ske utan risk för att enskildas personliga integritet
kränks, till enskilda. Förordning (2006:503).

Sökning efter uppgifter och handlingar

17 b § Vid sökning efter uppgifter som avser ett bolag som är
upplöst får endast organisationsnummer och firma användas som
sökbegrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan det har
registrerats att bolaget är upplöst.

Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 10 och
15 a §§ får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första
stycket 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
samt organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp.
Förordning (2014:545).

Kungörelse

18 § I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen
(2005:551) skall det anges bolagets firma och
organisationsnummer samt styrelsens säte eller, om bolaget är i
likvidation, den tingsrätt under vilken bolaget hör.

3 kap. Avgifter

Registreringsärenden

1 § I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska
för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande,
samt för ärendets handläggning och prövning, avgifter betalas
med följande belopp:

1. vid en anmälan för registrering av nybildat aktiebolag,
2 200 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och
undertecknas med en elektronisk signatur, 1 900 kronor,

2. vid en anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av
firma i dess lydelse på främmande språk, 1 200 kronor, eller,
om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en
elektronisk signatur, 1 000 kronor,

3. vid en anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 §
aktiebolagslagen (2005:551) eller om delning enligt 24 kap.
27 § samma lag, 1 000 kr,

4. vid en anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen att
bolagsstämman har beslutat om likvidation, 1 000 kronor,

5. vid en anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket
aktiebolagslagen att bolagsstämman har beslutat att
likvidationen ska upphöra, 500 kronor,

6. vid annan registreringsanmälan, 900 kronor, eller, om sådan
anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en
elektronisk signatur, 700 kronor. Förordning (2008:735).

2 § Om en anmälan enligt 1 § samtidigt omfattar registrering
eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma
eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift
enligt 1 § 2 betalas för varje sådan firma.

Om det begärs att en registrering avfattas på annat språk än
svenska, ska det betalas en avgift med 500 kr för varje sådant
språk.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för att
tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 23 kap. 46 §
aktiebolagslagen (2005:551) på annat språk än svenska.
Förordning (2008:24).

3 § Avgift ska inte betalas för registrering av

1. ändrad postadress,

2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant,
lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,

3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 §
aktiebolagslagen (2005:551),

4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, såvida annat inte
följer av 1 § 5,

5. en underrättelse från domstol, eller

6. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt
23 kap. 47 § aktiebolagslagen. Förordning (2008:24).

Ansökningsärenden

4 § För handläggning och prövning av ansökan enligt
aktiebolagslagen (2005:551) ska, i de fall som anges i 1–9,
avgifter betalas med följande belopp:

1. undantag från bosättningskravet (8 kap. 9, 30 och 37 §§),
475 kronor,

2. undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (9
kap. 15 §), 685 kronor,

3. tillstånd till minskning av aktiekapitalet (20 kap. 23
eller 33 §) eller reservfonden (20 kap. 35 §) eller till
vinstutdelning efter beslut om minskning av aktiekapitalet
(20 kap. 30 §), 1 500 kronor,

4. tillstånd till verkställande av fusionsplan (23 kap. 20
och 33 §§) eller delningsplan (24 kap. 22 §), 1 500 kronor,

5. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 500 kronor,

6. tillstånd att inte lämna uppgift om bolagets firma på
webbplatser (28 kap. 5 §), 1 500 kronor,

7. ärende om att en tillgång av obetydligt värde ska
tillfalla Allmänna arvsfonden (25 kap. 42 eller 44 §), 740
kronor,

8. ersättare för styrelseledamot (8 kap. 16 §), 1 400 kronor,

9. förordnande av god man vid inlösen av minoritetsaktier (22
kap. 8 §), 740 kronor. Förordning (2014:545).

5 § Avgift skall, utöver vad som anges i 4 §, betalas för
handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen
(2005:551) i de fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i
9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Följande avgiftsklasser
skall tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Undantag enligt 21 kap. 8 § från förbudet i
21 kap. 5 § mot lån till förvärv av aktier i
bolaget eller annat överordnat bolag i samma
koncern 5

Undantag enligt 21 kap. 8 § i övriga fall 2

När avgiften skall betalas

6 § En avgift enligt 1-5 §§ skall betalas när anmälan eller
ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av
ett ärende som anmälan eller ansökan avser har påbörjats. I
fall som avses i 7 § skall avgiften betalas inom den tid som
Bolagsverket bestämmer.

