Lag (2005:952) om vissa kommunala befogenheter i fråga om kollektivtrafik

SFS nr
2005:952
Departement/myndighet
Finansdepartementet KL
Utfärdad
2005-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:47
Upphävd
2009-03-01

1 § Ett kommunalt aktiebolag får ingå avtal med en
trafikhuvudman om att utföra lokal och regional linjetrafik med
buss samt motsvarande trafik med tåg, tunnelbana eller
spårvagn, utan att verksamheten har sådan anknytning till
kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar som
avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900).

Med trafikhuvudman avses detsamma som i lagen (1997:734) om
ansvar för viss kollektiv persontrafik. Begreppet linjetrafik
har samma innebörd som i 1 kap. 3 § 1 yrkestrafiklagen
(1998:490).

2 § Aktiebolaget skall bedriva uppdragsverksamheten på
affärsmässiga grunder.

Som underlag för en bedömning av uppdragsersättningens
affärsmässighet skall bolaget upprätta en ekonomisk
anbudskalkyl och fortlöpande göra en uppföljning av kalkylen.
Kalkylen och uppföljningen skall innehålla samtliga relevanta
direkta och indirekta kostnader samt intäkter. Avvikelser
mellan kalkylen och uppföljningen skall redovisas och förklaras
för bolagets styrelse.

3 § I aktiebolagets årsredovisning skall intäkterna,
kostnaderna och resultatet av uppdragsverksamheten redovisas
särskilt.

Av denna särredovisning skall framgå

1. omsättning och resultat efter finansnetto för
uppdragsverksamheten,

2. borgensförbindelser och övriga ansvarförbindelser som
kommunen eller landstinget har ingått för bolaget och för
uppdragsverksamheten samt kostnaderna för förbindelserna,

3. kapital som kommunen eller landstinget tillskjutit
uppdragsverksamheten, och

4. kapital som sysselsätts i uppdragsverksamheten.

För aktiebolagets årsredovisning i övrigt gäller vad som är
föreskrivet i årsredovisningslagen (1995:1554).

Övergångsbestämmelser

2005:952

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Bestämmelserna i
3 § tillämpas första gången avseende räkenskapsåret 2006.