Tillkännagivande (2005:630) av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet

SFS nr
2005:630
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-07-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:33
Upphävd
2006-02-14

Avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet

Enligt 4 § lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. får
detaljhandel med sådana läkemedel som närmare anges i lagen
endast bedrivas av staten eller av juridisk person i vilken
staten äger ett bestämmande inflytande. Regeringen bestämmer av
vem och på vilka villkor sådan handel får bedrivas. I beslut
den 19 december 1996 har regeringen givit uppdrag åt Apoteket
AB (då benämnt Apoteksbolaget AB) att med ensamrätt bedriva
detaljhandel med läkemedel. Verksamhetens inriktning angavs i
ett särskilt avtal mellan staten och Apoteket AB. Det avtalet
ersattes av verksamhetsavtal av den 31 januari 2003 och den 23
december 2004.

Mot bakgrund av EG-domstolens dom i mål C-438/02 Hanner (ännu
ej publicerad i EUT) är staten och Apoteket AB (publ.)
(Bolaget) ense om att reglera Bolagets verksamhet i följande
nya

VERKSAMHETSAVTAL

1 Bolagets ensamrätt och verksamhet i övrigt

Bolaget åtar sig att, på de villkor som anges i detta avtal,
med ensamrätt driva detaljhandel med läkemedel enligt 4 § lagen
(1996:1152) om handel med läkemedel m.m. Åtagandet omfattar
läkemedel för såväl människor som djur.

I avsnitt 2 anges vad som ingår i detta åtagande och som
ersätts genom den handelsmarginal som ingår i fastställt
läkemedelspris för de varor som ingår i läkemedelsförmånerna
enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

I avsnitt 3 anges hur handelsmarginalen för de varor som ingår
i läkemedelsförmånerna fastställs.

I avsnitt 4 anges vilken verksamhet i övrigt Bolaget skall
bedriva, men som skall finansieras på annat sätt i enlighet med
vad som närmare anges i nämnda avsnitt.

I avsnitt 5 anges vilken verksamhet i övrigt som Bolaget får
bedriva under förutsättning att den fullt ut kan finansieras
genom intäkter knutna till den verksamheten.

I avsnitt 6 anges vilka krav som ställs på Bolaget avseende
sortiment och lagerhållning.

I avsnitt 7 anges vilka krav som ställs på Bolagets
marknadsföring och produktinformation.

I avsnitten 8-12 behandlas frågor om särredovisning och
särskild rapportering, vissa pensionsutfästelser, upplysnings-
och informationsplikt, giltighetstid och ändringar och tillägg
till avtalet.

2 Bolagets åtagande inom ramen för handelsmarginalen

Inom ramen för den ersättning, som erhålls genom
handelsmarginalen för de varor som ingår i
läkemedelsförmånerna, innefattar Bolagets åtagande de uppgifter
som anges i detta avsnitt samt forsknings- och
utvecklingsarbete som direkt anknyter till dessa uppgifter.
Inom denna ram skall även den del av Bolagets gemensamma
kostnader – såsom kostnader för huvudkontor, administration,
ägarens avkastningskrav och kapitalkostnader i övrigt – som
belöper på åtagandet ersättas.

A. Bolaget skall ha ett rikstäckande system för landets
läkemedelsförsörjning. Lokala apotek skall finnas i hela
landet. Bolaget bör erbjuda kompletterande kundkanaler, såsom
apoteksombud, elektronisk handel o.d., parallellt med lokala
apotek under förutsättning att detta sammantaget leder till en
bättre tillgänglighet. Bolaget beslutar om lokalisering av
lokala apotek, kompletterande kundkanaler och tillgänglighet i
övrigt. Dessa beslut skall fattas utifrån en samlad bedömning
av en god läkemedelsförsörjning och servicemässiga och
företagsekonomiska överväganden. Bolaget skall samråda med
vården, kommunerna och handikapporganisationerna inför sådana
beslut.

B. Bolagets åtagande inom ramen för handelsmarginalen omfattar
tillhandahållande av läkemedel och andra varor som enligt 15-18
§§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ingår i
läkemedelsförmånerna. Bolaget skall ha den lager- och
leveransberedskap som krävs för att tillgodose allmänhetens och
vårdens berättigade krav. Bolaget skall över hela landet
leverera alla produkter som ingår i läkemedelsförmånerna.

