Förordning (2005:626) om klimatrapportering

SFS nr
2005:626
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2005-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1434
Upphävd
2014-12-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1195

1 § I denna förordning avses med

Kyotoprotokollet: Kyotoprotokollet till Förenta nationernas
ramkonvention om klimatförändringar,

beslut 280/2004/EG: Europaparlamentets och rådets beslut nr
280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för
övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för
genomförande av Kyotoprotokollet,

kommissionens tillämpningsföreskrifter: kommissionens beslut
2005/166/EG av den 10 februari 2005 om tillämpningsföreskrifter
för Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den
11 februari 2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av
växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av
Kyotoprotokollet,

klimatrapportering: rapportering som krävs enligt avtal som
Sverige har ingått genom eller inom ramen för Kyotoprotokollet
och enligt beslut 280/2004/EG samt med beaktande av
kommissionens tillämpningsföreskrifter,

sektor: sektor enligt de definitioner och avgränsningar av
sektorer som avses i Kyotoprotokollet,

utsläppsfaktor: faktor för beräkning av utsläppsmängd,

oberoende granskning: granskning av beräkningar, antaganden och
resultat av inventeringar som omfattas av klimatrapportering
och där granskningen utförs av någon som inte har deltagit i
arbetet med de beräkningar, antaganden och resultat av
inventeringar som granskas, och

internationell oberoende granskning: oberoende granskning där
granskningen avser svenska förhållanden och utförs av en
expertgrupp i enlighet med reglerna i Förenta nationernas
ramkonvention om klimatförändringar och i Kyotoprotokollet.

2 § Naturvårdsverket skall samordna det nationella arbetet för
Sveriges klimatrapportering och upprätthålla det
rapporteringssystem som behövs för rapporteringen. Verket skall
årligen sammanställa ett underlag för rapporteringen och lämna
underlaget till regeringen. Underlaget skall lämnas till
regeringen senast tjugo arbetsdagar före den dag då Sveriges
klimatrapportering senast skall vara fullgjord.

3 § De myndigheter som enligt denna förordning deltar i
klimatrapporteringsarbetet skall se till att de metoder som
används för rapportering och för inventeringar av utsläpp och
upptag håller den kvalitet som behövs för att Sveriges
klimatrapportering skall kunna göras på rätt sätt och med rätt
information. Myndigheterna skall ha interna rutiner för att
planera, genomföra, kontrollera och följa upp kvalitetsarbetet
samt samråda med varandra i syfte att utveckla och upprätthålla
ett samordnat kvalitetssystem.

Om det i samband med en internationell oberoende granskning
kommer fram att en myndighets metoder eller rutiner behöver
ändras, skall myndigheten efter samråd med Naturvårdsverket
vidta de åtgärder som behövs. Åtgärderna skall vara förenliga
med de kvalitetskrav som gäller för klimatrapporteringen.

4 § De myndigheter som anges i 6-19 §§ skall, i de frågor som
omfattas av deras deltagande i klimatrapporteringsarbetet,
lämna det underlag som behövs för Naturvårdsverkets
sammanställning enligt 2 §. Underlaget skall lämnas till
Naturvårdsverket i så god tid att verket kan lämna sitt
underlag till regeringen i rätt tid.

I sådant samråd som avses i 3 § första stycket skall
Naturvårdsverket informera de andra deltagande myndigheterna om
vid vilka tidpunkter underlaget behöver lämnas och om vilken
utformning underlaget behöver ha för att det skall vara möjligt
att fullgöra Sveriges klimatrapportering.

5 § Vid internationell oberoende granskning skall de
myndigheter som anges i 6-19 §§, i de frågor som omfattas av
deras deltagande i klimatrapporteringsarbetet, bistå
Naturvårdsverket med den information som behövs för
granskningen.

6 § Statens energimyndighet ska delta i arbetet för
Sveriges klimatrapportering genom att

1. för energisektorn inklusive transporter tillhandahålla
värmevärden och utsläppsfaktorer för koldioxid,

2. för energisektorn exklusive transporter tillhandahålla
utsläppsfaktorer för metan och dikväveoxid,

3. i sin egenskap av statistikansvarig myndighet för
ämnesområdet energi enligt förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken för energisektorn tillhandahålla
den statistik som behövs i fråga om bränslestatistik för
energi och industri, energistatistik för småhus,
flerbostadshus och lokaler samt bränsle-, gas- och
lagerstatistik,

4. i sin egenskap av expertmyndighet för Kyotoprotokollets
flexibla mekanismer och kontoföringsmyndighet som avses i
lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och i
kommissionens förordning (EG) nr 2216/2004 av den 21
december 2004 om ett standardiserat och skyddat
registersystem i enlighet med Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och
rådets beslut nr 280/2004/EG,

a) tillhandahålla uppgifter om vilka som har rätt att
delta i Kyotoprotokollets flexibla mekanismer, och

b) tillhandahålla de registeruppgifter om användningen av
de flexibla mekanismerna som behövs för rapportering
enligt artikel 7.1 i Kyotoprotokollet och de beslut som på
Europeiska unionens vägnar fattats för att följa de
rapporteringskraven,

5. för energisektorn tillhandahålla sådana uppgifter om
användning av flexibla mekanismer som avses i
artikel 3.2.a.vi och 3.2.d i beslut 280/2004/EG och vid
tillhandahållandet ta hänsyn till artikel 11 i
kommissionens tilllämpningsföreskrifter,

6. för energisektorn tillhandahålla sådana prognoser som
avses i artikel 3.2.b i beslut 280/2004/EG och skaffa
underlag för prognoserna från Trafikanalys och
Konjunkturinstitutet, och

7. inom energisektorn exklusive transporter utföra
oberoende granskning av beräknade utsläpp av växthusgaser.
Fördordning (2010:1195).

