Förordning (2005:860) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling

SFS nr
2005:860
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2005-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:828
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Verket för förvaltningsutveckling är central
förvaltningsmyndighet för utveckling av en sammanhållen statlig
förvaltning.

Verket skall, liksom Ekonomistyrningsverket och Statskontoret,
bistå regeringen med det underlag regeringen behöver för att
säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.

Verket skall främja utvecklingsarbetet i statsförvaltningen och
användningen av informationsteknik i offentlig förvaltning samt
bistå regeringen med att följa upp förvaltningspolitiken.
Verket skall även verka för samverkan mellan statliga
myndigheter, mellan stat och kommun och mellan statliga
myndigheter och näringsliv.

2 § Verket för förvaltningsutveckling skall

1. följa upp och analysera förvaltningsutvecklingen nationellt
och internationellt,

2. biträda regeringen i internationellt arbete avseende
förvaltningsutveckling,

3. följa forskning, nationell och internationell, som kan ha
betydelse för förvaltningens utveckling,

4. ha ett beställaransvar för statistik som beskriver den
offentliga sektorns utveckling,

5. följa och analysera kompetensförsörjningen i
statsförvaltningen,

6. stödja och utveckla arbetet med den strategiska
kompetensförsörjningen i statsförvaltningen,

7. förmedla eller erbjuda utbildningar inom sitt
verksamhetsområde och bidra till framtagandet av utbildningar
för enskilda myndigheter,

8. erbjuda myndigheter stöd i arbetet med att utveckla
verksamheten genom att utveckla och tillhandahålla metoder och
riktlinjer för övergripande frågor om organisering och styrning
av statsförvaltningen,

9. främja användningen av enhetliga kvalitetskrav och
riktlinjer för användningen av informationsteknik och utveckla
användbarheten av och tillgängligheten till elektronisk
information och elektroniska tjänster,

10. ansvara för förvaltning, utveckling och marknadsföring av
elektronisk samhällsinformation och rättsinformation samt
fullgöra de uppgifter som framgår av
rättsinformationsförordningen (1999:175),

11. svara för samordnad upphandling för offentlig förvaltning
inom området informationsteknik, verka för bästa möjliga
villkor för anskaffning och användning av informationsteknik
inom offentlig förvaltning och tillse att den offentliga
förvaltningen använder gemensamma funktioner och lösningar samt
beakta intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar,
samt

12. lämna de statliga och på begäran även de kommunala
myndigheterna råd och upplysningar i de frågor om upptagningar
för automatisk databehandling som avses i 15 kap. 9 §
sekretesslagen (1980:100).

Av 3 § förordningen (2003:770) om statliga myndigheters
elektroniska informationsutbyte framgår att verket får meddela
föreskrifter i fråga om standarder eller liknande krav som
skall vara gemensamma för elektroniskt informationsutbyte för
myndigheter under regeringen.

3 § Verket skall fullgöra sina uppgifter enligt 2 § 9 genom att
samverka med myndigheter samt erbjuda samverkan med landsting
och kommuner.

4 § Vid tillämpningen av 2 § 12 skall verket samråda med
Datainspektionen i den utsträckning det behövs med hänsyn till
inspektionens uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204)
samt med Riksarkivet i den utsträckning det behövs med hänsyn
till Riksarkivets uppgifter enligt arkivlagen (1990:782).

Avgifter

5 § Verket skall ta ut avgifter för den verksamhet som avses i
2 § 11.

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket med
undantag av 4, 5, 10-14, 22, 33 och 34 §§.

Myndighetens ledning

7 § Verkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Organisation

8 § Vid verket skall det finnas ett råd som skall bestå av
högst åtta ledamöter. Generaldirektören skall ingå i rådet och
vara dess ordförande. Andra ledamöter i rådet utses av
regeringen för en bestämd tid.

Rådet skall ge generaldirektören det stöd som behövs för att
verksamheten skall bedrivas effektivt och i överensstämmelse
med verksamhetens syfte. Generaldirektören skall löpande
informera rådet om verksamheten.

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på verket.