Förordning (2005:650) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2006

SFS nr
2005:650
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-08-25

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda
prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring till 39 700 kronor respektive 40 500 kronor för år
2006.