Ärenden enligt 25 kap. 26 § aktiebolagslagen

7 § En avgift som avses i 25 kap. 26 § aktiebolagslagen
(2005:551) skall uppgå till 2 700 kr.

I fråga om sådan avgift som avses i första stycket finns det
bestämmelser om begäran om indrivning m.m. i 4-9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige
skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om
indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning. Indrivning
behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor
om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Utlämnande av uppgifter och handlingar

7 a § Bolagsverket fastställer avgifter för sådant utlämnande
av uppgifter och handlingar som sker på medium för
automatiserad behandling. Förordning (2006:503).

4 kap. Övriga bestämmelser

Särskilda bestämmelser för kreditmarknadsbolag,
bankaktiebolag och försäkringsaktiebolag

1 § Av förordningen (2004:329) om bank- och
finansieringsrörelse framgår att 1 kap. 32 §, 32 a § första
stycket, 33 och 37 §§ inte gäller för kreditmarknadsbolag
samt att 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§, 2
kap. och 3 kap. 1–6 och 7 a §§ inte gäller för
bankaktiebolag. I samma förordning finns ytterligare
bestämmelser om registrering m.m. av bankaktiebolag.

Av försäkringsrörelseförordningen (2011:257) framgår att 1
kap. 3 § tredje stycket, 2 kap. och 3 kap. inte gäller för
försäkringsaktiebolag samt att 1 kap. 32 §, 32 a § första
stycket, 33 och 37 §§ inte gäller vid fusion med ett
försäkringsaktiebolag. I samma förordning finns ytterligare
bestämmelser om registrering m.m. av försäkringsaktiebolag.
Förordning (2014:155).

Uppgift om bolagets organisationsnummer m.m.

2 § Anmälan som ges in för ett registrerat bolag enligt denna
förordning skall innehålla uppgift om bolagets
organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om
identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Upprättande av försäkran och intyg elektroniskt

2 a § En försäkran på heder och samvete enligt denna förordning
får undertecknas med elektronisk signatur enligt föreskrifter
som Bolagsverket får meddela.

Om ett intyg enligt 1 kap. 15 § fjärde stycket upprättas i
elektronisk form, skall det undertecknas med avancerad
elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade
elektroniska signaturer. Förordning (2006:503).

Ingivning av handlingar som har upprättats elektroniskt

2 b § Handlingar som skall fogas till anmälningar och
ansökningar och som har upprättats elektroniskt får överföras
elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som
Bolagsverket får meddela. Bolagsverket får även meddela
föreskrifter om vilka elektroniska signaturer som får användas
för att en handling skall få ges in som elektroniskt original.
Förordning (2006:503).

Bestyrkande av kopior m.m.

3 § Kopior som skall ges in enligt denna förordning skall vara
bestyrkta. En elektronisk kopias överensstämmelse med
originalet skall vara bestyrkt enligt föreskrifter som
Bolagsverket får meddela.

En handling som enligt denna förordning skall ges in i kopia
får även ges in i original. Om handlingen har upprättats
elektroniskt, skall bestämmelserna i 2 b § tillämpas.
Förordning (2006:503).

Underrättelser

4 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
När någon registreras som styrelseledamot,
styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande
direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare,
revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för
lekmannarevisor, skall Bolagsverket underrätta den registrerade
om åtgärden. När verket tar bort en sådan registrering från
registret, skall underrättelse lämnas till den som åtgärden
berör.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, skall den
huvudansvarige revisorn underrättas.

Underrättelsen skall omedelbart efter registreringen eller
avförandet av registreringen sändas till den som åtgärden berör
på hans eller hennes folkbokföringsadress enligt det statliga
person- och adressregistret (SPAR) eller, om en sådan
adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i
ärendet.

Bolagsverket skall en gång varje år underrätta den som är
registrerad i aktiebolagsregistret som likvidator eller
suppleant för likvidator om registreringen. Underrättelsen
skall sändas till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut underrättelser om det är
uppenbart att en sådan underrättelse inte fyller något syfte.
Förordning (2006:503).

4 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
När någon registreras som styrelseledamot,
styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande
direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare,
revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant
för lekmannarevisor, ska Bolagsverket underrätta den
registrerade om åtgärden. När verket tar bort en sådan
registrering från registret, ska den som berörs av åtgärden
underrättas.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den
huvudansvariga revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller
borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av
åtgärden på hans eller hennes folkbokföringsadress eller, om
en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har
uppgetts i ärendet.

Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är
registrerad som likvidator eller suppleant för likvidator om
registreringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som
har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut någon underrättelse om det
är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte.
Förordning (2015:126).

5 § Bolagsverket ska genast underrätta bolaget när verket
fattar något av följande beslut:

1. beslut i tillståndsärenden enligt 20 kap. 23 §, 23 kap. 20
eller 33 § samt 24 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551),

2. beslut enligt 23 kap. 27 eller 35 § eller 24 kap. 29 §
samma lag att förklara att frågan om fusion eller delning har
fallit,

3. beslut enligt 27 kap. 2 § samma lag att skriva av en
anmälan om registrering eller vägra registrering,

4. beslut att avregistrera företrädare enligt 27 kap. 6 §
samma lag, och

5. beslut att förelägga eller döma ut vite enligt 30 kap. 3 §
samma lag. Förordning (2014:545).

6 § Bolagsverket skall underrätta den domstol som handlägger
ett ärende om tillstånd att verkställa beslut om minskning av
aktiekapitalet eller reservfonden, beslut om vinstutdelning
eller beslut om fusion eller delning om

1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat
i pågående mål om talan mot bolagsstämmobeslut, och

2. en lagakraftvunnen dom som innebär att bolagsstämmobeslut
har upphävts eller ändrats.

Förhandsgranskning

7 § Bolagsverket skall på begäran förhandsgranska handlingar i
samband med bolagsbildning, ändring av bolagsordningen eller
emissionsbeslut enligt 11 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551).
Ersättning för granskningen skall betalas enligt grunder som
myndigheten fastställer efter samråd med
Ekonomistyrningsverket.

Förkortningsformer

8 § Uppgift som avses i 6 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551)
får i aktiebrev anges enligt följande:

1. “konvertibel” (“konvertibla”) i fråga om förbehåll enligt 4
kap. 6 § aktiebolagslagen,

2. “samtycke” i fråga om förbehåll enligt 4 kap. 8 § samma lag,

3. “förköp” i fråga om förbehåll enligt 4 kap. 18 § samma lag,

4. “hembud” i fråga om förbehåll enligt 4 kap. 27 § samma lag,

5. “inlösen” i fråga om förbehåll enligt 20 kap. 31 § samma
lag.

Övergångsbestämmelser

2005:559

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
Bestämmelserna i 1 kap. 6 § och 2 kap. 14 § träder dock, såvitt
gäller ett sådant beslut som avses i 17 § lagen (2005:552) om
införande av aktiebolagslagen (2005:551), i kraft den 1
september 2005.

2. Genom förordningen upphävs aktiebolagsförordningen
(1975:1387).

2009:1149

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.

2. Bestämmelserna i 2 kap. 13 § andra–fjärde styckena
tillämpas inte på ärenden som har kommit in till Bolagsverket
före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.

3. Den upphörda förordningen gäller fortfarande i fråga om

a) registrering av aktiebolag enligt 2 kap. 9 §
aktiebolagslagen (1975:1385),

b) registrering av beslut som har fattats med stöd av
aktiebolagslagen (1975:1385), och

c) ansökningar och anmälningar som har kommit in till
Bolagsverket före den 1 januari 2006, dock inte i fråga om
anmälningar av sådana beslut som avses i 1.

2006:503

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

2. För anmälningar som har kommit in till Bolagsverket före
ikraftträdandet gäller 1 kap. 16 och 29 §§ i sina äldre
lydelser.

2008:24

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre
bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsplan
har upprättats före ikraftträdandet.

2008:610

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

2. Sådan försäkran som avses i 1 kap. 32 och 38 §§ ska anses
omfatta även en försäkran om att fusionen respektive delningen
inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller att
prövning av fusionen eller delningen inte pågår enligt den
lagen.

2009:38

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

2. I fråga om beslut om uppdelning eller sammanläggning av
aktier som har fattats före den 1 mars 2009 gäller 1 kap. 7 a §
i sin äldre lydelse även efter denna tidpunkt.

2009:1149

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.

2. Bestämmelserna i 2 kap. 13 § andra-fjärde styckena
tillämpas inte på ärenden som har kommit in till Bolagsverket
före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.

2014:545

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

2. För anmälningar som har kommit in till Bolagsverket före
ikraftträdandet gäller 1 kap. 6 § i den äldre lydelsen.