Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund

SFS nr
2005:807
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
2005-11-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:385

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ersättning
för kommuner för ingående skatt enligt mervärdesskattelagen
(1994:200) och skyldighet att i vissa fall justera en sådan
ersättning.

Det som sägs om kommun i denna lag gäller även landsting och
kommunalförbund samt samordningsförbund som avses i 4 § lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser. Lag (2012:385).

Definitioner

1 a § I denna lag förstås med

investeringsvara: det som enligt 8 a kap. 2 §
mervärdesskattelagen (1994:200) avses med investeringsvara, och

korrigeringstid: det som enligt 8 a kap. 6 §
mervärdesskattelagen avses med korrigeringstid. Lag (2008:909).

Rätt till ersättning

2 § Kommuner har rätt till ersättning för ingående skatt

1. som inte får dras av enligt mervärdesskattelagen
(1994:200), eller

2. för vilken de inte har rätt till återbetalning enligt
mervärdesskattelagen. Lag (2012:385).

2 a § I denna paragraf finns bestämmelser om vad som utgör
ersättningsbelopp och när rätten till ersättning inträder när
användningen av en investeringsvara ändras samt när en
investeringsvara förvärvas.

Om jämkning enligt 8 a kap. 4 § första stycket 1
mervärdesskattelagen (1994:200) ska göras eller rättighet och
skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt övertas enligt
8 a kap. 11 eller 12 § samma lag, utgör ersättningsbeloppet ett
belopp som beräknas på samma sätt som jämkningsbeloppet enligt
8 a kap. 7, 8 och 10 §§ samma lag.

Rätten till ersättning inträder årligen under återstoden av
korrigeringstiden. I korrigeringstiden ska även det kalenderår
då användningen ändras eller förvärvet sker räknas in. Lag
(2008:909).

3 § Om det vid tillämpningen av denna lag inte går att
fastställa fördelningen mellan ingående skatt som får dras av
enligt mervärdesskattelagen (1994:200) och ingående skatt för
vilken ersättning kan erhållas enligt denna lag, får
fördelningen i stället göras efter skälig grund.

4 § Vid utbetalning av ersättning enligt 2 § tillämpas
bestämmelserna i 8 kap. 9, 10, 15 och 16 §§
mervärdesskattelagen (1994:200). Bestämmelsen i 8 kap. 9 §
första stycket 1 mervärdesskattelagen skall dock inte tillämpas
i fråga om sådana boendeformer som anges i 5 kap. 5 § andra
stycket och 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen
(2001:453) samt 9 § 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.

5 § Kommuner har rätt till ersättning för de ökade kostnader
som till följd av bestämmelserna om mervärdesskatt uppkommer
vid upphandling av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social
omsorg och utbildning samt vid hyra av lokal för sådana
boendeformer som avses i 4 §. Rätt till ersättning har
kommunen också när den lämnar bidrag till näringsidkare för
dennes verksamhet inom nämnda områden.

Storleken av ersättningar som avses i denna paragraf beräknas
enligt schablon.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om schablonberäkningen. Lag (2012:385).

6 § Har upphävts genom lag (2012:385).

Skyldighet att justera ersättning

6 a § I 6 b § finns bestämmelser om justering i vissa fall av
ersättning enligt denna lag när en kommun överlåter en
investeringsvara. I 6 c § finns bestämmelser om justering i
vissa fall när användningen av en investeringsvara ändras.

Bestämmelserna i 6 b och 6 c §§ om justering gäller endast om
kommunen har haft rätt till ersättning för ingående skatt
hänförlig till anskaffningen av investeringsvaran. Med
anskaffning av en investeringsvara avses även förvärv för ny-,
till- eller ombyggnad av fastighet. Lag (2012:385).

6 b § En kommun är skyldig att justera ersättning enligt denna
lag om en investeringsvara överlåtits inom korrigeringstiden.

Justeringen ska göras med ett belopp (justeringsbelopp) som
motsvarar den ingående skatt som avser återstoden av
korrigeringstiden. I korrigeringstiden ska även det kalenderår
då överlåtelsen sker räknas in.

Justeringen ska göras vid ett enda tillfälle. Lag (2008:909).

6 c § En kommun är skyldig att justera ersättning enligt denna
lag om jämkning ska göras enligt 8 a kap. 4 § första stycket 2
mervärdesskattelagen (1994:200).

Justeringen ska göras med ett belopp (justeringsbelopp) som
motsvarar den jämkning som ska göras. Om kommunen i stället
gjort avdrag enligt 9 kap. 8 § mervärdesskattelagen, ska
justeringsbeloppet motsvara avdraget.

Justering ska göras med ett årligt belopp under återstoden av
korrigeringstiden. I korrigeringstiden ska även det kalenderår
då användningen ändras räknas in. Om kommunen i stället gjort
avdrag enligt 9 kap. 8 § mervärdesskattelagen, ska justering
göras vid ett enda tillfälle. Lag (2008:909).

