Förordning (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning

SFS nr
2005:676
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2005-09-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:135
Upphävd
2009-09-01

Inledande bestämmelser

1 § Statsbidrag får lämnas enligt bestämmelserna i denna
förordning för påbyggnadsutbildningar inom den kommunala
vuxenutbildningen.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Statsbidrag

2 § Statsbidrag får lämnas till kommuner och landsting för
påbyggnadsutbildningar som anges i 1 § och som utöver vad som
följer av bestämmelserna i skollagen (1985:1100) och
förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning

1. bedrivs i samverkan mellan flera kommuner eller landsting,

2. anordnas i samråd med företag, organisationer eller andra
sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som
utbildningarna är avsedda för, och

3. är inriktade antingen mot ett yrkesområde där behovet av
yrkesutbildad arbetskraft inte tillgodoses på annat sätt eller
är av särskild betydelse när det gäller att ta till vara
angelägna kulturella värden och det svenska kulturarvet.

En förutsättning för statsbidrag är att behöriga sökande från
andra kommuner tas emot på samma villkor som sökande från den
kommun som anordnar utbildningen. Motsvarande gäller om ett
landsting anordnar utbildningen.

Ansökan

3 § Statsbidrag lämnas efter ansökan.

Ansökan ges in till Statens skolverk inom den tid och på det
sätt verket bestämmer.

Beslut om bidrag

4 § Statens skolverk beslutar om statsbidrag. Ett sådant beslut
får gälla i högst tre år. Verket skall årligen besluta om
storleken av bidraget. Om det finns särskilda skäl, får bidrag
i enskilda fall beviljas trots att villkoret i 2 § första
stycket 1 inte är uppfyllt.

Bidrag får inte lämnas för utbildningar eller
utbildningsplatser för vilka statsbidrag utgår på annat sätt.

Utbetalning

5 § Statens skolverk betalar ut statsbidrag.

Bidraget skall betalas ut med en fjärdedel före utgången av var
och en av månaderna mars, juni, september och december.

Uppgiftsskyldighet

6 § Den som erhållit statsbidrag enligt denna förordning skall
för uppföljning och utvärdering lämna uppgifter om sin
utbildningsverksamhet. Statens skolverk får meddela
föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning.

Återkrav

7 § Statens skolverk får helt eller delvis kräva tillbaka
statsbidrag, om den som erhållit bidrag inte har genomfört den
utbildning som bidrag har lämnats för eller inte bedrivit
utbildningen enligt bestämmelserna i 2 §.

Överklagande

8 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2009:135

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för statsbidrag
som har beviljats före den 1 september 2009. Myndigheten för
yrkeshögskolan ska från och med den 1 september 2009 fullgöra
Statens skolverks uppgifter enligt 5–7 §§ i den upphävda
förordningen.