C. Bolaget skall tillverka och tillhandahålla sådana förskrivna
läkemedel för vilka godkännande för försäljning inte finns,
dvs. sådana extempore- och licensläkemedel som avses i 16 §
lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

D. Bolaget skall över hela landet tillämpa enhetliga priser på
läkemedel vid försäljning till allmänheten.

E. Bolaget skall tillhandahålla en kundanpassad och
producentoberoende information och rådgivning till enskild
privatkund och producentoberoende basinformation till
förskrivare.

F. Bolaget skall tillse att företagets personal, rutiner,
utrustning m.m. uppfyller de krav som ställs från
säkerhetssynpunkt.

G. Bolaget skall utföra de uppgifter kring
läkemedelsförmånernas praktiska tillämpning, som naturligen
följer av Bolagets roll i detaljhandeln med läkemedel,
förskrivna förbrukningsartiklar och varor med
födelsekontrollerande syfte.

H. Bolaget skall medverka till ett säkert och miljöanpassat
system för läkemedelsdestruktion avseende allmänhetens
läkemedelsavfall.

I. Bolaget skall driva Giftinformationscentralen.

J. Bolaget skall tillhandahålla grundläggande information,
uppgifter och statistik till sjukvårdshuvudmännen och berörda
myndigheter. Detta avser, förutom varor som ingår i
läkemedelsförmånerna, även läkemedel som tillhandahålls mot
recept utan att omfattas av läkemedelsförmånerna, läkemedel som
tillhandahålls utan recept, läkemedel som tillhandahålls
slutenvården och läkemedel som tillhandahålls mot rekvisition.

Parterna antecknar följande angående punkten J, första stycket:
Parterna är ense om att Bolaget enligt denna punkt skall
tillhandahålla sådan information och sådana sammanställningar
m.m. som Bolaget ensamt har tillgång till eller som
sjukvårdshuvudmännen och berörda myndigheter inte utan
svårighet kan erhålla från annat håll. Däremot omfattas inte
omfattande bearbetningar eller fri tillgång till system,
dataprogram och rutiner för statistikbearbetningar.

K. Bolaget skall fullgöra samma uppgifter som de myndigheter
som har ett ansvar enligt 8 § förordningen (2002:472) om
åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap.
Föreskrifterna i nämnda förordning som avser åtgärder vid och
inför höjd beredskap skall därvid äga tillämpning.

L. Bolaget skall utfärda intyg avseende införsel av läkemedel
klassade som narkotika.

3 Fastställande av Bolagets handelsmarginal

Läkemedelsförmånsnämnden beslutar om den handelsmarginal som
Bolaget har rätt att ta ut för varor som ingår i
läkemedelsförmånerna. Denna handelsmarginal sätts enligt
objektiva kriterier som gäller lika för inhemska och
importerade produkter. Enligt 7 § lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m., fastställer Läkemedelsförmånsnämnden
försäljningspriset. I försäljningspriset ingår Bolagets
handelsmarginal.

Parterna antecknar följande: I prop. 2001/02:63 redovisade
regeringen som sin bedömning bl.a. att Läkemedelsförmånsnämnden
i prisregleringsdelen i huvudsak skulle överta de uppgifter som
Riksförsäkringsverket hade enligt lagen (1996:1150) om
högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. (s. 32). Av prop.
1996/97:27 framgår att i dessa uppgifter även ingick att
fastställa ersättning (även betecknad handelsmarginal) till
Bolaget för läkemedelsdistribution m.m. (s. 84).

4 Bolagets åtagande i övrigt

Bolaget skall även, efter finansiering i enlighet med vad som
närmare anges i varje fall, bedriva de verksamheter som anges i
detta avsnitt. Dessa verksamheter skall även bära sin del av
Bolagets gemensamma kostnader – såsom kostnader för
huvudkontor, administration, ägarens avkastningskrav och
kapitalkostnader i övrigt. Intäkter från de verksamheter som
anges i avsnitt 2 samt i avsnitt 4 punkterna A och G får inte
användas för att finansiera verksamhet som anges i punkten B i
detta avsnitt.

A. Bolaget skall tillhandahålla sådana varor som, utan att
omfattas av läkemedelsförmånerna, ingår i ensamrätten. Varor
som skall tillhandahållas enligt denna punkt prissätts av
Bolaget. Priset skall vid försäljning till allmänheten vara
enhetligt över hela landet. För läkemedel avseende djur får
priset även täcka sådan statistik avseende dessa läkemedel som
anges i avsnitt 4, punkt H. Priset skall vara skäligt med
hänsyn till syftet med försäljningen och Bolagets kostnader
samt bestämmas enligt objektiva kriterier som gäller lika för
inhemska och importerade produkter.

