Förordning (2005:661) om nationellt identitetskort

SFS nr
2005:661
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2005-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1169

1 § Den myndighet som enligt 2 § passlagen (1978:302) är
passmyndighet kan på ansökan av en svensk medborgare även
utfärda ett nationellt identitetskort.

Ansökan

2 § Den som ansöker om ett nationellt identitetskort ska
inställa sig personligen hos passmyndigheten. En
passmyndighet utom riket kan dock medge att personen
inställer sig hos ett ombud för myndigheten eller, om det
finns särskilda skäl, efterge kravet på personlig
inställelse. Förordning (2013:509).

3 § En ansökan om ett nationellt identitetskort ska göras
skriftligen och undertecknas av sökanden i närvaro av den
person som tar emot den. Kravet på att ansökan ska
undertecknas gäller inte den som inte kan skriva sitt namn.

Sökanden är skyldig att i samband med ansökan

1. låta passmyndigheten ta en bild i digitalt format av
sökandens ansikte,

2. styrka sin identitet, sitt svenska medborgarskap och
övriga personuppgifter, och

3. ge in ett skriftligt medgivande från vårdnadshavare, om
sökanden är under arton år och det inte finns synnerliga skäl
att ändå utfärda ett nationellt identitetskort.

Regeringskansliet får meddela föreskrifter om att sökanden
vid ansökan vid en passmyndighet utom riket är skyldig att i
samband med ansökan om ett nationellt identitetskort ge in
ett välliknande fotografi.

Om ett nationellt identitetskort tidigare har utfärdats för
sökanden och det inte har förstörts, förkommit eller
makulerats, ska kortet, om det fortfarande är giltigt, ges in
för makulering i samband med ansökan. Det gäller inte om
särskilda skäl föranleder annat. Förordning (2013:509).

4 § Ansiktsbilden enligt 3 § andra stycket 1 får sparas i ett
lagringsmedium i identitetskortet. De biometriska data som tas
fram ur ansiktsbilden skall omedelbart förstöras när
identitetskortet har lämnats ut eller ansökan har återkallats
eller avslagits.

5 § Ett nationellt identitetskort skall utfärdas med en
giltighetstid av fem år. För sökande som kan antas komma att
förlora eller befrias från sitt svenska medborgarskap skall
kortet ges giltighet endast till den tidpunkt då
medborgarskapet beräknas upphöra.

6 § Ett nationellt identitetskort skall lämnas ut till sökanden
personligen. När ett nationellt identitetskort skall lämnas ut
av en passmyndighet utom riket, får myndigheten medge att det
görs hos ett ombud för myndigheten.

7 § När en ansökan om ett nationellt identitetskort har
tagits emot av en passmyndighet utom riket, ska myndigheten
snarast sända ett exemplar av ansökningsblanketten
tillsammans med ett fotografi till Polismyndigheten.
Förordning (2014:1169).

8 § En ansökan om ett nationellt identitetskort skall avslås om
vad som sägs i 2 § eller 3 § inte har iakttagits och sökanden
inte har följt uppmaningen att avhjälpa bristen.

Återkallelse

9 § En passmyndighet skall återkalla ett nationellt
identitetskort, om innehavaren har förlorat eller efter ansökan
har befriats från sitt svenska medborgarskap.

Återkallelse skall också ske om hinder mot bifall till ansökan
förelåg vid tiden för det nationella identitetskortets
utfärdande och hindret består. Därutöver skall kortet
återkallas när någon annan än den för vilket ett nationellt
identitetskort är utställt förfogar över kortet.

10 § Passmyndigheten på den ort där kortinnehavaren uppehåller
sig när ärendet tas upp beslutar om återkallelse av ett
nationellt identitetskort. Beslut om återkallelse får också
meddelas av den passmyndighet som har utfärdat kortet.

11 § En passmyndighet som enligt 10 § är behörig att besluta i
ärenden om återkallelse skall så snart som möjligt ta upp ett
sådant ärende om myndigheten får kännedom om att en sådan
omständighet som avses i 9 § föreligger. Är även en annan
myndighet behörig, skall den myndigheten underrättas om att
ärendet har tagits upp.

12 § En passmyndighet utom riket ska omedelbart underrätta
Polismyndigheten om ett beslut att återkalla ett nationellt
identitetskort. Förordning (2014:1169).

13 § Om ett nationellt identitetskort har återkallats, är
kortinnehavaren eller den som annars förfogar över kortet
skyldig att på begäran av en passmyndighet överlämna kortet
till passmyndigheten eller en annan myndighet.

Om ett nationellt identitetskort som enligt första stycket
skall överlämnas till en myndighet finns hos en passmyndighet
eller uppvisas för en sådan myndighet, kan myndigheten ta hand
om det. Finns kortet hos en annan myndighet, skall det på
begäran av passmyndigheten överlämnas till denna.

Register

14 § Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad
behandling föra ett register över nationella identitetskort.
Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av
personuppgifter i registret. Förordning (2014:1169).

15 § Registret skall ha till ändamål att ge information om
sådana uppgifter som behövs i verksamhet hos en passmyndighet
för utfärdande av nationellt identitetskort.

16 § Registret skall innehålla uppgifter om

1. sökandens namn, personnummer, längd och kön,

2. dag för utfärdandet av identitetskortet, kortnummer och
giltighetstid,

3. sökandens namnteckning och kopia av den ansiktsbild som
identitetskortet har försetts med, och

4. beslut om ansökan har avslagits eller återkallats samt
uppgift om vad som har utgjort grund för ett sådant beslut.

17 § En uppgift i registret skall gallras senast sex månader
efter att giltighetstiden för ett identitetskort har gått ut.

18 § Ansiktsbilden enligt 3 § andra stycket 1 och 16 § 3 samt
de biometriska data som kan tas fram ur en sådan ansiktsbild
får inte användas vid sökning med hjälp av automatiserad
behandling.

Om en myndighet har genomfört en kontroll av huruvida
innehavarens ansikte motsvarar ansiktsbilden i lagringsmediet,
skall den ansiktsbild och de biometriska data som därvid har
tagits fram omedelbart förstöras.

19 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.

Övriga bestämmelser

20 § En innehavare av ett identitetskort har rätt att hos en
passmyndighet kontrollera den information som har sparats i
lagringsmediet i identitetskortet.

21 § En passmyndighet skall makulera ett nationellt
identitetskort som har återkallats. Makulering skall också ske
när innehavaren ansöker om ett nytt nationellt identitetskort
eller, om innehavaren har behov av det tidigare nationella
identitetskortet under handläggningstiden, när det nya kortet
lämnas ut.

22 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

23 § Beslut som enligt denna förordning meddelas av en
passmyndighet gäller omedelbart.

24 § Polismyndigheten får, efter att ha hört
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), meddela ytterligare
föreskrifter för verkställigheten av denna förordning när det
gäller nationella identitetskort som utfärdas inom riket.
Regeringskansliet får, efter att ha hört Polismyndigheten,
meddela motsvarande föreskrifter för passmyndigheter utom
riket.

Regeringskansliet får medge avvikelse från denna förordning,
när det krävs på grund av särskilda förhållanden.
Förordning (2014:1169).

25 § För prövning av ansökan enligt denna förordning skall
sökanden betala en ansökningsavgift om 400 kr.

För prövning av ansökan gäller i övrigt bestämmelserna i
11-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

För identitetskort som utfärdas vid passmyndighet utom riket
tas avgift ut enligt förordningen (1997:691) om avgifter vid
utlandsmyndigheterna.