7 § Trafikverket skall delta i arbetet för Sveriges
klimatrapportering genom att för trafikeringen av det
järnvägsnät som staten äger och förvaltar

1. tillhandahålla uppgifter om mängden förbrukade
motorbränslen,

2. tillhandahålla utsläppsfaktorer för metan, dikväveoxid,
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska
ämnen, och

3. beräkna utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid,
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska
ämnen. Förordning (2010:151).

8 § Transportstyrelsen skall delta i arbetet för Sveriges
klimatrapportering genom att för luftfart i transportsektorn

1. tillhandahålla uppgifter om mängden förbrukade motorbränslen
och energianvändning,

2. tillhandahålla utsläppsfaktorer för metan, dikväveoxid,
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska
ämnen,

3. beräkna utsläpp av metan, dikväveoxid, koldioxid,
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och kolväten, och

4. tillhandahålla uppgifter om dels fördelning på inrikestrafik
och utrikestrafik, dels fördelning på den trafik som omfattas
av start- och landningsfasen (Landing and Take-Off, LTO), dels
den trafik som inte ingår i start- och landningsfasen (Cruise),
dels antalet start- och landningscykler (LTO-cykler).
Förordning (2008:1200).

9 § Sjöfartsverket skall delta i arbetet för Sveriges
klimatrapportering genom att för sjöfart i transportsektorn
tillhandahålla utsläppsfaktorer för metan, dikväveoxid,
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska
ämnen.

10 § Trafikverket skall delta i arbetet för Sveriges
klimatrapportering genom att för vägtrafik i transportsektorn

1. tillhandahålla uppgifter om trafikarbete för olika
fordonskategorier,

2. tillhandahålla uppgifter om mängden förbrukade
motorbränslen,

3. tillhandahålla utsläppsfaktorer för metan, dikväveoxid,
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska
ämnen, och

4. beräkna utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid,
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska
ämnen. Förordning (2010:151).

11 § Försvarsmakten skall delta i arbetet för Sveriges
klimatrapportering genom att tillhandahålla uppgifter om
mängden förbrukade motorbränslen inom Försvarsmakten.

12 § Trafikanalys skall delta i arbetet för Sveriges
klimatrapportering genom att inom transportsektorn utföra
oberoende granskning. Förordning (2010:151).

13 § Kemikalieinspektionen skall delta i arbetet för Sveriges
klimatrapportering genom att

1. tillhandahålla underlagsdata från sitt produktregister om
import av de fluorerade gaserna perfluorkolväten, fluorkolväten
och svavelhexafluorid för verifiering av beräknade
utsläppsmängder,

2. tillhandahålla underlagsdata från sitt produktregister om
användning av lösningsmedel och andra produkter för beräkning
av utsläpp av flyktiga organiska ämnen,

3. utföra oberoende granskning av de i inventeringen beräknade
samlade utsläppen av fluorerade gaser,

4. utföra oberoende granskning av de i inventeringen beräknade
samlade utsläppen av flyktiga organiska ämnen och dikväveoxid
från sektorn “användning av lösningsmedel och andra produkter”,
och

5. utföra oberoende granskning av omräkningsfaktorn mellan
flyktiga organiska ämnen och koldioxid.

14 § Statens jordbruksverk skall delta i arbetet för Sveriges
klimatrapportering genom att

1. tillhandahålla statistik om åkerarealens användning och
skördestatistik i åtta produktionsområden,

2. tillhandahålla statistik om antalet djur i jordbrukssektorn
samt regelbundet uppdatera data om specifik gödselproduktion
för svin och nöt,

3. inom jordbrukssektorn utföra oberoende granskning av
beräknade utsläpp av växthusgaser, och

4. inom den del av sektorn “markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk” som rör användning av
jordbruksmark utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp
av växthusgaser.

15 § Sveriges lantbruksuniversitet skall delta i arbetet för
Sveriges klimatrapportering genom att inom sektorn
“markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk”
tillhandahålla statistik för beräkning av utsläpp och upptag av
växthusgaser och för bestämning av markanvändningsslag.
Statistiken skall vara baserad på den riksinventering av skog
som Lantbruksuniversitetet genomför.

16 § Statistiska centralbyrån skall delta i arbetet för
Sveriges klimatrapportering genom att för jordbrukssektorn och
för den del av sektorn “markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk” som rör markanvändning
tillhandahålla statistiskt underlag för beräkning av utsläpp av
växthusgaser. Underlaget skall avse

1. produktion av skörderester,

2. försäljning av gödselmedel och kalk till jordbruket,

3. tillförsel av kväve med handelsgödsel och stallgödsel till
jordbruksmark, och

4. produktion, hantering och lagring av stallgödsel.

17 § Skogsstyrelsen skall delta i arbetet för Sveriges
klimatrapportering genom att

1. tillhandahålla statistik om skogsavverkning och den mängd
kväve som tillförs genom skogsgödsling, och

2. inom den del av sektorn “markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk” som inte rör användning av
jordbruksmark utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp
och upptag av växthusgaser.

18 § Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att
tillhandahålla klimatdata (temperatur, nederbörd,
globalstrålning och molnighet) i rutnät för modellberäkning av
åkermarkens kolbalans inom sektorn “markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk”.

19 § Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att
tillhandahålla underlag för rapportering av insatser som rör
myndighetens samarbete med utvecklingsländer.