Förordning (2005:951) om försöksverksamhet med hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller avstigning

SFS nr
2005:951
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:244

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
försöksverksamhet med hastighetsbegränsning till 30 kilometer i
timmen vid passage av

1. buss i linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210),

2. buss som används för sådan skolskjutsning som avses i
förordningen (1970:340) om skolskjutsning,

3. taxi som används i linjetrafik enligt yrkestrafiklagen,
eller

4. taxi som används för sådan skolskjutsning som avses i
förordningen om skolskjutsning.

De beteckningar som används i denna förordning har samma
betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i
förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.
Förordning (2012:244).

2 § Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas på
de vägar eller vägsträckor som Transportstyrelsen föreskriver.
Förordning (2008:1168).

3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon på en
viss väg, vägsträcka eller på samtliga vägar inom ett visst
område inte får föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen
vid passage av någon eller några av de fordonskategorier som avses
i 1 § första stycket och som stannat för passagerares på- eller
avstigning.

Bestämmelserna i första stycket utgör undantag från vad som
gäller enligt 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen
(1998:1276). Förordning (2008:1168).

4 § När föreskrifterna enligt 3 § första stycket är tillämpliga
gäller de i stället för

1. bestämmelserna om högsta tillåtna hastighet i 3 kap. 17 §
första och tredje styckena trafikförordningen (1998:1276),

2. föreskrifter om högsta tillåtna hastighet som har meddelats
med stöd av 3 kap. 17 § andra och fjärde styckena
trafikförordningen, samt

3. lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet som
avses i 10 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen.

5 § Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 3 §
första stycket skall berörd kommun och den polismyndighet,
länsstyrelse och väghållare som berörs få tillfälle att yttra
sig. Förordning (2008:1168).

6 § Fordon som avses i 1 § första stycket och som skall stannas
där försöksverksamhet bedrivs skall vara försett med en skylt
eller liknande som innehåller en upplysning om förbudet i
föreskrifter enligt 3 § första stycket.

Fordon som används för skolskjutsning och som skall stannas där
försöksverksamhet bedrivs behöver inte vara försett med en
skylt enligt 5 § förordningen (1970:340) om skolskjutsning.

7 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en
föreskrift som har meddelats med stöd av 3 § första stycket
döms till penningböter.

Ansvar får inte dömas ut om upplysning om förbudet inte har
lämnats på det passerade fordonet med en sådan skylt som avses
i 6 §.

8 § Följande bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) som
gäller föreskrifter om högsta tillåtna hastighet enligt 3 kap.
17 § trafikförordningen skall i tillämpliga delar gälla för
sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 3 §.

1. 10 kap. 12 § om underrättelser,

2. 14 kap. 14 § om ansvar, dock att bestämmelsen om utmärkning
i stället skall avse upplysning enligt 6 §, och

3. 15 kap. 1 § om överklagande.

I förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa
trafikföreskrifter anges hur vissa trafikföreskrifter skall
kungöras. Förordning (2007:233).

9 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skylt enligt
6 §. Förordning (2008:1168).