Förordning (2005:894) om teknisk kontroll

SFS nr
2005:894
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2005-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:811
Upphävd
2011-08-01

Samrådsskyldighet

1 § Statliga myndigheter som får föreskriva att produkter,
anläggningar eller motsvarande skall ha eller sakna vissa
egenskaper (föreskrivande myndigheter) skall samråda med
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll innan de
meddelar föreskrifter om bedömning av överensstämmelse.

Organ som skall anmälas till Europeiska unionen

2 § Organ som avses i 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll
skall ha den kompetens som behövs för den uppgift anmälan avser
och i övrigt vara lämpliga för uppgiften.

3 § Om det inte finns skäl för annat med hänsyn till den
rättsakt som anmälan avser, skall det till grund för den
bedömning som avses i 4 § andra stycket lagen (1992:1119) om
teknisk kontroll ligga tillämpliga standarder för organ som
skall anmälas samt de ytterligare krav som gäller för den
uppgift som anmälan avser.

4 § En ansökan om att utses till organ som skall anmälas enligt
3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll skall ges in till
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Den skall
innehålla uppgift om

1. den rättsakt som anmälan avser samt i förekommande fall den
svenska författning varigenom rättsaktens bestämmelser om
bedömning av överensstämmelse införts i svensk rätt,

2. den uppgift i samband med sådan bedömning av
överensstämmelse som anmälan skall avse, och

3. de produktgrupper eller andra preciseringar som anmälan
skall innehålla.

5 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall,
efter samråd med berörda sektorsmyndigheter, utse de organ som
skall anmälas enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.
Styrelsen skall underrätta berörda departement och myndigheter
om beslut som rör organ som skall anmälas enligt 3 § lagen om
teknisk kontroll.

Om en statlig myndighet begär att få bli organ som skall
anmälas enligt 3 § lagen om teknisk kontroll för en uppgift,
för vilken även andra organ än myndigheter får anmälas, skall
ansökan efter beredning överlämnas till regeringen för beslut.
Ansökan skall utöver vad som anges i 4 § innehålla uppgift om

1. vilka särskilda skäl som finns för att bedriva verksamheten
i myndighetsform, och

2. hur myndigheten har beaktat och löst frågorna om
intressekonflikter och konkurrenssnedvridningar som kan uppstå
till följd av myndighetens övriga verksamhet.

6 § Om Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll efter
samråd med berörda sektorsmyndigheter finner att en anmälan bör
återkallas enligt 4 § tredje stycket lagen (1992:1119) om
teknisk kontroll, skall styrelsen omedelbart anmäla detta till
regeringen.

7 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får
meddela närmare föreskrifter i fråga om organ som skall anmälas
enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

En föreskrivande myndighet får meddela de särskilda
föreskrifter om organ som skall anmälas enligt 3 § lagen om
teknisk kontroll som behövs inom myndighetens
verksamhetsområde. Därvid skall myndigheten samråda med
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt 1 §.

Riksmätplatser

8 § En riksmätplats skall hålla en hög standard med normaler av
tillräcklig omfattning och relevans. Spårbarhet för mätnormaler
skall säkerställas och utvecklas genom internationella
jämförelser samt forsknings- och utvecklingsinsatser. Av
förordningen (1989:527) om riksmätplatser framgår vilka organ
som är riksmätplatser.

Ackreditering

9 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får
meddela närmare föreskrifter om ackreditering enligt 14 § lagen
(1992:1119) om teknisk kontroll.

En föreskrivande myndighet, som för bedömning av
överensstämmelse eller annan teknisk kontroll föreskriver om
krav på ackreditering för viss verksamhet, får meddela de
särskilda föreskrifter om ackreditering som behövs för
verksamheten. Myndigheten skall då samråda med Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll enligt 1 §.

10 § En statlig föreskrivande myndighet eller en statlig
myndighet som har ansvar för marknadskontroll eller annan
tillsyn får inte utan tillstånd av regeringen ansöka om
ackreditering för verksamhet som myndigheten avser att driva på
uppdragsbasis. Ansökan om sådant tillstånd skall innehålla
uppgift om

1. vilka särskilda skäl som finns för att bedriva verksamheten
i myndighetsform, och

2. hur myndigheten har beaktat och löst frågorna om
intressekonflikter och konkurrenssnedvridningar som kan uppstå
till följd av myndighetens övriga verksamhet.

Tillsyn

11 § Den tillsyn som Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll utövar över organ som skall anmälas enligt 3 § lagen
(1992:1119) om teknisk kontroll skall ske med iakttagande av de
krav som gäller för sådan tillsyn enligt bestämmelser inom
Europeiska unionen.

12 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall
utöva teknisk tillsyn över riksmätplatser. Tillsynen skall ha
sådan inriktning och omfattning att styrelsen kan bestyrka att
en riksmätplats uppfyller internationella krav på
mätningsplatser.

13 § Den tillsyn som Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll utövar över ackrediterade organ skall ske med
beaktande av internationella krav.

Avgifter

14 § En riksmätplats som är myndighet får ta ut avgift för
utförda mätningar. En sådan riksmätplats får, efter samråd med
Ekonomistyrningsverket, meddela föreskrifter om avgifterna.

15 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter
samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om de
avgifter för ackreditering, bedömning och tillsyn som avses i
20 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.