Förordning (2005:985) med instruktion för Kriminalvården

SFS nr
2005:985
Departement/myndighet
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
2005-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1172
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1485

Kriminalvårdens uppgifter och mål

1 § Kriminalvården har till uppgift att verkställa utdömda
påföljder, bedriva häktesverksamhet samt utföra
personutredningar i brottmål.

2 § Kriminalvården skall verka för att

1. påföljder verkställs på ett säkert och humant sätt,

2. lagföring kan ske på ett effektivt sätt, och

3. återfall i brott förebyggs.

Kriminalvården skall särskilt vidta åtgärder som syftar till
att brottslighet under verkställigheten förhindras,
frigivningen förbereds, narkotikamissbruket bekämpas och
innehållet i verkställigheten anpassas efter varje individs
behov.

3 § Anstaltsorganisationen skall vara utformad så att den
tillgodoser dels olika behov av säkerhet, dels de intagnas
behov av arbete, utbildning och särskild behandling samt
främjar en ändamålsenlig planering av de intagnas frigivning.

Häktesorganisationen skall vara utformad så att den främjar ett
effektivt samarbete med övriga myndigheter inom rättsväsendet.
En lokalisering av häktena som underlättar detta samarbete
skall eftersträvas. Innan beslut om större förändringar i
häktesorganisationen fattas skall samråd ske med
Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och
Rikspolisstyrelsen samt med de tingsrätter, länsstyrelser och
polismyndigheter som berörs av verksamheten.

Antalet platser inom häktes- och anstaltsorganisationen skall
fortlöpande anpassas till behovet.

4 § Frivårdsorganisationen skall vara utformad så att den dels
tillgodoser behovet av kontroll, stöd och andra åtgärder
avseende klienterna, dels främjar ett effektivt samarbete med
kriminalvårdens övriga verksamheter och med övriga myndigheter.

5 § Kriminalvården skall i sin författningssamling ge ut en
förteckning över häkten och anstalter. Av förteckningen skall
också för varje anstalt framgå om avdelningarna är öppna eller
slutna.

6 § Kriminalvården får bistå andra myndigheter med inrikes- och
utrikestransporter av personer som är berövade friheten.

För varje person som transporteras av Kriminalvården skall det
föras journal.

7 § I administrativt hänseende är Kriminalvården chefsmyndighet
för Kriminalvårdsnämnden och övervakningsnämnderna.

Verksförordningens tillämpning

8 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Kriminalvården med undantag av 32 § andra stycket.
Förordning (2006:1485).

Internrevision

8 a § Kriminalvården skall tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228). Förordning (2006:1485).

Föreskrifter

9 § Kriminalvården får meddela de föreskrifter i
organisatoriskt hänseende som behövs för att uppnå samordning,
effektivitet, enhetlighet och följdriktighet inom
kriminalvårdsverksamheten.

Myndighetens ledning

10 § Generaldirektören är chef för Kriminalvården.
Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

11 § Generaldirektören är ordförande i Kriminalvårdens
styrelse.

När styrelsen sammanträder med generaldirektören som ordförande
har överdirektören närvaro- och yttranderätt.

Personalföreträdare

12 § Personalföreträdareförordningen (1987:1101) skall
tillämpas på Kriminalvården.

Anställningar

13 § Anställning som överdirektör beslutas av regeringen efter
anmälan av generaldirektören.

Andra anställningar hos Kriminalvården beslutas av myndigheten.

14 § Har upphävts genom förordning (2006:1485).

15 § Har upphävts genom förordning (2006:1485).

16 § Har upphävts genom förordning (2006:1485).

17 § Har upphävts genom förordning (2006:1485).

Skadestånd

18 § Kriminalvården skall, om skada inträffat inom
Kriminalvårdens verksamhetsområde, handlägga andra anspråk på
ersättning för skador som riktas mot staten än de som anges i 3
och 4 §§ i förordningen (1995:1301) om handläggning av
skadeståndsanspråk mot staten.

Övergångsbestämmelser

2005:985

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006, då
förordningen (1990:1018) med instruktion för
Kriminalvårdsverket upphör att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om
Kriminalvårdsstyrelsens prövning av annan
kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats före
ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av
Kriminalvårdsstyrelsens beslut som har fattats före
ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrifterna sägs om
Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället
gälla Kriminalvården.

2006:1485

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana
beslut i anställningsärenden som har meddelats före
ikraftträdandet.