Förordning (2005:568) om särskild utbildning av lärare i yrkesämnen

SFS nr
2005:568
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2005-06-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:792

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om
högskoleutbildningar på grundnivå och avancerad nivå som
anordnas med särskilda medel och som syftar till att
studenterna skall avlägga lärarexamen med inriktning mot
undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan eller motsvarande.
Förordning (2007:513).

Var utbildningarna anordnas

2 § Utbildningarna skall anordnas vid de universitet och
högskolor som regeringen beslutar.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och
högskolor.

Vad utbildningarna avser

3 § Utbildningarna skall ges för att på kort sikt fylla behovet
av behöriga lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan eller
motsvarande och skall avse de ämnen eller inriktningar som
högskolan bestämmer efter samråd med kommun som berörs eller
annan berörd huvudman vars verksamhet omfattas av skollagen
(1985:1100).

Tillämpliga bestämmelser

4 § Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen
(1993:100) skall tillämpas på utbildningarna, om inte något
annat följer av denna förordning.

Behörighet

5 § För behörighet till utbildning gäller 6 och 7 §§ i denna
förordning i stället för bestämmelserna om grundläggande och
särskild behörighet i 7 kap. 5, 8-11, 25 och 28-31 §§
högskoleförordningen (1993:100). Detsamma gäller 7 kap. 24 §
högskoleförordningen i fråga om hänvisningen till 5 § i samma
kapitel.

Bestämmelserna om undantag från något eller några
behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller
även behörighetsvillkor som uppställs i denna förordning.
Förordning (2008:792).

6 § Behörighet för utbildning har den som saknar behörighet för
anställning utan tidsbegränsning enligt 2 kap. 4 § första
stycket 1 och 2 skollagen (1985:1100), om han eller hon

1. på grund av tidigare högskoleutbildning eller
arbetslivserfarenhet har förutsättningar att avlägga en
lärarexamen för undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan
eller motsvarande, och

2. är anställd som lärare hos en huvudman för en gymnasieskola
eller kommunal vuxenutbildning inom det offentliga skolväsendet
eller för motsvarande utbildning vid en fristående skola eller
en riksinternatskola enligt skollagen.

En sökande som har behörighet för anställning utan
tidsbegränsning enligt 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2
skollagen är också behörig, om utbildningen leder till att han
eller hon blir behörig att undervisa inom ytterligare ett eller
flera ämnen eller inriktningar. Förordning (2007:513).

7 § Utöver vad som följer av 6 § gäller att sökanden skall ha
gått igenom högskoleutbildning i sådan omfattning att
lärarexamen enligt 6 § första stycket eller behörighet enligt
6 § andra stycket kan uppnås inom ramen för en utbildning enligt
denna förordning. Med högskoleutbildning jämställs motsvarande
kunskaper som sökanden har förvärvat inom eller utom Sverige.

Urval

8 § Vid urval skall hänsyn tas till de sökandes meriter.
Följande urvalsgrunder skall användas i stället för det som
anges i 7 kap. 12 § andra stycket, 13-19, 22, 23, 26, 27 och
32 §§ högskoleförordningen (1993:100):

1. andra särskilda prov än sådant högskoleprov som avses i 7
kap. 20 § högskoleförordningen,

2. tidigare utbildning, och

3. arbetslivserfarenhet.

Högskolan får meddela föreskrifter om vilka av urvalsgrunderna
som skall användas.

Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras enligt
det som anges i 7 kap. 12 § tredje stycket
högskoleförordningen. Förordning (2007:513).

Antagning

9 § Högskolan får meddela föreskrifter om inom vilken tid och i
vilken ordning den som vill bli antagen till en utbildning
enligt denna förordning skall anmäla det.

Antagning till utbildningarna skall göras under tiden den 1
augusti 2005-den 30 juni 2009. Förordning (2007:513).

Utbildningarnas genomförande

10 § Utbildningarna skall anordnas på minst halvtid och får
pågå längst till och med den 31 december 2009. Den sammanlagda
omfattningen av utbildningen för en student får avse högst 90
högskolepoäng.

Utbildningarna skall planeras med hänsyn till varje students
tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.
Förordning (2007:513).

11 § Bestämmelserna i 7 kap. 33 § högskoleförordningen
(1993:100) skall inte gälla för utbildningarna.
Förordning (2007:513).

Överklagande

12 § Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut
av en högskola överklagas, nämligen

1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet
för att bli antagen till sådan utbildning som avses i denna
förordning,

2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i
fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen
(1993:100),

3. beslut om tillgodoräknande av kurs, och

4. avslag på en students begäran att få examensbevis eller
kursbevis.

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte
överklagas. Förordning (2007:513).

Redovisning av studier

13 § Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m.
vid universitet och högskolor skall tillämpas på
utbildningarna.

Övergångsbestämmelser

2005:568

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005. Den gäller
till och med den 31 december 2008, dock att bestämmelsen i 12 §
första stycket 4 skall gälla också därefter.

2007:513

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

2. Vid tillämpning av den nya bestämmelsen i 10 § skall en
poäng motsvaras av en och en halv högskolepoäng.