Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

SFS nr
2005:59
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2005-02-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:221

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid
distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lag (2014:14).

Definitioner

2 § I lagen avses med

distansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av
näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på
distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans,

avtal utanför affärslokaler: avtal som ingås

– då näringsidkaren och konsumenten samtidigt är närvarande
på någon annan plats än i näringsidkarens fasta eller rörliga
affärslokal eller efter det att konsumenten lämnat ett anbud
på en sådan plats,

– i näringsidkarens affärslokal eller med hjälp av ett medel
för distanskommunikation i omedelbar anslutning till att
konsumenten kontaktats av näringsidkaren på någon annan plats
där de samtidigt varit närvarande, eller

– under en utflykt som har organiserats av näringsidkaren i
marknadsförings- eller försäljningssyfte,

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för
ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar
för ändamål som har samband med den egna
näringsverksamheten. Lag (2014:14).

Behörighet för näringsidkarens ombud

3 § Om näringsidkaren anlitar ett ombud, ska denne alltid
anses behörig att handla på näringsidkarens vägnar när det
gäller att

– ingå distansavtal eller avtal utanför affärslokaler,

– utfästa förmåner som är avsedda att ingå i ett sådant
avtal, och

– ta emot betalning för näringsidkarens räkning.

Näringsidkaren får inte till nackdel för konsumenten
inskränka denna behörighet. Lag (2014:14).

Avtalsvillkor som avviker från lagen

4 § Ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i
denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot
denne, om inte annat anges i lagen. Lag (2014:14).

2 kap. Avtal om varor och icke finansiella tjänster

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel gäller för avtal varigenom en näringsidkare
överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför en
tjänst åt en konsument. Med tjänst avses i detta kapitel
också uthyrning av fast egendom. För avtal om finansiella
tjänster eller om överlåtelse eller emission av finansiella
instrument gäller i stället 3 kap.

Detta kapitel gäller inte för avtal som

1. avser uthyrning för varaktigt boende,

2. avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på
mark eller i vatten,

3. ingås med hjälp av en varuautomat eller annan liknande
automat eller i en automatiserad affärslokal,

4. ingås med en operatör genom användning av en offentlig
telefonautomat,

5. avser en tjänst som fullgörs genom användning av en
telefon-, internet- eller faxuppkoppling, om tjänsten utförs
vid ett enda tillfälle,

6. avser vadhållning, kasinospel eller andra lotteritjänster,

7. avser försäljning av livsmedel eller andra dagligvaror för
hushållet som levereras till en konsuments bostad eller
arbetsplats i ett distributionssystem med regelbunden
utkörning, eller

8. omfattas av lagen (1992:1672) om paketresor eller lagen
(2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende
eller långfristig semesterprodukt.

Kapitlet gäller inte för avtal utanför affärslokaler, om det
pris som konsumenten sammanlagt ska betala understiger 400
kronor.

I fråga om avtal om transport av personer gäller endast 3 §
tredje stycket och 9 §. Lag (2014:14).

Information innan ett avtal ingås

2 § Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge konsumenten
information om

1. sitt namn, organisationsnummer, telefonnummer och
telefaxnummer samt sin adress och e-postadress, och, om
näringsidkaren agerar för någon annans räkning, dennes
motsvarande uppgifter,

2. varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper i den
omfattning som är lämplig med hänsyn till varan eller
tjänsten och till hur informationen ges,

3. varans eller tjänstens pris, inbegripet skatter och
avgifter, eller, om priset inte kan anges i förväg, hur
priset beräknas; om avtalet löper på obegränsad tid eller
avser en prenumeration, ska även kostnaderna per
faktureringsperiod och per månad anges,

4. kostnader för leverans eller porto och andra tillkommande
kostnader,

5. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation
används, om inte kostnaden är beräknad efter normaltaxa,

6. villkoren för betalning samt för leverans eller
fullgörande på något annat sätt och tidpunkt för leverans
eller fullgörande; om avtalet ska ingås på näringsidkarens
webbplats, ska det i början av beställningsprocessen anges
vilka betalningssätt som godtas och om det finns några
begränsningar för leveransen,

7. handpenning eller andra ekonomiska garantier som
konsumenten ska lämna och de villkor som gäller för detta,

8. den rätt som konsumenten har att reklamera enligt lag, hur
reklamation kan göras och gatuadressen till det
verksamhetsställe dit konsumenten kan vända sig för att
framställa klagomål,

