Förordning (2005:888) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2006 års val

SFS nr
2005:888
Departement/myndighet
Justitiedepartementet D
Utfärdad
2005-12-01

För sin medverkan vid 2006 års val skall kommunerna erhålla
statsbidrag med

1. dels 30 000 kronor per kommun,

2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av
det totala antalet röstberättigade i riket vid val till
kommunfullmäktige, beräknad efter en fingerad valdag den 1 mars
2006, multiplicerad med 94 300 000 kronor, varvid brutet tal
skall avrundas nedåt till helt krontal.

Valmyndigheten skall fastställa statsbidraget samt betala ut
bidraget till kommunerna senast den 28 april 2006. Beslut i
ärende om statsbidrag får inte överklagas.