Förordning (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk

SFS nr
2005:890
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2005-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:857
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:687

Uppgifter

1 § Statens räddningsverk är central förvaltningsmyndighet för
följande frågor, i den mån det inte är en uppgift för någon
annan myndighet:

1. räddningstjänst, olycks- och skadeförebyggande åtgärder samt
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk
anläggning, och

2. transporter på land av farligt gods.

Räddningsverket är också central förvaltningsmyndighet för
frågor om brandfarliga och explosiva varor samt frågor om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor.

Räddningsverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för
miljöfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde.
Räddningsverket skall inom ramen för detta ansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga
berörda parter. Förordning (2006:1155).

2 § Räddningsverket skall bedriva arbete med olycks- och
skadeförebyggande åtgärder med målet att skydda människors liv,
säkerhet och hälsa mot olyckor samt att förhindra eller
begränsa skador på egendom och miljö. I Räddningsverkets arbete
med frågor om brandfarliga och explosiva varor skall
myndigheten verka för en säker hantering och import av
brandfarliga och explosiva varor utan att motverka den tekniska
utvecklingen eller handeln med andra länder.

Räddningsverket skall verka för att förebygga allvarliga
kemikalieolyckor och begränsa konsekvenserna av de som sker.
Vidare skall Räddningsverket verka för att begränsa
konsekvenserna av oljeutsläpp till sjöss när utsläppen når
strandnära vattenområden och land. Räddningsverket skall även
verka för att miljöaspekter beaktas i samhällets arbete för
skydd mot olyckor.

3 § Räddningsverket skall bedriva utbildning som tillgodoser
behov av kompetens hos kommuner och statliga myndigheter för
att kunna utföra uppgifter som anges i lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor.

Räddningsverket skall därutöver kunna erbjuda

1. risk- och säkerhetsutbildningar som tillgodoser behov av
kompetens hos kommuner, landsting och statliga myndigheter samt
hos organisationer och företag för att kunna hantera störningar
i samhällsviktig verksamhet,

2. fortbildning inom räddningstjänstområdet, och

3. annan utbildning med anknytning till myndighetens uppgifter.

Räddningsverket får ta ut avgifter för utbildningar enligt
andra stycket. Avgiftens storlek fastställs av myndigheten.

4 § Utöver vad som följer av 1-3 §§ skall Räddningsverket
särskilt

1. samordna samhällets verksamhet för olycks- och
skadeförebyggande åtgärder enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor och inom räddningstjänsten samt verka för att
organisation, ledning och ledningsmetoder samt materiel
utvecklas så att samhällets räddningstjänstorgan arbetar och
samverkar effektivt,

2. följa utvecklingen av forskning och teknik inom
verksamhetsområdet samt på egen hand eller genom någon annan
bedriva forsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet,

3. arbeta med omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom
verksamhetsområdet, ansvara för att statistik tas fram inom
området skydd mot olyckor, samt i samverkan med berörda
myndigheter och organisationer tillhandahålla ett nationellt
centrum för lärande från olyckor, så att en samlad bedömning av
olycksutvecklingen och säkerhetsarbetet i Sverige kan göras som
tillgodoser nationella, regionala och lokala behov,

4. i samverkan med berörda myndigheter och organisationer
utveckla och stödja lokalt förebyggande arbete för att motverka
olycksfall som leder till personskador,

5. samordna arbetet för barns och ungas säkerhet, när det
gäller att motverka olycksfall som leder till personskador,

6. ansvara för utveckling av system för varning av befolkningen
under höjd beredskap och vid olyckor i fred och därvid särskilt
verka för ändamålsenliga varningssystem runt kärnkraftverken,

7. tillhandahålla underlag inom verksamhetsområdet för
tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen
(1987:10),

8. inhämta erfarenheter från allvarliga olyckor och katastrofer
i Sverige och i andra länder,

9. verka för att förebyggande åtgärder mot naturolyckor vidtas,

10. samordna beredskapsplanläggningen mot kärnenergiolyckor och
andra allvarliga olyckor,

11. planera för att, på regeringens särskilda uppdrag, kunna
bistå regeringen vid kärnenergiolyckor och andra allvarliga
olyckor med att inhämta expertbedömningar och annat underlag
från myndigheter och andra organ,

