Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall

SFS nr
2005:900
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2005-12-01

1 § Den som på allmän plats deltar i en allmän sammankomst
enligt ordningslagen (1993:1617), som utgör demonstration eller
som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller
upplysning i allmän eller enskild angelägenhet, får inte helt
eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar
identifikation, om det vid sammankomsten uppkommer en störning
av den allmänna ordningen eller en omedelbar fara för en sådan
störning. Detsamma gäller den som på allmän plats deltar i en
folksamling, som inte utgör allmän sammankomst eller offentlig
tillställning enligt ordningslagen, om folksamlingen genom sitt
uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en
omedelbar fara för denna.

Förbudet gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl.
Det gäller inte heller i den utsträckning deltagare i en allmän
sammankomst, som avses i första stycket, med stöd av 2 kap.
11 a § ordningslagen fått tillstånd att helt eller delvis täcka
ansiktet.

2 § Den som uppsåtligen bryter mot 1 § första stycket skall
dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa
fall skall inte dömas till ansvar.

3 § Egendom som använts för att täcka ansiktet vid brott enligt
denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att
förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl för
det.