Ansökan

7 § Den som har rätt till ersättning enligt 2 och 5 §§ får
ansöka om sådan ersättning hos Skatteverket. Ansökan ska vara
undertecknad och ha kommit in senast andra året efter utgången
av det kalenderår som ersättningen avser.

Ansökan ska avse en ersättningsperiod på en kalendermånad eller
tre på varandra följande kalendermånader under samma
kalenderår. Uppgift om ersättningsbelopp enligt 2 a § ska
lämnas i den ansökan som omfattar den första
ersättningsperioden varje kalenderår efter det kalenderår då
användningen ändrats eller förvärvet skett.

Ansökan ska lämnas enligt ett fastställt formulär. Lag
(2008:909).

Anmälan av överlåtelse eller ändrad användning av investe-
ringsvara

7 a § Den som är skyldig att justera ersättning enligt
6 a-6 c §§ ska anmäla överlåtelsen eller den ändrade
användningen och justeringsbelopp till Skatteverket. Anmälan
ska göras i samband med ansökan om ersättning för den
ersättningsperiod då överlåtelsen skett eller för den första
ersättningsperioden varje kalenderår efter det kalenderår då
användningen ändrats. Anmälan ska dock ha kommit in till
Skatteverket före utgången av juni året efter det kalenderår
som överlåtelsen skett eller användningen ändrats.

Anmälan ska vara undertecknad och lämnas enligt ett fastställt
formulär. Lag (2008:909).

Årsuppgift

8 § För varje kalenderår ska kommunen lämna uppgift
(årsuppgift) om

1. det belopp som bokförts på konton för sådan mervärdesskatt
som berättigar till ersättning enligt 2 §,

2. sådana schablonbelopp som beräknats enligt 5 §, samt

3. belopp enligt 2 a, 6 b och 6 c §§.

Årsuppgiften ska vara undertecknad och ha kommit in till
Skatteverket före utgången av juni året efter det kalenderår
som uppgiften avser.

Årsuppgiften ska lämnas enligt ett fastställt formulär. Lag
(2008:909).

Elektroniska dokument

9 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att en
ansökan om ersättning enligt 7 §, en anmälan av överlåtelse
eller ändrad användning enligt 7 a § samt årsuppgift enligt 8 §
får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har
gjorts med hjälp av automatiserad databehandling och vars
innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt
förfarande. I så fall får kravet på underskrift enligt 7, 7 a
och 8 §§ uppfyllas med elektroniska medel. Lag (2008:909).

Beslutande myndighet

10 § Skatteverket fattar beslut enligt denna lag.

Ersättningsbeslut

11 § Ett beslut om ersättning enligt 2 eller 5 §
(ersättningsbeslut) fattas för varje ersättningsperiod för sig.
Beslutet fattas med ledning av ansökan och andra tillgängliga
uppgifter. Ett beslut om justering av ersättning enligt
6 a-6 c §§ fattas med ledning av anmälan och andra tillgängliga
uppgifter.

Om en ansökan om ersättning eller anmälan av överlåtelse eller
ändrad användning har lämnats in på rätt sätt inom föreskriven
tid, anses ett beslut om ersättning eller justering av
ersättning ha fattats i enlighet med ansökan eller anmälan.

Om ansökan om ersättning eller anmälan av överlåtelse eller
ändrad användning inte har kommit in inom föreskriven tid,
anses ersättningen eller justeringen av ersättning ha bestämts
till noll kronor.

Om Skatteverket omprövat sitt ersättningsbeslut enligt 18 eller
19 §, får en sådan ändring av beslut som omfattar flera
ersättningsperioder under ett kalenderår och som görs efter
utgången av kalenderåret, hänföras till den sista
ersättningsperioden under kalenderåret. Lag (2008:909).

12 § Innan ett ersättningsärende avgörs, skall kommunen ges
tillfälle att yttra sig om det inte är onödigt.

Ett ersättningsärende får inte avgöras utan att kommunen dels
har underrättats om en uppgift som har tillförts av någon annan
än kommunen, dels fått tillfälle att yttra sig över uppgiften.
Detta gäller dock inte om det är uppenbart obehövligt.

Skyldighet att bevara underlag

12 a § Underlaget för rätt till ersättning ska bevaras under
fyra år efter utgången av det kalenderår som underlaget avser.
Underlag som avser rätt till ersättning vid anskaffning av
investeringsvara ska dock bevaras under fyra år efter utgången
av det kalenderår som korrigeringstiden löpte ut. Lag
(2008:909).

Utredning

13 § Skatteverket får förelägga kommunen att lämna uppgift,
visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som
behövs för kontroll av rätt till ersättning eller skyldighet
att justera ersättning. Lag (2008:909).

14 § Om uppgifter i en ansökan om ersättning eller anmälan av
överlåtelse eller ändrad användning behöver kontrolleras genom
avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra
handlingar, får Skatteverket komma överens med kommunen om att
en sådan avstämning ska göras vid besök hos kommunen. Lag
(2008:909).

