Förordning (2005:862) med instruktion för Statskontoret

SFS nr
2005:862
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2005-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:827
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:46

Uppgifter

1 § Statskontoret är central förvaltningsmyndighet för
utvärdering och uppföljning av statlig och statligt finansierad
verksamhet.

Statskontoret skall, liksom Ekonomistyrningsverket och Verket
för förvaltningsutveckling, bistå regeringen med det underlag
regeringen behöver för att säkerställa en effektiv och
ändamålsenlig statsförvaltning.

2 § Statskontoret skall på regeringens uppdrag

1. analysera och granska den offentliga förvaltningens
funktionssätt,

2. redovisa effekter av statliga åtgärder och reformer inom
olika politikområden och ge underlag för omprövning och
effektivisering av statlig och statligt finansierad verksamhet,
samt

3. lämna förslag på utvärderingar och studier som kan
genomföras.

3 § Statskontoret skall vidare

1. informera om sina resultat, samt

2. årligen redovisa en samlad analys utifrån genomförda uppdrag
till regeringen.

4 § Statskontoret skall efter överenskommelse bistå
Regeringskansliet med stabsbiträde och andra former av
utredningsstöd.

5 § Statskontoret skall efter överenskommelse bistå statliga
kommittéer.

Avgifter

6 § Statskontoret får ta ut avgifter för sådant stöd som avses
i 5 §.

Verksförordningens tillämpning

7 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Statskontoret med undantag av 4, 5, 10-14, 22, 33 och 34 §§.

Myndighetens ledning

8 § Statskontorets generaldirektör är chef för myndigheten.

9 § Har upphävts genom förordning (2007:46).

Personalföreträdare

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på myndigheten.