Förordning (2005:755) om transitering av tredjelandsmedborgare

SFS nr
2005:755
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2005-11-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1191

1 § En ansökan om ledsagad eller icke-ledsagad transitering
med och om biståndsåtgärder i samband med transitering enligt
lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare ska
vara upprättad i enlighet med formuläret i bilagan till
rådets direktiv 2003/110/EG av den 25 november 2003 om
bistånd vid transitering i samband med återsändande med
flyg.

Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
ansökningsförfarandet. Förordning (2014:1191).

2 § Polismyndigheten ska underrätta den ansökande myndigheten
när tidsfristen för att meddela ett beslut om transitering
enligt 4 § andra stycket lagen (2005:754) om transitering av
tredjelandsmedborgare har förlängts. Förordning (2014:1191).

3 § Har upphävts genom förordning (2014:1191).

4 § Har upphävts genom förordning (2014:1191).

5 § Polismyndigheten ska underrätta den ansökande myndigheten
om tid och plats för en icke-ledsagad tredjelandsmedborgares
utresa när en transitering har genomförts. Om det har
inträffat någon allvarlig händelse under transiteringen, ska
den ansökande myndigheten även underrättas om detta.
Förordning (2014:1191).