Valförordning (2005:874)

SFS nr
2005:874
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2005-11-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1397

Förordningens innehåll

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till
vallagen (2005:837). Föreskrifterna avser

1. den centrala valmyndigheten (2 och 2 a §§),

2. Lantmäteriet (3 §),

3. anmälan av kandidater (4 §),

4. valsedlar (5 och 6 §§),

5. kuvert (7 §),

6. anteckningar och protokoll (8-13 §§),

7. redovisning av valresultat i vissa fall (14 och 15 §§), och

8. bemyndigande (16 §). Förordning (2008:1279).

Den centrala valmyndigheten

2 § Valmyndigheten är central valmyndighet.

2 a § Valmyndigheten ska i samverkan med den beslutande
myndigheten se till att ett beslut om att tilldela en väljare
andra personuppgifter än de verkliga inte leder till att
väljaren kan rösta mer än en gång vid samma val. Förordning
(2008:1279).

Lantmäteriet

3 § Lantmäteriet ska tillhandahålla valmyndigheterna den
fastighetsinformation dessa behöver för att fullgöra sina
uppgifter enligt vallagen (2005:837). Förordning (2008:1279).

Anmälan av kandidater

4 § Anmälan av kandidater enligt 2 kap. vallagen (2005:837) ska
göras hos Valmyndigheten när det gäller val till
Europaparlamentet och i övrigt hos länsstyrelsen. Förordning
(2008:1279).

Valsedlar

Färger och utformning

5 § Valsedlar ska vara

1. för ordinarie val till riksdagen: gula,

2. för extra val till riksdagen: vita,

3. för val till landstingsfullmäktige: blå,

4. för val till kommunfullmäktige: vita,

5. för val till Europaparlamentet: vita.

Valsedlar ska vara utformade på det sätt som framgår av
bilagan till denna förordning.

På en valsedel med parti- och valbeteckning samt uppgifter om
kandidater ska det finnas en upplysning om att väljaren kan
personrösta genom att markera namnet på den kandidat väljaren
helst vill ska bli vald samt om att väljaren inte kan rösta på
fler än en eller på någon annan än dem som anges på valsedeln.
Om ett parti inte har anmält samtliga sina kandidater enligt
2 kap. 9 § vallagen (2005:837), ska det på valsedeln finnas en
upplysning om att väljaren också kan personrösta genom att
skriva till namnet på den kandidat väljaren helst vill ska bli
vald samt en upplysning om vad som i övrigt följer av 7 kap.
2 § tredje stycket vallagen. Förordning (2011:272).

Beställning av valsedlar

6 § Beställning av valsedlar görs hos Valmyndigheten när det
gäller val till Europaparlamentet och i övrigt hos
länsstyrelsen.

Partier som beställer valsedlar ska betala samtliga kostnader
för framställning och leverans av valsedlarna. Kostnaderna ska
delas upp i en fast och en rörlig del. De ska betalas i
förskott.

Av 6 kap. 8 § vallagen (2005:837) framgår att partier i vissa
fall har rätt till valsedlar på statens bekostnad. Förordning
(2008:1279).

Kuvert

7 § Valkuvert, ytterkuvert för budröst samt ytterkuvert för
brevröst ska vara utformade på det sätt som framgår av bilagan
till denna förordning. Förordning (2008:1279).

Anteckningar och protokoll

Valnämndens behandling av fönsterkuvert m.m.

8 § Valnämnden ska under tiden fram till dess att
röstmottagningen har avslutats föra anteckningar om hur många
fönsterkuvert och omslagskuvert för brevröst som nämnden har
fått och vad nämnden har gjort med dessa.

Anteckningar enligt första stycket ska föras in i val- och
folkomröstningsdatabasen. Förordning (2008:1279).

Röstmottagning i vallokal

9 § Under röstmottagningen ska röstmottagarna i protokollet
anteckna

1. hur många röster de tagit emot från valnämnden och från
röstningslokaler,

2. om röstmottagarna har vägrat ta emot valkuvert eller
ytterkuvert för budröst och anledningen till detta, och

3. om ångerröstning förekommit. Förordning (2008:1279).

10 § Vid den preliminära rösträkningen ska röstmottagarna för
varje val i protokollet anteckna

1. antalet valkuvert som tas ur valurnan och antalet röstande
enligt röstlängden och om antalet inte stämmer den sannolika
orsaken till skillnaden,

2. antalet godkända valsedlar uppdelade efter partibeteckning,

3. antalet valsedlar som inte har godkänts därför att de saknar
partibeteckning, och

4. antalet valkuvert som innehåller valsedlar som av andra skäl
inte har godkänts eller som är tomma. Förordning (2008:1279).

