Lag (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut

SFS nr
2005:73
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2005-02-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1413

1 § Justitiekanslern har rätt att överklaga ett beslut av
domstol i fråga om

1. ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken,

2. ersättning av allmänna medel till målsägande, enskild
part, försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för
barn, vittne, sakkunnig eller annan som inte är part,

3. förordnande eller byte av offentlig försvarare,
målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn, och

4. återbetalningsskyldighet för försvararkostnader enligt
31 kap. 1 och 11 §§ rättegångsbalken eller kostnader för
målsägandebiträde enligt 8 § lagen (1988:609) om
målsägandebiträde.

Rätten att överklaga beslut enligt första stycket 2 omfattar
inte överklagande av beslut om ersättning enligt
skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1413).

2 § Justitiekanslern har rätt att överklaga ett beslut av
domstol om att

1. avvisa en försvarare eller ogilla en framställning om att
avvisa en försvarare, och

2. återkalla ett förordnande av offentlig försvarare eller
ogilla en framställning om att ett sådant förordnande skall
återkallas.

3 § Justitiekanslern får överklaga beslut enligt 1 och 2 §§
särskilt. Vid ett sådant överklagande tillämpas de regler som
gäller för ett särskilt överklagande från part, dock med
följande avvikelser.

Räknas tiden för överklagande från den dag en part fått del av
beslutet, får Justitiekanslern ändå inte överklaga beslutet
senare än två månader från dagen för beslutet. Justitiekanslern
får överklaga ett beslut även till förmån för en enskild part.

4 § I fråga om krav på anmälan om missnöje vid överklagande av
ett beslut av domstol tillämpas 49 kap. 6 § rättegångsbalken.

Övergångsbestämmelser

2005:73

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005, då lagen
(1985:400) om behörighet för justitiekanslern att överklaga
vissa beslut enligt rättegångsbalken samt lagen (1996:1621) om
rätt för Domstolsverket att överklaga vissa beslut om
ersättning m.m. skall upphöra att gälla.

2. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller de gamla lagarna.

2011:1413

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om beslut
enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden
och mål om skatt, m.m.