Förordning (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund

SFS nr
2005:811
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
2005-11-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:388

1 § Ersättning enligt 5 § lagen (2005:807) om ersättning för
viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund
och samordningsförbund lämnas

1. med sex procent av kostnaden vid upphandling och
bidragsgivning eller, om det framgår att viss del avser
lokalkostnad, med arton procent för denna del och fem procent
för resterande del, samt

2. med arton procent av kostnaden vid hyra av lokal för sådana
boendeformer som avses i 4 § samma lag.
Ersättning med arton procent lämnas dock inte om den fastighet
som lokalen är inrymd i upplåts av stat, kommun, landsting,
kommunalförbund eller samordningsförbund.
Förordning (2012:388).

2 § Skatteverket ska avräkna utbetalad ersättning enligt lagen
(2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner,
landsting, kommunalförbund och samordningsförbund mot
inkomsttitel när verket betalar ut ersättningen.
Förordning (2012:388).

3 § Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställighet av lagen (2005:807) om ersättning för viss
mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och
samordningsförbund. Förordning (2012:388).

Övergångsbestämmelser

2005:811

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1647) om
ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om
mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2006.