Förordning (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter

SFS nr
2005:765
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2005-11-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1725

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till organisationer som företräder nationella minoriteter.
Förordningen gäller inte i fråga om Sametinget och
organisationer som företräder den nationella minoriteten samer.
Förordning (2007:1136).

Syftet med statsbidraget

2 § Syftet med statsbidraget är att stödja och underlätta
verksamheten för de organisationer som företräder nationella
minoriteter. Förordning (2007:1136).

Bidragsformer

3 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas under de
förutsättningar som anges i 7-8 a §§ med en lika stor fast del
per nationell minoritet och en rörlig del som grundas på
antalet lokalföreningar eller avdelningar.
Förordning (2007:1136).

Definitioner

4 § Med en minoritetsorganisation avses i denna förordning en
riksorganisation eller en organisation av riksintresse som

1. företräder någon av de nationella minoriteterna och där
medlemmarna i organisationen eller dess lokalföreningar eller
avdelningar till övervägande delen utgörs av personer som
tillhör den nationella minoriteten, och

2. bedriver verksamhet som syftar till att stärka inflytandet
för den nationella minoriteten, att främja den egna
nationella minoritetsgruppens identitet, kultur och språk,
att motverka diskriminering eller att sprida kunskap om den
egna gruppen.

Med en minoritetsorganisation avses också en sådan
organisation som bedriver verksamhet med det syfte som anges
i första stycket 2 och som företräder någon av de nationella
minoriteterna och där medlemmarna i organisationen till
övervägande delen utgörs av sådana riksorganisationer eller
organisationer av riksintresse som anges i första stycket.
Förordning (2009:727).

5 § Med en riksorganisation avses i denna förordning en
organisation som har minst fem lokalföreningar eller
avdelningar på olika orter i Sverige.

6 § Med en lokalförening eller en avdelning inom en
minoritetsorganisation avses i denna förordning en sådan
förening eller avdelning

1. som är införd i minoritetsorganisationens register över
lokalföreningar eller avdelningar,

2. i vilken medlemmarna och organ utsedda av medlemmarna
beslutar om lokalföreningens eller avdelningens verksamhet och
ekonomi, och

3. som bedriver verksamhet.

Förutsättningar för bidrag

7 § Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på
medel. Ett bidragsår avser det statliga budgetåret.

8 § Statsbidrag får lämnas till en minoritetsorganisation som
ansöker om bidrag och som

1. har stadgar och styrelse eller motsvarande organ,

2. är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är
frivilligt,

3. är demokratiskt uppbyggd,

4. bedriver verksamhet i Sverige sedan minst två år, och

5. strävar efter att kvinnor och män ska ha en jämn
fördelning av makt och inflytande i organisationen.

För den rörliga delen av statsbidraget krävs dessutom att
minoritetsorganisationen har minst två egna lokalföreningar
eller avdelningar.

Vid bedömningen av bidragets storlek ska hänsyn tas till om
organisationen får annat statsbidrag för sin verksamhet.
Förordning (2009:727).

8 a § Bidrag får inte lämnas till en organisation som har
skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt
i konkurs. Förordning (2007:1136).

Ansökan om bidrag

9 § Ansökningar om bidrag enligt denna förordning prövas av
Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Dessa ska
framgå av beslutet. Förordning (2009:1300).

10 § En ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen på en
blankett som Länsstyrelsen i Stockholms län tillhandahåller.
Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av behörig
företrädare för organisationen och ha kommit in till
länsstyrelsen senast den 1 oktober året före bidragsåret.

Tillsammans med ansökan ska organisationen lämna sina stadgar
och en verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
samt uppgifter om sammansättningen i styrelsen eller
motsvarande organ.

Organisationen är skyldig att lämna länsstyrelsen även de
andra handlingar och uppgifter som länsstyrelsen anser krävs
för prövning av ansökan. Förordning (2009:1300).

11 § Om den som ansöker om bidrag enligt denna förordning inte
lämnar de handlingar och uppgifter som följer av 10 §, skall
sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss
tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera
ansökan, får denna prövas i befintligt skick.

Redovisning

12 § En organisation som har beviljats bidrag enligt denna
förordning är skyldig att lämna de redovisningshandlingar,
verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Länsstyrelsen i
Stockholms län i varje enskilt fall bestämmer. En ekonomisk
redovisning ska vara bestyrkt av revisor och, om det bidrag som
har beviljats uppgår till minst sex prisbasbelopp enligt 2 kap.
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, av auktoriserad eller
godkänd revisor. Förordning (2010:1725).

12 a § Länsstyrelsen i Stockholms län ska i sin
årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har
fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål.
Länsstyrelsen ska dessutom senast den 1 juni varje år till
regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad
bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av
statsbidragets effekter i förhållande till syftet med
bidragen. Förordning (2009:1300).

Återbetalning och återkrav

13 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
borde ha insett detta,

3. bidraget inte används för det syfte som anges i 2 §,

4. mottagaren inte lämnar sådana handlingar och uppgifter som
avses i 12 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts. Förordning (2009:1300).

13 a § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
13 §, ska Länsstyrelsen i Stockholms län besluta att helt
eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda
skäl för det, får länsstyrelsen efterge kravet på
återbetalning helt eller delvis. Förordning (2009:1300).

Överklagande

14 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

15 § Länsstyrelsen i Stockholms län får meddela de
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning. Förordning (2009:1300).

Övergångsbestämmelser

2005:765

1. Denna förordning träder i kraft den 15 december 2005 och
tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret
2006.

2. För ansökningar om statsbidrag för bidragsåret 2006 gäller
som sista ansökningsdag den 16 januari 2006.

2007:1136

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Bestämmelsen i 12 a § tillämpas i fråga om årsredovisningen
första gången 2009.

2009:727

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

Bestämmelserna i 12 § i sin nya lydelse tillämpas första
gången för ekonomiska redovisningar av bidrag som beviljas
2010.

2009:1300

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Bestämmelserna i 12 a § i sin nya lydelse tillämpas första
gången i fråga om årsredovisningen för 2011.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för bidrag som har
beviljats före ikraftträdandet.