Förordning (2005:746) om investeringsgaranti

SFS nr
2005:746
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2005-10-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:301

1 § Statsgaranti (investeringsgaranti) får enligt denna
förordning beviljas för täckning av vissa förluster i samband
med investeringar och investeringslån.

Med investering avses i denna förordning investeringar i
utlandet, avseende såväl varu- som tjänsteproduktion, som
bedöms vara av svenskt samhällsekonomiskt intresse, under
förutsättning att investeraren får tillfredsställande
inflytande över investeringen eller att investeringen har ett
företagsstrategiskt syfte.

Med investeringslån avses i denna förordning lån som en bank
eller kreditinrättning lämnar till en investering.

2 § Investeringsgaranti får beviljas för täckning av förlust
som föranleds av

1. åtgärder av en myndighet i det land där investeringen görs
(värdlandet), som medför att

a) garantitagaren berövas rätten till, inflytandet över eller
avkastningen av investeringen,

b) investeringen helt eller delvis förlorar sitt värde, eller

c) annat hinder eller dröjsmål än sådant som har att göra med
överföring enligt fjärde punkten uppstår i fråga om betalning
av investeringslån eller ränta på lånet,

2. att en myndighet i värdlandet häver eller bryter mot ett
avtal som upprättats mellan investeraren och värdlandet och
saken inte kan prövas i vederbörlig ordning i en domstol eller
skiljenämnd,

3. att till följd av krig, inre oroligheter, naturkatastrof
eller annan extraordinär händelse i värdlandet, investeringen
skadas, förstörs eller förlorar sitt värde eller hinder eller
dröjsmål uppstår i fråga om återbetalning av investeringslån
eller ränta på lånet, eller

4. att en myndighet i värdlandet oväntat vidtar åtgärder som
hindrar eller fördröjer överföring från värdlandet av
investerat kapital eller avkastningen därav eller överföring av
betalning av investeringslån eller ränta på lånet.

3 § Investeringsgaranti får beviljas för återinvesteringar av
vinstmedel som inte kan överföras från värdlandet och för
exportfordringar som omvandlas till investeringar endast om

1. det är nödvändigt för att skydda Exportkreditnämndens
ekonomiska intressen vid fara för skadefall, eller

2. garantin begränsas så att den inte omfattar risken för
sådana åtgärder som anges i 2 § 4.

4 § Investeringsgaranti för investering får beviljas en
näringsidkare som är verksam i Sverige.

Om det finns särskilda skäl, får sådan garanti även beviljas en
annan näringsidkare.

5 § Har upphävts genom förordning (2011:301).

6 § Investeringsgaranti får inte avse sådan förlust som
garantitagaren själv har föranlett eller medverkat till.

Garantin får normalt inte omfatta sådana förluster mot vilka
skydd kan fås genom sedvanlig brand- eller stöldförsäkring
eller på annat liknande sätt.

7 § Exportkreditnämnden beslutar i vilken valuta garanti skall
lämnas.

8 § Har upphävts genom förordning (2011:301).

9 § Ärenden enligt denna förordning handläggs av
Exportkreditnämnden. Om ett ärende är av större vikt, får
nämnden med eget yttrande hänskjuta ärendet till regeringens
prövning.

10 § Beslut av Exportkreditnämnden enligt denna förordning får
inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2011:301

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011 i fråga om 5 §
och i övrigt den 1 januari 2012.