B. Bolaget skall, om detta inte redan följer av vad som anges i
avsnitt 2, punkt B, tillhandahålla förbrukningsartiklar som
avses i 19 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
prisnedsatta livsmedel samt naturläkemedel. Varor som skall
tillhandahållas enligt denna punkt prissätts, om inte annat
följer av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., av
Bolaget. Priset skall vara skäligt med hänsyn till syftet med
försäljningen och Bolagets kostnader. Priset skall vid
försäljning till allmänheten vara enhetligt över hela landet
samt bestämmas enligt objektiva kriterier som gäller lika för
inhemska och importerade produkter.

C. De varor som anges i punkterna A och B i detta avsnitt skall
i mån av efterfrågan tillhandahållas på samma sätt och i samma
utsträckning som gäller beträffande produkter som omfattas av
läkemedelsförmånerna.

D. Bolaget åtar sig att på affärsmässiga grunder fullgöra
uppgifter inom totalförsvarets läkemedelsförsörjning.

E. Bolaget skall, som ett redskap för bättre
läkemedelsanvändning tillhandahålla dosdispensering i den
utsträckning som sjukvård och enskild efterfrågar denna
dispenseringsform.

F. Bolaget skall tillhandahålla ett system för delbetalning av
varor som omfattas av läkemedelsförmånerna. Systemet skall bära
sina egna kostnader.

G. Mot särskild ersättning från staten skall Bolaget ha ett
nationellt ansvar för vaccinationsförsörjningen. Bolaget skall
upprätthålla god försörjning av viktigare vacciner, nämligen
sådana vacciner som ingår i Socialstyrelsens rekommendationer
eller sådana där internationella krav på vaccination finns.
Bolagets ansvar skall omfatta bevakning, licensförsäljning samt
lagerhållning av vacciner och vissa antidoter.

H. Bolaget skall, på begäran av regeringen eller av regeringen
angiven myndighet, producera och erbjuda analyser av statistik
över läkemedelsförbrukningens art och omfattning avseende
läkemedel för djur.

Parterna antecknar följande angående punkten H: Parterna är
ense om att Bolagets system, dataprogram, rutiner m.m. skall
medge att statistiken över förskrivna läkemedel för djur
redovisas per djurslag. Bolaget skall enligt denna punkt
tillhandahålla information m.m. som Bolaget ensamt har tillgång
till eller som myndigheterna inom djurhälsoområdet inte utan
svårighet kan erhålla från annat håll. Bolaget skall även
tillhandahålla bearbetningar o.d. av sådant material som kan
tas fram med hjälp av sådana system, dataprogram, rutiner m.m.
som Bolaget normalt självt förfogar över. Däremot omfattas inte
mer omfattande bearbetningar, varmed avses sådana bearbetningar
som skulle kräva att Bolaget, annat än i begränsad omfattning,
utvecklade nya system, dataprogram, rutiner m.m.

5 Verksamhet som Bolaget får bedriva

Om finansiering kan ordnas av Bolaget på annat sätt än genom
handelsmarginalen för varor som omfattas av ensamrätten får
Bolaget även bedriva de verksamheter som anges i punkterna A-F
i detta avsnitt. Detta innebär bl.a. att dessa verksamheter
även skall bära sin del av Bolagets gemensamma kostnader –
såsom kostnader för huvudkontor, administration, ägarens
avkastningskrav och kapitalkostnader i övrigt. Intäkter från de
verksamheter som anges i avsnitt 2 samt i avsnitt 4, punkterna
A och G får inte användas för att finansiera verksamhet som
anges i detta avsnitt.

A. Bolaget får driva sjukhusapotek hos enskilda
sjukvårdshuvudmän.

B. Bolaget får – utöver åtagandet inom ramen för
handelsmarginalen (se avsnitt 2, punkt J) – producera och
erbjuda analyser av statistik över läkemedelsförbrukningens art
och omfattning.

C. Bolaget får i enlighet med sitt avtal med WHO driva WHO
Collaborating Centre for Chemical Reference Substances.

D. Bolaget får sälja varor och tjänster som naturligen anknyter
till Bolagets huvudsakliga verksamhet.

E. Bolaget får bedriva tillämpad forskning som har tydlig
anknytning till Bolagets verksamhet.

F. Bolaget får bedriva egenvårdsrådgivning till allmänheten
kopplat till försäljning av naturläkemedel och andra varor inom
hälsoområdet samt att erbjuda hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande information.