12. samordna planläggningen på regional nivå för sanering efter
utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning,

13. samordna säkerhetsföreskrifterna för transporter på land
samt sjö- och lufttransporter av farligt gods, det svenska
arbetet i internationella organ och transportmyndigheternas
arbete i övrigt inom området transport av farligt gods,

14. samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet i fråga om
transporter av farligt gods, bistå med teknisk sakkunskap till
de myndigheter som utövar tillsyn över transporter på land av
farligt gods och ansvara för tillsyn inom verksamhetsområdet i
övrigt,

15. utveckla, anskaffa och underhålla förstärkningsresurser för
räddningstjänst och sanering,

16. samarbeta med och nyttja resurserna vid Försvarsmakten
(Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum) när det
gäller forskning och metod- och teknikutveckling avseende
minröjning,

17. informera inom sitt verksamhetsområde, stödja
organisationers utbildningsverksamhet samt genom forsknings-
och utvecklingsverksamhet sprida kunskap som syftar till att
enskilda genom egna åtgärder skall kunna bidra till att skyddet
mot olyckor stärks, och

18. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet.
Förordning (2006:1155).

5 § Räddningsverket skall följa den internationella
utvecklingen inom sitt verksamhetsområde samt i samverkan med
berörda myndigheter bemanna arbetsgrupper i det internationella
samarbetet på området.

Räddningsverket skall inom sitt område medverka i Sveriges
internationella säkerhets- och förtroendeskapande verksamhet
inom ramen för samarbetet Partnerskap för fred. Verksamheten
inom samarbetet Partnerskap för fred skall bedrivas i enlighet
med det individuella partnerskapsprogrammet och i enlighet med
de mål som fastställts för Sveriges medverkan i Partnerskap för
freds planeringsprocess samt i enlighet med särskilda
regeringsbeslut.

Räddningsverket skall bidra till att utveckla samarbetet mellan
svensk räddningstjänst och motsvarande verksamheter i andra
länder i enlighet med internationella överenskommelser som
Sverige har ingått.

6 § Räddningsverket skall hålla en beredskap för bistånd vid
katastrofer i utlandet och får delta i räddnings- och
katastrofinsatser vid katastrofer i andra länder som fordrar
omedelbara åtgärder. Räddningsverket skall även i samverkan med
berörda myndigheter och organisationer förbereda så att
Räddningsverket, i en situation då många människor med hemvist
i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i
utlandet, med kort varsel i ett inledande skede kan stödja
utlandsmyndigheter och de nödställda.

Räddningsverket skall inom sitt område medverka i Sveriges
internationella humanitära verksamhet. Räddningsverket skall ha
förmåga att stödja biståndsinsatser avseende humanitär
minhantering, stärkande av katastrofberedskap och
återuppbyggnad efter katastrofer.

Räddningsverket får endast besluta om insatser enligt första
och andra stycket under förutsättning att insatserna
finansieras av annan än Räddningsverket. Räddningsverket skall
före beslut om insats informera Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att
vidta. Vid insatser som rör bistånd skall Räddningsverket
dessutom samråda med Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida).

7 § Räddningsverket skall i förhållande till Europeiska
gemenskapernas kommission vara behörig myndighet och Sveriges
kontaktpunkt för tillämpningen av rådets beslut 2001/792/EG,
Euratom av den 23 oktober 2001 om inrättande av en
gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samarbete
vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten. Räddningsverket
skall ansvara för de uppgifter som åligger Sverige och skall
samordna det nationella arbetet med att bygga upp och
upprätthålla en insatsberedskap enligt beslutet.

I uppgiften som behörig myndighet ingår möjligheten att begära
bistånd från och lämna bistånd till de länder som deltar i
samarbetet inom ramen för rådets beslut. När det gäller
miljöräddningstjänst till sjöss ankommer det enligt 9 §
förordningen (2005:742) med instruktion för Kustbevakningen i
stället på Kustbevakningen att begära bistånd från och lämna
bistånd till en medlemsstat i Europeiska unionen.