9. huruvida och under vilka förutsättningar det finns en
ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten,
hur ångerrätten utövas samt att det finns ett
standardformulär för utövande av ångerrätten och hur
konsumenten kan ta del av det,

10. den skyldighet konsumenten vid utövande av ångerrätten
kan ha att på egen bekostnad återsända varan samt, vid
distansavtal, kostnaden för att återsända varan om den är
sådan att den inte kan återsändas med post,

11. huruvida konsumenten är skyldig att ersätta
näringsidkaren enligt 15 § 3 eller 4,

12. garantier eller liknande utfästelser samt den assistans
och service som gäller efter försäljningen,

13. uppförandekoder som gäller för näringsidkaren och hur
konsumenten kan ta del av dem,

14. avtalets löptid,

15. kortaste giltighetstid för konsumentens skyldigheter
enligt avtalet,

16. villkoren för att säga upp avtalet, om det gäller tills
vidare eller förnyas automatiskt,

17. funktionen hos digitalt innehåll, inbegripet tekniska
skyddsåtgärder, och vilken maskin- och programvara som krävs
för att använda det digitala innehållet, och

18. vilka möjligheter som finns att få en tvist med
näringsidkaren prövad utanför domstol.

Vid en auktion får informationen enligt första stycket 1
ersättas med motsvarande uppgifter om auktionsförrättaren, om
det är möjligt att delta i auktionen även på ett annat sätt
än genom att använda ett medel för distanskommunikation.
Under samma förutsättning får information enligt första
stycket 8 om gatuadressen till det verksamhetsställe dit
konsumenten kan framställa klagomål avse auktionsförrättarens
verksamhetsställe.

Vid telefonförsäljning ska försäljaren i början av samtalet
informera konsumenten om sitt namn, samtalets syfte,
näringsidkarens identitet och försäljarens relation till
näringsidkaren. Lag (2014:14).

Hur information ska ges vid distansavtal

3 § I fråga om distansavtal ska informationen enligt 2 §
första och andra styckena ges klart och begripligt och på ett
sätt som är anpassat till det medel för distanskommunikation
som används. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos
underåriga och andra särskilt utsatta personer.

Om avtalet ska ingås med hjälp av ett sådant medel för
distanskommunikation som gör att information endast kan ges i
begränsad omfattning eller under begränsad tid, ska
åtminstone information enligt 2 § första stycket 1, i fråga
om näringsidkarens namn och organisationsnummer, 2–4, 14 och
16 ges med hjälp av det kommunikationsmedlet. Om det finns en
ångerrätt, ska information enligt 2 § första stycket 9 också
ges med hjälp av kommunikationsmedlet. Övrig information
enligt 2 § första stycket ska ges på något annat lämpligt
sätt i enlighet med kraven i första stycket i denna
paragraf.

Om avtalet ska ingås på näringsidkarens webbplats, ska
konsumenten särskilt uppmärksammas på innehållet i den
information som ges enligt 2 § första stycket 2–4 och 14–16.
Lag (2014:14).

4 § När ett distansavtal har ingåtts ska näringsidkaren inom
rimlig tid ge konsumenten en bekräftelse på avtalet.
Bekräftelsen ska ges senast när varan levereras eller
tjänsten börjar utföras.

Bekräftelsen ska ges i en läsbar och varaktig form som är
tillgänglig för konsumenten och innehålla den information
enligt 2 § första och andra styckena som inte redan getts i
sådan form. Om konsumenten i enlighet med 11 § 11 har gått
med på att det inte finns någon ångerrätt vid köp av digitalt
innehåll, ska det framgå av bekräftelsen. Lag (2014:14).

Hur information ska ges vid avtal utanför affärslokaler

5 § I fråga om avtal utanför affärslokaler ska informationen
enligt 2 § första och andra styckena ges klart och begripligt
i en handling eller, om konsumenten samtycker till det, i en
annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för
konsumenten. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos
underåriga och andra särskilt utsatta personer.

När ett avtal har ingåtts ska näringsidkaren ge konsumenten
en kopia av det undertecknade avtalet eller en bekräftelse på
avtalet. Kopian eller bekräftelsen ska ges i en handling
eller, om konsumenten samtycker till det, i en annan läsbar
och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om
konsumenten i enlighet med 11 § 11 har gått med på att det
inte finns någon ångerrätt vid köp av digitalt innehåll, ska
det framgå av kopian eller bekräftelsen. Lag (2014:14).

Påföljder vid utebliven information

6 § Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med
2–5 §§, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med
undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om
marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara
väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.
Lag (2014:14).

