Förordning (2005:629) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

SFS nr
2005:629
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2005-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1265
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1585

Uppgifter

1 § Styrelsen för psykologiskt försvar är en central
förvaltningsmyndighet med uppgift att

1. ge råd och vägledning om massmedieföretags planering för
höjd beredskap beträffande produktionsplatser och andra
praktiska frågor,

2. efter samråd med företag inom radio- och TV-området följa
och analysera utvecklingen av mediernas planering för höjd
beredskap och mediernas beredskap för svåra påfrestningar på
samhället i fred,

3. utarbeta underlag för regeringens beslut om beredskapen för
massmedieområdet när det gäller höjd beredskap och svåra
påfrestningar på samhället i fred samt

4. hålla sig informerad om utvecklingen inom massmedieområdet.

Myndigheten skall sprida kunskap i samhället om
säkerhetspolitiken och totalförsvaret. Myndigheten skall följa
svensk opinionsutveckling av betydelse för psykologiskt
försvar.

2 § Styrelsen för psykologiskt försvar skall stödja personer
med hemvist i Sverige som drabbats av flodvågskatastrofen i
Sydostasien i december 2004.

Styrelsen skall, efter beslut av regeringen, stödja även andra
personer med hemvist i Sverige som drabbats av en större
katastrof utomlands.

Styrelsen skall, i verksamhet enligt första och andra styckena,
särskilt underlätta kontakterna mellan enskilda och
myndigheter, verka för samordning av myndigheters,
organisationers och övriga aktörers insatser, verka för
samordning av den offentliga informationen om den reglering som
har betydelse för dem som drabbats samt identifiera behov av
särskilda insatser. Förordning (2006:1585).

3 § Styrelsen för psykologiskt försvar skall se till att
kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed
sammanhängande sysslor utförs åt Överklagandenämnden för
totalförsvaret.

4 § Styrelsen för psykologiskt försvar skall genom vägledande
och rådgivande verksamhet samt genom egna initiativ främja
personalvården för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt
eller civilplikt. Styrelsen skall informera
totalförsvarspliktiga om deras rättigheter under tjänstgöringen
och hur dessa kan tas till vara.

5 § Under höjd beredskap eller annars efter särskilt beslut av
regeringen skall myndigheten verka för en fri nyhetsförmedling.

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Styrelsen
för psykologiskt försvar med undantag av 17, 19, 20, 21, 23 och
30 §§.

Myndighetens ledning

7 § Generaldirektören vid Styrelsen för psykologiskt försvar är
chef för myndigheten.

När generaldirektören inte är i tjänst sköts hans eller hennes
uppgifter av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen pröva frågor om skiljande från anställning på
grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om
provanställning, samt frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan
och avstängning.

Organisation

9 § Styrelsen för psykologiskt försvar bestämmer sin egen
organisation i de delar den inte är reglerad i denna
instruktion.

10 § Inom Styrelsen för psykologiskt försvar finns det
nationella rådet för samordning och stöd till drabbade med
anledning av naturkatastrofen i Asien. Rådet skall besluta om
och fullgöra den verksamhet som avses i 2 §.

Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av övriga
ledamöter är närvarande. Förordning (2006:1585).

11 § Vid Styrelsen för psykologiskt försvar finns ett råd som
skall bistå myndigheten i dess arbete enligt 4 §. Rådet består
av högst 14 ledamöter. Generaldirektören är ordförande i rådet.

Ärendenas handläggning

12 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av styrelsen eller av det nationella rådet för
samordning och stöd till drabbade med anledning av
naturkatastrofen i Asien.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver
avgöras av generaldirektören, får de avgöras av någon annan
tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter och sådana ärenden som
avses i 13 § 1-3 verksförordningen (1995:1322).

Anställningar m.m.

13 § Ordföranden och andra ledamöter i det nationella rådet för
samordning och stöd till drabbade med anledning av
naturkatastrofen i Asien utses av regeringen för en bestämd
tid.

14 § Vice ordförande och andra ledamöter i det råd som anges i
11 § utses av regeringen för en bestämd tid.