11 § Protokollet ska skrivas under av två av röstmottagarna,
däribland ordföranden. Förordning (2008:1279).

Valnämndens preliminära rösträkning

12 § I samband med valnämndens preliminära rösträkning ska
6nämnden för varje val i protokollet anteckna

1. hur många kuvert enligt 12 kap. 1 § andra stycket vallagen
(2005:837) som föreligger vid rösträkningen, och

2. de uppgifter som anges i 10 § när det gäller resultatet av
valnämndens rösträkning. Förordning (2008:1279).

Länsstyrelsens slutliga rösträkning och mandatfördelning

13 § Vid sin slutliga rösträkning ska länsstyrelsen i
protokollet anteckna

1. antalet godkända valsedlar för varje partibeteckning och
lista som har fått mandat samt antalet godkända personröster
och fördelningen av dessa,

2. antalet godkända valsedlar för övriga partibeteckningar,

3. antalet ogiltiga valsedlar, och

4. antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de saknar
partibeteckning.

Vid fördelningen av mandat vid val till landstings- och
kommunfullmäktige ska länsstyrelsen i protokollet dessutom
anteckna

1. mandatfördelningen,

2. vilka listor som förekommit med kandidater för de partier
som har fått mandat,

3. vilka kandidater som klarat spärren för inval på personliga
röstetal, och

4. vilka ledamöter och ersättare som har utsetts. Förordning
(2008:1279).

Redovisning av valresultat i vissa fall

14 § Valmyndigheten och länsstyrelserna ska beträffande partier
som inte fått mandat i ett val redovisa antalet godkända
valsedlar

1. vid val till riksdagen och Europaparlamentet: senast två
månader efter valdagen,

2. vid övriga val: senast tre månader efter valdagen.
Förordning (2008:1279).

15 § Om mindre än hälften av det bestämda antalet ledamöter har
utsetts vid val till landstings- eller kommunfullmäktige, ska
länsstyrelsen anmäla detta till Valprövningsnämnden. Förordning
(2008:1279).

Bemyndigande

16 § Valmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

1. avgifter vid beställning av valsedlar och kuvert,

2. papperskvalitet och färgnyanser för valsedlar samt vilken
administrativ information som ska finnas på dessa,

3. utformningen av röstkort, kuvert och omslag,

4. blanketter för röstlängd, protokoll och väljarförteckningar,
och

5. vilken administrativ information som ska finnas i protokoll
som förs av valnämnderna och länsstyrelserna. Förordning
(2008:1279).

Övergångsbestämmelser

2014:1397

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter ska tillämpas vid ett omval som hålls
på grund av att ett ordinarie val till riksdagen eller
landstings- eller kommunfullmäktige i september 2014 upphävts.

Bilaga

Utformning av valsedlar

En valsedel ska utformas enligt nedan och får, på därför
avsedda utrymmen, förses endast med sådana uppgifter som
anges där.

1. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 § 2 vallagen (2005:837)

Framsida

/Bilden är inte med här/

Baksida

/Bilden är inte med här/

På valsedlarna får det utöver varje kandidats namn finnas
följande uppgifter om kandidaten:

1. ålder,

2. yrke eller titel,

3. adress,

4. partitillhörighet eller liknande uppgift.

Uppgifterna får omfatta högst två rader per kandidat.

För de angivna fälten på en valsedel ska följande marginaler
användas:

1. valsedelns framsida:

a) vänster och höger sidmarginal till 1, 2, 3 och 4 samt 6
och 7: 10 millimeter,

b) valsedelns överkant till 1: 4 millimeter,

c) avstånd mellan 1 och 2: 2,45 millimeter,

d) avstånd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter,

e) avstånd mellan 3 och 4: 2,45 millimeter,

f) avstånd mellan 4 och 6: 3,6 millimeter,

2. valsedelns baksida:

a) vänster och höger sidmarginal till 8 och 9: 10
millimeter,

b) valsedelns överkant till 8: 11 millimeter,

c) avstånd mellan 8 och 9: 7,6 millimeter.

2. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 § 1 respektive 3 vallagen
(2005:837)

/Bilden är inte med här/

De fält som har samma beteckning som enligt 1 ovan ska ha
samma marginaler som anges där.

Utformning av valkuvert

Valkuvert ska ha storleken 156×123 millimeter och vara
utformade enligt följande:

/Bilden är inte med här/

Utformning av ytterkuvert för budröst

Ytterkuvert för budröst ska ha storleken 210×148 millimeter
och vara utformade enligt följande:

/Bilden är inte med här/

Utformning av ytterkuvert för brevröst

Ytterkuvert för brevröst ska ha storleken 210×148 millimeter
och vara utformade enligt följande:

/Bilden är inte med här/
Förordning (2014:1397).