7 § Om näringsidkaren inte före avtalets ingående och på det
sätt som anges i 3 § eller 5 § första stycket har gett sådan
information om tillkommande kostnader som anges i 2 § första
stycket 4, är konsumenten inte skyldig att betala dessa
kostnader. Lag (2014:14).

Informationen som avtalsinnehåll

8 § Informationen enligt 2 § första och andra styckena är en
del av avtalet, såvida parterna inte uttryckligen har kommit
överens om något annat. Lag (2014:14).

Beställning som görs på en webbplats

9 § Vid distansavtal som ingås på en webbplats är konsumenten
bunden av en beställning som medför en betalningsförpliktelse
endast om förpliktelsen har tydliggjorts före beställningen
och konsumenten uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen.
Lag (2014:14).

Konsumentens ångerrätt

10 § Konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt)
genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett
meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i
12 § (ångerfrist). Om konsumenten lämnar meddelandet på
näringsidkarens webbplats, ska näringsidkaren utan dröjsmål
bekräfta mottagandet av meddelandet i en läsbar och varaktig
form som är tillgänglig för konsumenten.

Om konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt har
lämnat eller sänt ett meddelande enligt första stycket, får
meddelandet åberopas även om det försenas, förvanskas eller
inte kommer fram. Lag (2014:14).

Undantag från ångerrätten

11 § Ångerrätt gäller inte för avtal som

1. avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten
uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras
och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när
tjänsten har fullgjorts,

2. avser en vara eller tjänst vars pris beror på sådana
svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka
och som kan inträffa under ångerfristen,

3. avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens
anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig
prägel,

4. avser en vara som snabbt kan försämras eller bli för
gammal,

5. avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan
återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och
förseglingen har brutits av konsumenten,

6. avser en vara som till sin natur är sådan att den efter
leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att
varorna inte kan skiljas från varandra,

7. avser alkoholhaltig dryck till ett bestämt pris, när
leverans inte kan ske inom 30 dagar och värdet på drycken vid
leveransen beror på sådana svängningar på marknaden som
näringsidkaren inte kan påverka,

8. avser en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett
förseglat datorprogram och förseglingen har brutits av
konsumenten,

9. avser lösnummer av en tidning eller en tidskrift,

10. ingås vid en auktion, om det är möjligt att delta i
auktionen även på ett annat sätt än genom att använda ett
medel för distanskommunikation,

11. avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt
än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har
samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det
inte finns någon ångerrätt,

12. avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan
liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon
annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller
biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten
på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, eller

13. avser en brådskande reparations- eller underhållsåtgärd
vid ett besök i konsumentens bostad, om besöket äger rum på
konsumentens initiativ och uttryckliga begäran och
reparations- eller underhållsåtgärden omfattas av
konsumentens begäran eller har ett direkt samband med denna.
Lag (2014:14).

Ångerfristen

12 § Vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av en vara
börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten får varan i
sin besittning. Vid avtal om en tjänst börjar ångerfristen
löpa den dag då avtalet ingås.

Om avtalet avser flera varor eller en vara som består av
flera delar, börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten
får den sista varan respektive den sista delen av varan i sin
besittning. I fråga om regelbunden leverans av varor under en
viss tid börjar ångerfristen dock löpa när konsumenten får
varorna från den första leveransen i sin besittning.

I fråga om avtal om leverans av vatten, gas eller el, när
försäljningen inte sker i en begränsad volym eller en
fastställd kvantitet, och i fråga om avtal om leverans av
fjärrvärme, börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet
ingås. Detsamma gäller i fråga om avtal om digitalt innehåll
som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium.

Ångerfristen enligt första–tredje styckena börjar aldrig löpa
förrän konsumenten har fått information om ångerrätten enligt
2 § första stycket 9 på det sätt som anges i 3 § eller 5 §
första stycket. Rätten att ångra sig upphör dock senast ett
år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om
information hade getts på föreskrivet sätt. Lag (2014:14).

Verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt

13 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten
utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen
bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till
näringsidkaren. Om näringsidkaren har gått med på att stå för
kostnaden för återsändande av varan eller inte har gett
konsumenten information enligt 2 § första stycket 10 på det
sätt som anges i 3 § eller 5 § första stycket, ska kostnaden
bäras av näringsidkaren.

Första stycket gäller inte, om näringsidkaren har erbjudit
sig att hämta varan eller, vid avtal utanför affärslokaler,
varan levererats till konsumentens bostad när avtalet ingicks
och inte lämpligen kan återsändas med post. I sådana fall ska
näringsidkaren på egen bekostnad hämta varan. Lag (2014:14).