Bistånd till sådant som inte är räddningstjänst får endast
begäras under förutsättning att biståndet finansieras av annan
än Räddningsverket. Bistånd får endast lämnas under
förutsättning att den stat som har begärt biståndet garanterat
Räddningsverket full kostnadstäckning för dess insatser.
Räddningsverket skall före beslut om att begära och lämna
bistånd informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om
de åtgärder myndigheten avser att vidta.

7 a § Räddningsverket ska vara behörig myndighet enligt artikel
56.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den
7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer i fråga
om det yrke som regleras i 3 kap. 10-12 §§ förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor. Förordning (2007:687).

8 § Räddningsverket skall i den utsträckning det behövs
samverka med andra myndigheter, kommuner samt näringslivs-,
arbetstagar-, frivillig- och andra intresseorganisationer.

Räddningsverket skall särskilt samverka med övriga myndigheter
inom det område som avser åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

8 a § Räddningsverket skall i fråga om sitt miljömålsarbete
enligt 4 § 18 rapportera till det miljömålsråd som finns inom
Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs. Förordning (2006:1155).

9 § Räddningsverket skall, samtidigt som det lämnar sin
årsredovisning, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)
lämna kopior av samtliga internationella överenskommelser av
offentligrättslig natur som Räddningsverket ingått under året.
För varje överenskommelse skall det anges vilket
regeringsbeslut som legat till grund för överenskommelsen.

10 § Räddningsverket får, om verksamheten har anknytning till
myndighetens uppgifter, mot avgift tillhandahålla

1. internat- och restaurangtjänster,

2. konferenslokaler, och

3. boende för studerande inom Räddningsverkets
utbildningsverksamhet.

Räddningsverket får på de villkor som tjänsteexportförordningen
(1992:192) föreskriver bedriva tjänsteexport inom sitt
verksamhetsområde, om detta är förenligt med verkets uppgifter
i övrigt.

Avgifterna fastställs av myndigheten.

11 § Räddningsverket får besluta om annan ersättning än
skadestånd för skador på egendom som tillhör personal inom det
civila försvaret som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt eller som genomgår frivillig utbildning, om
skadan har föranletts av tjänstgöringsförhållandena.
Räddningsverkets beslut får inte överklagas.

Verksförordningens tillämpning

12 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Räddningsverket med undantag av 17, 21 och 32 §§.

Internrevision

12 a § Räddningsverket skall tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2006:1232).

Myndighetens ledning

13 § Räddningsverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

14 § Vid Räddningsverket finns en styrelse som har det ansvar
och de uppgifter som anges i 11-13 §§ verksförordningen
(1995:1322).

Organisation

15 § Räddningsverket bestämmer sin egen organisation i de delar
den inte är reglerad i denna instruktion.

Centrum och nämnd för utbildningsfrågor

16 § Inom Räddningsverket finns Centrum för risk- och
säkerhetsutbildning. Centrumet skall

1. genomföra utbildning som avses i 3 §,

2. följa hur samhällets behov av sådana utbildningar som avses
i 3 § utvecklas och anpassa utbildningarna till behoven, och

3. säkerställa kvalitetsutvecklingen inom
utbildningsverksamheten.

17 § Centrum för risk- och säkerhetsutbildning har en styrelse
som skall besluta om

1. utbildningsplaner,

2. föreskrifter om krav på behörighet för att antas till
utbildningarna, och

3. dispositionen av de resurser som ställs till förfogande för
Centrumets verksamhet.

Centrumets styrelse består av generaldirektören och högst åtta
andra ledamöter. Generaldirektören är styrelsens ordförande.
Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande.

Verksamheten vid Centrumet leds av en chef. Centrumets styrelse
får överlåta till Centrumets chef att besluta om
utbildningsplaner.

18 § En särskild nämnd vid Räddningsverket skall pröva frågor
om disciplinär åtgärd och avskiljande som avses i förordningen
(2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor. Nämnden består av
generaldirektören, chefen för Centrum för risk- och
säkerhetsutbildning, en företrädare för de vid myndigheten
anställda lärarna samt chefsjuristen. De studerande har rätt
att vara representerade i nämnden med en ledamot.

Den ledamot som företräder lärarna skall utses och entledigas
av den arbetstagarorganisation som är den största med hänsyn
till antalet medlemmar bland den personalkategorin. Ledamoten
skall utses för två år. Den ledamot som representerar de
studerande skall utses för ett år.