6 Krav avseende sortiment och lagerhållning

Bolaget åtar sig att upprätta en produktplan för läkemedel inom
ramen för ensamrätten.

Bolaget skall lägga in samtliga läkemedel som är godkända för
försäljning i Sverige i Apoteket AB:s centrala artikelregister
och datasystem som används vid försäljning och utlämning av
läkemedel vid alla apotek. Samtliga läkemedel som är godkända
för försäljning i Sverige ingår därmed i Bolagets sortiment.
Lokala apotek skall lagerhålla läkemedel enligt objektiva
kriterier som gäller lika för inhemska och importerade
produkter, exempelvis efterfrågan, förskrivningsmönster och den
lokala sjukvårdens rekommendationer.

Bolagets tillhandahållandeskyldighet enligt 2 B, 4 A och 4 B
skall fullgöras enligt objektiva kriterier som gäller lika för
inhemska och importerade produkter.

På begäran av den som innehar ett godkännande för försäljning
av läkemedel skall Bolaget i ett skriftligt beslut redogöra för
skälen till att denna innehavares läkemedel inte lagerhålls på
lokalt apotek. Bolagets skyldighet i denna del gäller bara
läkemedel inom ramen för ensamrätten. Innehavaren skall
upplysas om sin rätt att få beslutet överprövat av Alkohol- och
läkemedelssortimentsnämnden.

Vid prövning av ärende hos Alkohol- och
läkemedelssortimentsnämnden skall Bolaget tillhandahålla
Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden det material och de
upplysningar som begärs.

Bolaget skall utan dröjsmål verkställa beslut av Alkohol- och
läkemedelssortimentsnämnden.

7 Krav på marknadsföring och produktinformation

Bolagets åtgärder för marknadsföring och information om
läkemedel skall vara opartiska och oberoende av produkternas
ursprungsland. Bolaget skall, med beaktande av i lag angivna
begränsningar för marknadsföring för läkemedel, verka för att
varje nytt läkemedel inom ramen för ensamrätten blir kända för
konsumenterna. För varje sådant nytt läkemedel som godkänns av
Läkemedelsverket skall Bolaget skicka information till samtliga
apotek.

8 Särredovisning och särskild rapportering

De verksamheter som inte omfattas av Bolagets ensamrätt, skall
bedrivas på affärsmässiga grunder och skall därvid bl.a. till
fullo bära alla sina egna kostnader och sin egen affärsrisk.
Intäkter från de verksamheter, som omfattas av ensamrätten,
läkemedelsförmånerna eller särskild ersättning från staten, får
inte användas för att finansiera eller på annat sätt stödja
konkurrensutsatt verksamhet. Konkurrensutsatt verksamhet skall
därför särredovisas.

I särskild rapportering till regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer skall Bolaget årligen redovisa kostnaderna
och intäkterna, eller i förekommande fall besparingarna, för
delbetalningssystemet.

Bolagets upplysnings- och informationsplikt i övrigt anges i
avsnitt 10.

9 Vissa pensionsutfästelser

Bolaget har i tidigare avtal mellan parterna förbundit sig att
infria dels de pensionsutfästelser som grundar sig på
bestämmelser som före utgången av år 1970 utfärdats av Kungl.
Maj:t och som avser apoteksinnehavare och apoteksanställda samt
deras efterlevande, dels statens pensionsåtagande enligt
överenskommelsen den 17 september 1969 mellan staten och
Apotekarsocieteten. Dessa åtaganden skall ha fortsatt
giltighet.

10 Upplysnings- och informationsplikt

Bolaget skall på begäran lämna regeringen eller annan som
regeringen bestämmer de upplysningar och handlingar som behövs
för kontroll av att detta avtal följs. Bolaget skall därvid
medverka till erforderlig insyn i Bolagets redovisning och
redovisningsprinciper.

Bolaget skall löpande samråda med sjukvårdshuvudmännen och
berörda myndigheter.

11 Giltighetstid

Detta avtal träder i kraft den 24 juni 2005. Avtalet gäller
tills vidare, med tre månaders uppsägningstid. Avtalet ersätter
det avtal Parterna träffade den 23 december 2004. Om det är
nödvändigt med anledning av beslut av riksdagen kan avtalet i
förtid sägas upp att upphöra vid den tidpunkt som ett sådant
riksdagsbeslut kan föranleda.

12 Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att bli
gällande vara skriftliga och undertecknade av bägge parter.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav
parterna tagit var sitt.

Stockholm den 22 juni 2005

För staten För Apoteket AB

Björn Reuterstrand Stefan Carlsson