14 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska näringsidkaren
betala tillbaka vad konsumenten har betalat till
näringsidkaren. Återbetalning ska göras utan onödigt dröjsmål
och senast inom 14 dagar från den dag då näringsidkaren tog
emot konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

Vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av en vara behöver
återbetalning dock inte göras förrän näringsidkaren tagit
emot varan från konsumenten eller konsumenten visat att varan
sänts tillbaka. Detta gäller inte om näringsidkaren enligt
13 § andra stycket på egen bekostnad ska hämta varan.

Näringsidkaren ska använda samma betalningssätt som
konsumenten, om inte konsumenten uttryckligen går med på
något annat. Konsumenten får inte drabbas av några kostnader
på grund av att ett annat betalningssätt används.
Lag (2014:14).

15 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten
ersätta näringsidkaren för

1. förhöjda leveranskostnader på grund av konsumentens val av
leveransmetod,

2. en varas värdeminskning i den mån den beror på att
konsumenten hanterat varan i större omfattning än som varit
nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion,
under förutsättning att näringsidkaren har gett konsumenten
information enligt 2 § första stycket 9 på det sätt som anges
i 3 § eller 5 § första stycket,

3. en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån
priset är skäligt, för en tjänst som delvis utförts innan
konsumenten utövade ångerrätten, under förutsättning att
konsumenten uttryckligen har begärt att tjänsten skulle börja
utföras under ångerfristen och näringsidkaren har gett
konsumenten information enligt 2 § första stycket 9 och 11 på
det sätt som anges i 3 § eller 5 § första stycket, och

4. en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån
priset är skäligt, för vatten, gas eller el, när
försäljningen inte skett i en begränsad volym eller en
fastställd kvantitet, eller fjärrvärme, där leveransen
påbörjats innan konsumenten utövade ångerrätten, allt under
förutsättning att konsumenten uttryckligen har begärt att
leverans skulle påbörjas under ångerfristen och
näringsidkaren har gett konsumenten information enligt 2 §
första stycket 9 och 11 på det sätt som anges i 3 § eller 5 §
första stycket. Lag (2014:14).

Anknytande avtal

16 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt och med anledning av
avtalet har ingått ett anknytande avtal med näringsidkaren
eller med någon annan på grund av en överenskommelse mellan
denne och näringsidkaren, ska det anknytande avtalet upphöra
att gälla utan att konsumenten får åläggas någon påföljd för
detta. Detsamma ska gälla om konsumenten utövar ångerrätten
och det är fråga om ett sådant kreditköp som avses i
konsumentkreditlagen (2010:1846). Lag (2014:14).

3 kap. Avtal om finansiella tjänster och finansiella
instrument

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel gäller för distansavtal mellan en
näringsidkare och en konsument om kredit, försäkring,
betalning eller andra finansiella tjänster eller om
överlåtelse eller emission av finansiella instrument.

Kapitlet gäller även för avtal utanför affärslokaler mellan
en näringsidkare och en konsument om finansiella tjänster.
Kapitlet gäller dock inte för ett sådant avtal, om det pris
som konsumenten sammanlagt ska betala understiger 400 kronor
eller om avtalet omfattas av konsumentkreditlagen
(2010:1846).

Bestämmelserna gäller inte för de enskilda tjänster eller
överlåtelser som utförs inom ramen för ett avtal om
fortlöpande tjänster eller återkommande överlåtelser.

Om parterna inom ett år ingår ett nytt avtal om samma slag av
finansiella tjänster eller finansiella instrument, behöver
näringsidkaren inte på nytt lämna information enligt 3 och
4 §§ och 4 a § tredje stycket.

Med finansiella instrument avses detsamma som i lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Det som sägs
i detta kapitel om finansiella instrument gäller också andra
finansiella produkter. Lag (2014:221).

2 § Bestämmelserna om ångerrätt i 7–12 §§ gäller inte avtal
om

1. finansiell tjänst eller överlåtelse av finansiellt
instrument, om priset beror på sådana svängningar på
finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som
kan inträffa under ångerfristen,

2. deltagande i emission eller annan likartad aktivitet, om
priset för den rättighet som aktiviteten avser efter
teckningstidens utgång kommer att bero på sådana svängningar
på finansmarknaden som sägs i 1,

3. kredit som är förenad med panträtt i fast egendom,
tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller som är
förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till
fastighet, eller

4. försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller
mindre.

Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter
på konsumentens begäran har fullgjort sina förpliktelser
enligt avtalet. Lag (2014:14).

Information innan ett avtal ingås

3 § I rimlig tid innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge
information om

1. sitt namn och organisationsnummer, sin adress, sitt
telefonnummer eller sin e-postadress och sin huvudsakliga
verksamhet samt motsvarande uppgifter beträffande en
mellanman som näringsidkaren anlitar, inklusive uppgift om
dennes relation till näringsidkaren,

2. ansvarig tillsynsmyndighet, om verksamheten kräver
tillstånd,

3. den finansiella tjänstens eller det finansiella
instrumentets huvudsakliga egenskaper,

4. den finansiella tjänstens eller det finansiella
instrumentets pris, inbegripet arvoden, skatter och
avgifter,

5. att det med avtalet kan följa skatter, avgifter eller
kostnader som varken betalas genom näringsidkaren eller
påförs av denne,

6. de särskilda risker som följer med det finansiella
instrument som avtalet avser, inklusive uppgift om att den
tidigare värdeutvecklingen och avkastningen inte ger någon
säker vägledning i fråga om den framtida utvecklingen och
avkastningen,

7. sättet för betalning och för fullgörande,

8. vad som gäller om ångerrätt enligt denna lag, inklusive
uppgift om vad konsumenten enligt 11 § kan komma att få
betala vid utövande av ångerrätten,

9. kostnaden för att ett medel för distanskommunikation
används, om inte kostnaden är beräknad efter normaltaxa,

10. den tid under vilken erbjudandet gäller,

11. avtalets kortaste löptid, om avtalet avser en fortlöpande
eller periodiskt återkommande finansiell tjänst,

12. vad som gäller om uppsägning av avtalet i förtid eller
ensidigt,

13. vilket lands lag om marknadsföring som har följts,

14. avtalsvillkor om vilket lands lag som ska tillämpas på
avtalet och om vilken domstol som är behörig,

15. på vilket språk avtalsvillkoren och informationen
tillhandahålls och på vilket språk näringsidkaren åtar sig
att kommunicera under avtalstiden,

16. hur klagomål i fråga om avtalet behandlas och vilka
möjligheter som finns att få en tvist med näringsidkaren
prövad utanför domstol, och

17. vilka garantifonder eller liknande ersättningssystem som
finns.

Informationen ska ges klart och begripligt och på ett sätt
som är anpassat till det medel för distanskommunikation som
används. Näringsidkaren ska ta särskild hänsyn till behovet
av skydd för underåriga.

I rimlig tid innan ett avtal ingås ska näringsidkaren också
tillhandahålla samtliga avtalsvillkor.

Informationen och avtalsvillkoren ska ges i en handling eller
i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för
konsumenten. Om avtalet ska ingås genom ett medel för
distanskommunikation som inte tillåter att informationen och
avtalsvillkoren ges i sådan form före avtalsslutet, ska
näringsidkaren ge konsumenten informationen i denna form
snarast efter det att avtalet har ingåtts.

Om avtalet avser en betaltjänst enligt lagen (2010:751) om
betaltjänster gäller inte första stycket 1–4, 11, 12 och
14–16. Lag (2014:14).

Särskilda regler vid telefonförsäljning

4 § Vid telefonförsäljning skall näringsidkaren i början av
varje samtal ge konsumenten information om sin identitet och
namnet på den person som är i kontakt med konsumenten och
dennes relation till näringsidkaren. Näringsidkaren skall då
också informera om samtalets syfte. Om konsumenten uttryckligen
samtycker till det, behöver näringsidkaren inte ge all den
information som anges i 3 § första stycket utan endast
information enligt 3 § första stycket 3-6, 8 och 15.
Näringsidkaren skall dock upplysa konsumenten om att
ytterligare information finns tillgänglig på begäran samt ange
vad denna information avser. Det som sägs i 3 § andra stycket
gäller också vid telefonförsäljning.

Snarast efter det att avtalet har ingåtts skall näringsidkaren
ge konsumenten all den information som avses i 3 § första
stycket och samtliga avtalsvillkor i en handling eller i någon
annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för
konsumenten.

4 a § Vid telefonförsäljning av en förvaltningstjänst eller
en rådgivningstjänst som avser premiepension ingås ett avtal
genom att konsumenten skriftligen accepterar näringsidkarens
anbud.

Ett avtal som inte har ingåtts enligt första stycket är
ogiltigt. Konsumenten är då inte skyldig att betala för
utförda tjänster.

