Förordning (2005:791) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

SFS nr
2005:791
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2005-11-10
Ändring införd
t.o.m. 2014:1208

Definitioner

1 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
innebörd och tillämpningsområde som i lagen (2005:787) om
behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet.

Uppgiftsskyldighet

2 § Tullverket skall på begäran av en myndighet som anges i 6
eller 7 § lämna ut uppgifter ur tullbrottsdatabasen.

Tillgång till uppgifter

3 § Ytterligare personer än de som avses i 14 § andra stycket
lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet får ha tillgång till uppgifter som
avser misstanke om brott, tvångsmedel, gjorda beslag eller
påföljd för brott.

Undantag från gallring

4 § Uppgifter och handlingar i ett ärende som avser prövning av
om förundersökning skall inledas får bevaras även efter den
tidpunkt som anges i 27 § lagen (2005:787) om behandling av
uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

Uppgifterna och handlingarna skall dock gallras senast vid
utgången av det kalenderår då påföljd inte längre kan dömas ut
för de brott som omfattades av prövningen av om förundersökning
skall inledas.

Tullbrottsdatabasen

Uppgifter som får behandlas i databasen

5 § Tullverket får meddela närmare föreskrifter om vilka
uppgifter som får behandlas i tullbrottsdatabasen.

Direktåtkomst

6 § Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Kustbevakningen och Skatteverket får ha direktåtkomst till
uppgifter i tullbrottsdatabasen som behandlas med stöd av 7 §
1 lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet. Förordning (2014:1208).

7 § Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får ha direktåtkomst
till uppgifter i tullbrottsdatabasen som behandlas med stöd
av 7 § 2 lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i
Tullverkets brottsbekämpande verksamhet och som förekommer i
en förundersökning under ledning av åklagare vid
Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten.
Förordning (2014:1208).

8 § Direktåtkomst enligt 6 och 7 §§ skall vara förbehållen de
personer inom myndigheterna som på grund av sina
arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna.

Särskilt om större register i tullbrottsdatabasen

9 § Tullverket får inom ramen för tullbrottsdatabasen inrätta
ett underrättelseregister för behandling av uppgifter i verkets
arbete med att förhindra och upptäcka brottslig verksamhet
enligt 7 § 1 lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i
Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

Gallring

10 § Riksarkivet får, efter samråd med Tullverket, meddela
föreskrifter om att uppgifter och handlingar som skall gallras
enligt 27 § lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i
Tullverkets brottsbekämpande verksamhet skall bevaras.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om att uppgifter eller
handlingar som undantas från gallring skall överlämnas till en
arkivmyndighet.

Verkställighetsföreskrifter

11 § Tullverket får, efter samråd med Datainspektionen, meddela
närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i
lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet och denna förordning.