Förordning (2005:712) med föreskrifter om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

SFS nr
2005:712
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2005-09-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1517
Upphävd
2015-01-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1317

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000
om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet
av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen),

2. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet
och om verkställighet av domar på privaträttens område jämte
tillträdeskonventioner (Brysselkonventionen),

3. konventionen den 16 september 1988 om domstols behörighet
och om verkställighet av domar på privaträttens område (1988
års Luganokonvention) samt konventionen den 30 oktober 2007
om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet
av domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention),

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004
av den 21 april 2004 om införande av en europeisk
exekutionstitel för obestridda fordringar (förordningen om
den europeiska exekutionstiteln),

5. avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen
och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om
erkännande och verkställighet av domar på privaträttens
område, och

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007
av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt
småmålsförfarande (den europeiska småmålsförordningen).
Förordning (2009:1317).

Utfärdande av intyg

2 § En domstol ska, om någon begär det, på en kopia av en dom
eller ett beslut som har meddelats av domstolen intyga att
avgörandet är äkta. Om avgörandet omfattas av förordningen om
den europeiska exekutionstiteln, ska domstolen även, om någon
begär det, på en kopia av ett intyg om en europeisk
exekutionstitel som har utfärdats av domstolen ange att
intyget är äkta.

Om avgörandet omfattas av Brysselkonventionen eller 1988 års
Luganokonvention, ska domstolen dessutom på kopian av
avgörandet eller intyget ange om avgörandet är verkställbart
i Sverige. Intyg enligt artikel 54 i Bryssel I-förordningen
eller artikel 54 i 2007 års Luganokonvention utfärdas av den
domstol som har meddelat avgörandet. Förordning (2009:1317).

3 § Kronofogdemyndigheten ska, om någon begär det, på en
kopia av ett utslag som har meddelats av myndigheten enligt
lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
intyga att utslaget är äkta. Om utslaget omfattas av
förordningen om den europeiska exekutionstiteln, ska
Kronofogdemyndigheten även, om någon begär det, på en kopia
av ett intyg om en europeisk exekutionstitel som har utfärdats
av myndigheten ange att intyget är äkta.

Om utslaget omfattas av Brysselkonventionen, ska
Kronofogdemyndigheten dessutom på kopian av utslaget ange om
utslaget är verkställbart i Sverige. Intyg enligt artikel 54
i Bryssel I-förordningen eller enligt artikel 54 i 2007 års
Luganokonvention utfärdas av Kronofogdemyndigheten.
Förordning (2009:1317).

4 § En socialnämnd ska, om någon begär det, på en kopia av
ett avtal om underhållsbidrag som socialnämnden har godkänt
intyga att avtalet är äkta.

Om avtalet omfattas av förordningen om den europeiska
exekutionstiteln, ska den socialnämnd som har godkänt avtalet
utfärda ett intyg enligt artikel 25 i förordningen om den
europeiska exekutionstiteln samt, om någon begär det, på en
kopia av intyget ange att intyget är äkta.

Om avtalet omfattas av Brysselkonventionen eller 1988 års
Luganokonvention, ska socialnämnden på en kopia av avtalet om
underhållsbidrag ange om avtalet är verkställbart i Sverige.
Intyg enligt artikel 57 i Bryssel I-förordningen eller enligt
artikel 57 i 2007 års Luganokonvention ska utfärdas av den
socialnämnd som har godkänt avtalet om underhållsbidrag.
Förordning (2009:1317).

Översättningar

5 § En auktoriserad translator är behörig att bestyrka
översättningar enligt artikel 55.2 i Bryssel I-förordningen,
artikel 55.2 i 2007 års Luganokonvention, artikel 48.2 i
Brysselkonventionen, artikel 48.2 i 1988 års Luganokonvention
och artikel 20.2 i förordningen om den europeiska
exekutionstiteln. Förordning (2009:1317).

5 a § En auktoriserad translator är behörig att göra
översättningar enligt artikel 21.2 i den europeiska
småmålsförordningen. Förordning (2008:1040).

Intyg vid verkställighet i Sverige

6 § Kronofogdemyndigheten behöver inte godta ett intyg om en
europeisk exekutionstitel eller ett intyg om en dom i ett
europeiskt småmålsförfarande om inte intyget är utfärdat på
eller översatt till svenska eller engelska.
Förordning (2008:1040).

Informationsutbyte

7 § Domstolsverket är behörig myndighet för
informationsutbyte enligt artikel 2 i Protokoll nr 2 till
1988 års Luganokonvention och enligt artikel 3 i Protokoll 2
till 2007 års Luganokonvention. Förordning (2009:1317).