I stället för 4 § andra stycket gäller att näringsidkaren i
rimlig tid innan ett avtal som avses i första stycket ingås
ska ge konsumenten all information enligt 3 § första stycket
och samtliga avtalsvillkor i en handling eller i någon annan
läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.
Av informationen ska även innebörden av att konsumenten inte
skriftligen accepterar näringsidkarens anbud framgå.
Lag (2014:221).

Tillhandahållande av avtalsvillkoren under avtalstiden, m.m.

5 § Konsumenten har rätt att när som helst under avtalstiden på
begäran få del av avtalsvillkoren i en handling.

Konsumenten har rätt att under avtalstiden ändra det medel för
distanskommunikation som används, om inte detta är oförenligt
med avtalet eller den finansiella tjänstens beskaffenhet.

Påföljd vid utebliven information

6 § Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med
3-5 §§ ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med
undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om
marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara
väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.
Lag (2008:508).

Konsumentens ångerrätt

7 § Konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt)
genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett
meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i
8 § (ångerfrist). Vid avtal om livförsäkring eller privat
individuellt pensionssparande är ångerfristen dock 30
dagar.

Om konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt
sätt har lämnat eller sänt ett meddelande enligt första
stycket, får meddelandet åberopas även om det försenas,
förvanskas eller inte kommer fram. Lag (2014:14).

8 § Ångerfristen börjar löpa den dag då avtalet ingås. Vid
avtal om livförsäkring börjar ångerfristen dock löpa den dag
då konsumenten får kännedom om att försäkringsavtalet kommit
till stånd.

Ångerfristen börjar löpa tidigast den dag då information och
avtalsvillkor enligt 3 § fjärde stycket, 4 § andra stycket
eller 4 a § tredje stycket kommer konsumenten till handa.
Lag (2014:221).

Verkan av att konsumenten utövar sin ångerrätt

9 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall konsumenten
snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka de belopp och
sända tillbaka det material som konsumenten har erhållit från
näringsidkaren. Tiden skall räknas från den dag då konsumenten
lämnade eller sände sitt meddelande om att avtalet frånträds.

10 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt, skall näringsidkaren
snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka vad
konsumenten har betalat till näringsidkaren, med avräkning för
vad näringsidkaren får kräva enligt 11 §. Tiden skall räknas
från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens meddelande
om att avtalet frånträds.

11 § Näringsidkaren har rätt till ersättning för den tjänst
som har tillhandahållits enligt avtalet innan ångerrätten
utövades. Ersättningen får inte överstiga ett belopp som står
i proportion till omfattningen av den tillhandahållna
tjänsten, jämförd med den fullständiga tjänsten enligt
avtalet.

Näringsidkaren får inte kräva betalning enligt första
stycket, om näringsidkaren

1. har underlåtit att lämna information enligt 3 § första
stycket 8 om vad konsumenten kan komma att få betala vid
utövande av ångerrätten, eller

2. utan begäran från konsumenten har påbörjat fullgörandet av
avtalet innan ångerfristen har löpt ut. Lag (2014:14).

Anknytande avtal

12 § Om konsumenten utövar sin ångerrätt och det med
anledning av avtalet har ingåtts ett anknytande avtal om
tjänster som tillhandahålls av näringsidkaren eller av någon
annan på grund av en överenskommelse mellan denne och
näringsidkaren, ska det anknytande avtalet upphöra att gälla
utan att konsumenten får åläggas någon påföljd för detta.
Lag (2014:14).

Förhållandet till ångerrätten enligt konsumentkreditlagen

13 § I fråga om kreditavtal enligt konsumentkreditlagen
(2010:1846) tilllämpas 21-25 §§ den lagen i stället för
7-12 §§. Lag (2010:1854).

Lagval

14 § Ett avtalsvillkor som anger att lagen i ett land utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska tillämpas på
avtalet gäller inte, om den lag som gäller med bortseende
från villkoret är lagen i ett land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och den lagen ger konsumenten ett bättre
skydd. Lag (2014:14).

4 kap. Har upphävts genom lag (2014:14).

5 kap. Har upphävts genom lag (2014:14).

Övergångsbestämmelser

2005:59

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005, då lagen
(2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och
hemförsäljningsavtal skall upphöra att gälla.

2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.

3. I fråga om försäkringsavtal som har förnyats efter
ikraftträdandet gäller den nya lagen.

2012:68

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet
gäller äldre bestämmelser.

2014:14

1. Denna lag träder i kraft den 13 juni 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller för avtal som har ingåtts före
ikraftträdandet.