Förordning (2005:77) om kontroll av vissa ersättningsanspråk m.m.

SFS nr
2005:77
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2005-02-24

1 § Om ett rättshjälpsbiträde, en offentlig försvarare, ett
målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn i mål
om brott som hör under allmänt åtal yrkar ersättning av
allmänna medel med 100 000 kr eller mer, skall rätten höra
åklagaren om ersättningsanspråket. Åklagaren skall yttra sig
över den yrkade ersättningen för arbete, särskilt såvitt avser
ersättning för arbete som utförts under förundersökningen.

2 § En domstol eller någon annan myndighet som beslutar om
ersättning av allmänna medel till ett rättshjälpsbiträde, ett
offentligt biträde, en offentlig försvarare, ett
målsägandebiträde, en särskild företrädare för barn eller en av
domstol förordnad likvidator skall, om den som tillerkänns
ersättningen är advokat, rapportera till Sveriges
advokatsamfund när den yrkade ersättningen sätts ned med en
betydande del. Rapportering skall alltid ske när den yrkade
ersättningen sätts ned med 50 000 kr eller mer.

3 § Domstolsverket får meddela föreskrifter för domstolar och
andra myndigheter om att dessa skall lämna uppgifter till
Justitiekanslern i anledning av beslut i frågor om rättshjälp
och offentligt biträde.

Domstolsverket får meddela föreskrifter för domstolar om att
dessa skall lämna uppgifter till Justitiekanslern även i
anledning av beslut i frågor om offentlig försvarare,
målsägandebiträde, särskild företrädare för barn,
ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken,
ersättning av allmänna medel till målsägande eller enskild
part, ersättning av allmänna medel till vittne, sakkunnig eller
annan som inte är part, ersättning av allmänna medel till
likvidator samt återbetalningsskyldighet för försvararkostnader
enligt 31 kap. 1 och 11 §§ rättegångsbalken eller kostnader för
målsägandebiträde enligt 8 § lagen (1988:609) om
målsägandebiträde.