Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

SFS nr
2005:590
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-06-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:389

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns bestämmelser som syftar till att ge
Europeiska kommissionen insyn i de finansiella förbindelserna
mellan det allmänna och offentliga företag samt i vissa företags
ekonomiska verksamhet. Lag (2010:641).

Definitioner

2 § I denna lag betyder:

1. Offentligt företag: ett företag som det allmänna direkt
eller indirekt har ett dominerande inflytande över på grund av
ägarskap, finansiell medverkan eller de regler som gäller för
företaget. Om inte annat följer av omständigheterna skall ett
dominerande inflytande anses finnas om det allmänna direkt
eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna eller
kapitalet i företaget eller har rätt att utse mer än hälften av
personerna i företagets administrativa eller verkställande
ledning eller i dess styrelse.

2. Offentligt företag inom tillverkningsindustrin: ett
offentligt företag med en nettoomsättning som till minst
hälften hänför sig till verksamhet som anges i Avdelning D:
Tillverkning, i bilagan till rådets förordning (EEG) nr 3037/90
av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i
Europeiska gemenskapen (Nace, rev. 1).

3. Exklusiva rättigheter: rättigheter som det allmänna genom
lag eller annan författning eller något administrativt
instrument beviljar ett företag och som ger företaget ensamrätt
att bedriva viss verksamhet inom ett geografiskt område.

4. Särskilda rättigheter: rättigheter som det allmänna genom
lag eller annan författning eller något administrativt
instrument beviljar ett begränsat antal företag och som inom
ett geografiskt område

a) begränsar antalet företag som har rätt att bedriva viss
verksamhet till två eller flera,

b) beviljar flera konkurrerande företag tillstånd att bedriva
viss verksamhet, eller

c) ger ett eller flera företag författningsmässiga fördelar som
i betydande mån påverkar andra företags möjligheter att bedriva
samma verksamhet på i allt väsentligt likvärdiga villkor.

Som särskilda rättigheter enligt första stycket 4 anses inte
sådana rättigheter som beviljats enligt objektiva,
proportionerliga och icke-diskriminerande kriterier.

Öppen redovisning av finansiella förbindelser

3 § Ett offentligt företag skall redovisa sina finansiella
förbindelser med det allmänna så att det tydligt framgår vilka
offentliga medel som företaget fått direkt eller indirekt, via
andra offentliga företag eller finansiella institut, och hur
medlen har använts (öppen redovisning).

Av den öppna redovisningen skall särskilt framgå finansiella
förbindelser som avser kapitaltillskott, förlustbidrag,
amorteringsfria eller på annat sätt förmånliga lån, gynnande
genom avstående från vinst, fordran eller normal avkastning på
offentliga medel samt ersättningar för ekonomiska ålägganden
från det allmänna.

Redovisningsskyldigheten enligt första stycket omfattar inte
det allmännas förbindelser med

1. företag som tillhandahåller tjänster som inte i nämnvärd
omfattning kan påverka handeln med andra EES-länder,

2. företag som är kreditinstitut, när det gäller insättningar
på normala affärsmässiga villkor, eller

3. företag med en nettoomsättning som för vart och ett av de
två senaste räkenskapsåren har understigit 40 miljoner euro
eller, om företaget är ett kreditinstitut, en balansomslutning
som vid vart och ett av de två senaste räkenskapsårens utgång
har understigit 800 miljoner euro.

Separat redovisning av olika verksamheter

4 § En särskild ekonomisk redovisning (separat redovisning) ska
för varje räkenskapsår upprättas för ett företag som har

1. beviljats exklusiva eller särskilda rättigheter, eller

2. anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse enligt artikel 106.2 i EUF-fördraget och som fått
ersättning i någon form för detta, allt under förutsättning att
företaget även bedriver annan ekonomisk verksamhet.

Redovisningsskyldigheten enligt första stycket gäller inte för

a) företag som tillhandahåller tjänster som inte i nämnvärd
omfattning kan påverka handeln med andra EES-länder,

b) företag med en nettoomsättning som för vart och ett av de två
senaste räkenskapsåren har understigit 40 miljoner euro eller,
om företaget är ett kreditinstitut, en balansomslutning som vid
vart och ett av de två senaste räkenskapsårens utgång har
understigit 800 miljoner euro,

c) företag enligt första stycket 2 som fått ersättningen för en
skälig tidsperiod genom ett öppet, genomblickbart och icke-
diskriminerande förfarande, eller

d) verksamheter som omfattas av särskilda bestämmelser om
separat redovisning av motsvarande slag med EU-rättslig grund.
Lag (2010:641).

5 § I den separata redovisningen skall

1. organisationen och finansieringen av olika verksamheter
beskrivas,

2. intäkter och kostnader i företagets verksamheter enligt 4 §
första stycket 1 och 2 redovisas skilt från intäkter och
kostnader i annan verksamhet, vilket skall göras på ett korrekt
och konsekvent sätt enligt sakligt motiverade
redovisningsprinciper, och

3. principerna och metoderna för beräkningen och fördelningen
av intäkter och kostnader för olika verksamheter anges på ett
tydligt och fullständigt sätt.

Händelser av ekonomisk art skall redovisas uppdelat på de olika
verksamheter som skall redovisas åtskilda enligt första stycket
2.

