Förordning (2005:858) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2006

SFS nr
2005:858
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2005-11-17

Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen
(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till
följande belopp för år 2006.

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen
fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december
1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder
mot utsläpp av gasformiga föroreningar

från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari
1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.

Antal Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per
axlar år månad vecka dag

högst 8 743 kronor 874 kronor 236 kronor 72 kronor
3 axlar

4 eller 14 117 kronor 1 411 kronor 373 kronor 72 kronor
fler axlar

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt
direktiv 96/1/EG.

Antal Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per
axlar år månad vecka dag

högst 7 741 kronor 774 kronor 209 kronor 72 kronor
3 axlar

4 eller 12 751 kronor 1 275 kronor 336 kronor 72 kronor
fler axlar

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt
direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav
i senare lydelse.

Antal Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per
axlar år månad vecka dag

högst 6 831 kronor 683 kronor 182 kronor 72 kronor
3 axlar

4 eller 11 385 kronor 1 138 kronor 300 kronor 72 kronor
fler axlar

Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 227 kronor.