Förordning (2005:736) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

SFS nr
2005:736
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2005-10-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1176
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja
intresset för samt kunskapen och forskningen om universums och
jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden samt
människans biologi och naturmiljö.

2 § Myndigheten skall särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv
berika de samlingar som anförtrotts myndigheten,

2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten
samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan
pedagogisk verksamhet,

3. driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas
av myndighetens verksamhet,

4. i frågor som rör biologisk mångfald, artbevarande samt
långsiktiga effekter av människans påverkan på naturmiljön,
bistå andra myndigheter i den omfattning som myndigheten
bestämmer.

3 § Myndigheten är ansvarsmuseum inom området naturhistoria.
Myndigheten skall inom detta område

1. verka för en lämplig samordning av museiväsendet, särskilt
mellan museer på central och regional nivå,

2. verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet
och dess omvärld och då företräda museiväsendet,

3. bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå.

4 § Vid fullgörandet av de uppgifter som anges i 2 § 2 får
myndigheten i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
myndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra stycket samt 14 och
30 §§.

Myndighetens ledning

6 § Överintendenten är chef för myndigheten.

Styrelsen

7 § Myndighetens styrelse består av högst tio ledamöter,
överintendenten medräknad. En av ledamöterna är ordförande och
en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och minst hälften av de andra ledamöterna, bland dem
överintendenten, är närvarande.

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på myndigheten.

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen

1. besluta i frågor som rör omfattningen av undervisning och
examination för professorer efter samråd med berörda
universitet eller högskolor,

2. besluta i frågor som anges i 12 § första stycket, och

3. efter förslag från överintendenten inrätta rådgivande
nämnder och utse ledamöter i dessa.

Professorernas ansvar

10 § Varje professor skall

1. bedriva forskning inom det eller de ämnesområden som
tjänsten omfattar,

2. undervisa och handleda studerande samt förrätta examination
i den omfattning och i den ordning som styrelsen bestämmer
efter samråd med berörda universitet eller högskolor, samt

3. i övrigt svara för den verksamhet som myndigheten bestämmer.

Anställningar m.m.

11 § Professorer anställs av myndigheten efter förslag av
tjänsteförslagsnämnden vid myndigheten. Myndigheten skall
informera om lediga sådana anställningar enligt 6 §
anställningsförordningen (1994:373).

12 § Ledamöterna i tjänsteförslagsnämnden utses av styrelsen.
Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och
ytterligare två ledamöter, vilka utses för tre år.

För tjänsteförslagsnämnden gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna om handläggning av ärenden och beredning av
anställningsärenden i 3 kap. 12 §, 4 kap. 19 §, 20 § första
stycket, 21 §, 22 §, 26 § första, andra och tredje styckena och
27 § högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses
myndigheten, med rektor överintendenten och med fakultetsnämnd
eller motsvarande organ tjänsteförslagsnämnden vid myndigheten.

13 § I fråga om behörighet och bedömningsgrunder vid
anställning av professor gäller bestämmelserna i 4 kap. 5 §,
15 § första och andra styckena samt 16 och 17 §§
högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses myndigheten
och med fakultetsnämnd eller motsvarande organ
tjänsteförslagsnämnden vid myndigheten.

14 § Behörig till anställning som forskare är den som har
avlagt doktorsexamen i ett ämne som tillhör myndighetens
verksamhetsområde eller som har motsvarande kunskaper.

För behörighet till anställning som ämnesspecialist inom publik
verksamhet krävs även pedagogisk skicklighet.

I fråga om bedömningsgrunder vid anställning av forskare gäller
bestämmelserna i 4 kap. 15 § första och andra styckena
högskoleförordningen (1993:100). Med högskola avses
myndigheten.

15 § För anställning som forskarassistent vid myndigheten skall
bestämmelserna om behörighet och tidsbegränsning av anställning
i 4 kap. 10 § och 30 § 7 högskoleförordningen (1993:100)
tillämpas. Med högskola avses myndigheten.

För anställning som doktorand vid myndigheten skall
bestämmelserna om arbetsuppgifter, behörighet och
tidsbegränsning av anställning i 5 kap. 2, 3 och 7 §§
högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses
myndigheten.

Anställningens upphörande

16 § I fråga om professorer prövas frågor som avses i 34 §
lagen (1994:260) om offentlig anställning av Statens
ansvarsnämnd.

Övriga bestämmelser

17 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§
får myndigheten åta sig att utföra undersökningar, utredningar
och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För
uppdragsverksamheten får myndigheten ta ut ersättning
motsvarande kostnaderna för verksamheten.