Arkivering m.m.

6 § En öppen redovisning och en separat redovisning enligt 3
och 4 §§ som avser verksamhet som bedrivs inom en kommun eller
ett landsting och som inte utgör räkenskapsinformation enligt
lagen (1997:614) om kommunal redovisning skall arkiveras i
enlighet med bestämmelserna om bevarande och arkivering m.m. i
2 kap. 10-13 §§ den lagen. Detsamma gäller uppgifter av
betydelse för redovisningarna.

Sådana redovisningar och uppgifter som sägs i första stycket
och som avser verksamhet som bedrivs av en fysisk eller
juridisk person vilken omfattas av bokföringslagen (1999:1078)
skall arkiveras i enlighet med bestämmelserna om arkivering
m.m. i 7 kap. den lagen även om informationen inte utgör
räkenskapsinformation i bokföringslagens mening.

I arkivlagen (1990:782) finns ytterligare bestämmelser om
arkivering.

Granskning och rapport

7 § Företagets revisor ska översiktligt för varje
räkenskapsår granska om en öppen redovisning och en separat
redovisning för ett företag har fullgjorts i enlighet med
bestämmelserna i denna lag och i föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen.

Revisorn ska upprätta en rapport över granskningen. Rapporten
ska lämnas till stämman och styrelsen eller motsvarande
lednings- och förvaltningsorgan på samma sätt och inom samma
tid som föreskrivs för revisionsberättelsen enligt tillämplig
revisionsförfattning för företaget. Lag (2013:389).

Årlig rapportering för vissa offentliga tillverkningsföretag
och holdingföretag

8 § Ett offentligt företag inom tillverkningsindustrin skall
för varje räkenskapsår som nettoomsättningen överstiger 250
miljoner euro ge in bestyrkta kopior av följande handlingar
till Konkurrensverket:

1. årsredovisningen,

2. varje koncernredovisning eller motsvarande sammanställd
redovisning som företaget omfattas av,

3. revisionsberättelser som avser redovisningar enligt 1 och 2,

4. kallelse till och protokoll från stämma eller motsvarande
sammanträde där redovisningar enligt 1 och 2 har behandlats,
och

5. om det inte framgår av årsredovisningen, en särskild
handling med upplysningar om

a) mottagna kapitaltillskott och alla väsentliga villkor för
tillskotten,

b) lån och andra krediter som beviljats av det allmänna samt
alla väsentliga villkor för krediterna,

c) garantier och andra säkerheter som ställts av det allmänna
samt alla väsentliga villkor för säkerheterna,

d) utdelning och annan disposition av vinstmedel, samt

e) mottagna bidrag, befrielse från skulder och alla andra
former av offentligt stöd.

Handlingarna skall ges in så snart det kan ske och senast inom
sex månader efter det att företagets räkenskapsår avslutades.

Vad som föreskrivs i första och andra styckena gäller även ett
holdingföretag som har ett eller flera offentliga företag inom
tillverkningsindustrin som dotterföretag, om sådana
dotterföretags sammanlagda nettoomsättning överstiger 250
miljoner euro.

Normgivningsbemyndigande

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. den öppna redovisningens och den separata redovisningens
utformning och innehåll i olika företag, och

2. granskningen av den öppna redovisningen och den separata
redovisningen enligt 7 §.

Regeringen får vidare meddela föreskrifter om att information
från en öppen redovisning och en separat redovisning samt
rapport enligt 7 § andra stycket ska ges in till en eller
flera myndigheter. Lag (2013:389).

Tillsyn m.m.

10 § Tillsynen över företags efterlevnad av denna lag och av
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av
Konkurrensverket.

11 § Om det behövs för att Konkurrensverket ska kunna överlämna
information till Europeiska kommissionen eller i övrigt fullgöra
sina uppgifter enligt denna lag, får verket ålägga

1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter,
handlingar eller annat,

2. ett företag att efterleva vad som föreskrivs i 3–8 §§ eller i
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Lag (2010:641).

12 § Ett åläggande enligt 11 § gäller omedelbart, om något
annat inte bestäms.

13 § Åtgärder enligt 11 § får inte avse en skriftlig handling

1. vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller
hans biträde inte får höras som vittne därom, och

2. som innehas av honom eller av den till förmån för vilken
tystnadsplikten gäller.

14 § Vid ett åläggande enligt 11 § finns det inte någon
skyldighet att röja företagshemligheter av teknisk natur.

15 § Ett åläggande enligt 11 § får förenas med vite. Talan om
utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag förs vid
tingsrätt av Konkurrensverket. Stockholms tingsrätt är alltid
behörig att pröva en sådan talan.

16 § Beslut av Konkurrensverket om åläggande enligt 11 § får
överklagas hos Marknadsdomstolen. Vid handläggningen i
Marknadsdomstolen tillämpas lagen (1996:242) om
domstolsärenden. I fråga om rättegångskostnader skall dock
gälla vad som föreskrivs i 31 kap. rättegångsbalken.

Övergångsbestämmelser

2005:590

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

2. Bestämmelserna i 3-8 §§ tillämpas första gången av företag
för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 juli 2005.

2013:389

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Bestämmelserna i 7 § tillämpas första gången av företag
för det räkenskapsår som inleds efter ikraftträdandet.