Generaldirektören är nämndens ordförande. Nämnden är beslutför
när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

Delegationer

19 § För att bistå Räddningsverket med de upplysningar och
synpunkter som kan vara av betydelse för planeringen och
beredningen av viktiga ärenden inom respektive sakområde är
fyra delegationer knutna till verket. Dessa är

– delegationen för samordning av räddningstjänst,

– delegationen för beredskap mot kärnenergiolyckor,

– delegationen för samordning av förebyggande verksamhet, och

– delegationen för hantering av farliga ämnen.

Varje delegation består av generaldirektören som ordförande,
chefen för den enhet som berörs och högst tolv andra ledamöter
samt ersättare för dessa. Enligt beslut av generaldirektören
inträder chefen för enheten som ordförande i en delegation.

Delegationerna sammanträder när ordföranden finner anledning
till det eller när någon annan ledamot begär det.

Rådet för lärande från olyckor

20 § För arbetet med en samlad bedömning av olycksutvecklingen
och säkerhetsarbetet i Sverige skall ett råd för lärande från
olyckor vara knutet till Räddningsverket.

Rådet för lärande från olyckor består av generaldirektören som
ordförande, chefen för den enhet som berörs och högst tolv
andra ledamöter från myndigheter och organisationer som är
verksamma inom områden som är av betydelse för verksamhetens
utveckling. Generaldirektören får bestämma att någon annan
skall träda in som ordförande i rådet. Rådet sammanträder när
ordföranden finner anledning till det, dock minst två gånger
per år.

Rådet för barnsäkerhet

21 § För samordningen av arbetet för barns och ungas säkerhet
när det gäller att motverka olycksfall som leder till
personskador, skall ett råd för barnsäkerhet vara knutet till
Räddningsverket.

Rådet för barnsäkerhet består av generaldirektören som
ordförande, chefen för den enhet som berörs samt högst femton
andra ledamöter från myndigheter och organisationer som är
verksamma inom områden som är av betydelse för barns och ungas
säkerhet. Generaldirektören får bestämma att någon annan skall
träda in som ordförande i rådet. Rådet sammanträder när
ordföranden finner anledning till det, dock minst två gånger
per år.

Rådet för transport av farligt gods

22 § För att samordna säkerhetsföreskrifterna för transporter
på land samt sjö- och lufttransporter av farligt gods, det
svenska arbetet i internationella organ samt
transportmyndigheternas arbete i övrigt inom området transport
av farligt gods, skall ett råd för transport av farligt gods
vara knutet till Räddningsverket.

Rådet för transport av farligt gods består av generaldirektören
som ordförande samt högst två ledamöter från vardera
Räddningsverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen.
Generaldirektören får bestämma att någon annan skall träda in
som ordförande i rådet. Rådet sammanträder när ordföranden
finner anledning till det, dock minst två gånger per år.
Förordning (2006:312).

Personalföreträdare

23 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Räddningsverket.

Ärendenas handläggning

24 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av styrelsen, av styrelsen för Centrum för risk- och
säkerhetsutbildning, av Centrumets chef efter delegation av
Centrumets styrelse, av personalansvarsnämnden eller av den
nämnd som avses i 18 §.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver
avgöras av generaldirektören, får de avgöras av någon annan
tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter och sådana ärenden som
avses i 13 § 1-3 verksförordningen (1995:1322).

Myndighetens föreskrifter

25 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter. Detta gäller dock inte föreskrifter som är av
principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

Av 17 § framgår vilka föreskrifter som skall beslutas av
styrelsen för Centrum för risk- och säkerhetsutbildning.

Anställningar m.m.

26 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen.
Överdirektören anställs genom beslut av regeringen efter
anmälan av generaldirektören.

Andra anställningar beslutas av myndigheten. Chefen för Centrum
för risk- och säkerhetsutbildning anställs i samråd med
Centrumets styrelse.

27 § Andra ledamöter i styrelsen för Centrum för risk- och
säkerhetsutbildning än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

28 § Ledamöterna i delegationerna, i rådet för lärande från
olyckor och i rådet för barnsäkerhet utses av Räddningsverket
för en bestämd tid.