15 § Skatteverket får besluta om revision hos kommunen för att
kontrollera att uppgift som kommunen lämnat till ledning för
ersättningsbeslut är riktig.

Vid revision får räkenskapsmaterial och andra handlingar som
rör verksamheten granskas. Med handling avses framställning i
skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas
eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

16 § Vid revision ska kommunen tillhandahålla de handlingar
och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Kommunen
ska i övrigt lämna den hjälp som behövs vid revisionen. För
revision gäller bestämmelserna i 41 kap. 10 §
skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1418).

Ränta

17 § Kostnadsränta tas ut på ersättning som kommunen ska
betala tillbaka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas
från den dag beloppet betalades ut till och med den dag
beloppet senast ska betalas enligt 17 b § andra stycket.

Kostnadsränta tas ut på justeringsbelopp som kommunen ska
betala enligt beslut om justering av ersättning. Räntan
beräknas från och med dagen efter den då beloppet senast
skulle ha betalats in till Skatteverket enligt 17 b § andra
stycket och till och med den dag beloppet betalas.

Intäktsränta betalas på ersättning som ska betalas till
kommunen. Räntan beräknas från utgången av första månaden
efter den månad då ansökan om ersättning kom in till
Skatteverket och till och med den dag beloppet betalas ut.

Kostnadsränta och intäktsränta beräknas efter en räntesats
som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 §
skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1418).

Utbetalning och betalning

17 a § Ersättning som ska utbetalas av Skatteverket enligt
denna lag ska tillgodoföras mottagaren genom kreditering på
sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 §
skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1418).

17 b § Ersättning eller justeringsbelopp som ska betalas till
Skatteverket enligt denna lag ska tas ut genom debitering på
sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).

Betalning ska ha gjorts senast den förfallodag enligt 62 kap.
9 § skatteförfarandelagen som infaller närmast efter det att
30 dagar har gått från beslutsdagen.

Om en anmälan enligt 7 a § har lämnats i samband med en
ansökan om ersättning, ska Skatteverket besluta att helt
eller delvis räkna av ersättningen mot det justeringsbelopp
som anmälan avser. På den del avräkning genomförs som
betalning av justeringsbeloppet ska kostnadsränta inte tas
ut. Lag (2011:1418).

17 c § Beslut enligt 17 a eller 17 b § anses vara ett beslut
om skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).
Lag (2011:1418).

Omprövning

18 § Skatteverket får ompröva ett ersättningsbeslut, beslut om
justering av ersättning och beslut om avräkning eller ränta
enligt denna lag, om detta begärs av kommunen eller om det
finns andra skäl.

Omprövning får dock inte ske om frågan har avgjorts av en
förvaltningsdomstol. Lag (2008:909).

19 § En begäran om omprövning ska ha kommit in till
Skatteverket senast tredje året efter utgången av det
kalenderår som ersättningen eller justeringen av ersättningen
avser.

Om Skatteverket självmant omprövar ett beslut, får
omprövningsbeslut meddelas senast tredje året efter utgången
av det kalenderår som ersättningen eller justeringen av
ersättningen avser.

Ett beslut får omprövas även efter den tid som anges i första
och andra styckena när en ändring föranleds av Skatteverkets
beslut om skatt enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).
Lag (2011:1418).

Överklagande

20 § Skatteverkets beslut om föreläggande enligt 13 § eller
revision enligt 15 § får inte överklagas.

Övriga beslut av Skatteverket enligt denna lag får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

21 § Om ett beslut överklagas av en kommun är Skatteverket
motpart.

Verkställighet

22 § Skatteverkets ersättningsbeslut skall gälla omedelbart, om
inte annat föreskrivits i beslutet eller bestäms av den instans
som skall pröva beslutet.

Övergångsbestämmelser

2005:807

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Genom lagen upphävs lagen (1995:1518) om
mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.

3. Den upphävda lagen skall fortfarande tillämpas i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2006,
dock skall all ersättning avräknas direkt mot en inkomsttitel
på statsbudgeten.

2008:909

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på överlåtelse av
investeringsvara som sker från och med den 1 maj 2008. Anmälan
om överlåtelser som sker från och med den 1 maj 2008 till och
med den 31 december 2008 ska göras i samband med ansökan om
ersättning för den första ersättningsperioden 2009. Anmälan ska
dock ha kommit in till Skatteverket före utgången av juni 2009.

3. Bestämmelserna i 2 a § tillämpas på förvärv av
investeringsvara som sker från och med den 1 maj 2008.

4. Ersättning för ingående skatt som omfattas av den upphävda
lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och
landsting ska efter denna lags ikraftträdande anses som
ersättning för ingående skatt. I fråga om överlåtelser av
investeringsvara ska detta gälla från och med den 1 maj 2008.

2011:1418

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna om ränta i 17 § tillämpas på ränta som
hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För
ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället
bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen
(1997:483).

2012:385

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

2. Bestämmelsen i 2 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid
från och med den 1 januari 2010 i fråga om sådant
samordningsförbund som avses i 1 § andra stycket.