Förordning (2005:668) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag

SFS nr
2005:668
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-09-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:268
Upphävd
2009-05-01

1 § Innovationsbron AB och dess dotterbolag får, i enlighet med
lagen (1994:77) om beslutanderätt för regionala
utvecklingsbolag, besluta om fördelning av statliga medel för
att främja innovationer inom näringslivet samt etablering och
utveckling av små och medelstora företag.

Finansiering får ske i mån av tillgång på medel och skall göras
på företagsekonomiska grunder.

Ett beslut om finansiering får förenas med villkor.

2 § I ärenden enligt denna förordning tillämpas följande
bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):

-– 11 och 12 §§ om jäv,

-– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter, och

-– 21 § om underrättelse av beslut.

3 § Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte
överklagas.