Förordning (2006:1005) om tillfälligt stöd för flyktingmottagande under 2006

SFS nr
2006:1005
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM
Utfärdad
2006-06-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:662
Upphävd
2007-08-15

1 § Tillfälligt statligt stöd enligt denna förordning lämnas
till kommuner som träffar överenskommelser med
Integrationsverket som innebär ett utökat mottagande under 2006
av skyddsbehövande och andra utlänningar som anges i 4 §.

Tillfälligt stöd lämnas utöver den ersättning som betalas
enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för
flyktingmottagande m.m.

2 § Tillfälligt stöd lämnas om överenskommelsen mellan kommunen
och Integrationsverket innebär att

1. kommunen under 2006 tar emot fler utlänningar än kommunen
genomsnittligt tagit emot per år under perioden den 1 januari
2001-31 december 2005, och

2. kommunen förbinder sig att ta emot utlänningar med
uppehållstillstånd från Migrationsverkets förläggningar enligt
en särskilt överenskommen tidsplan.

Första stycket 2 gäller inte för kommuner där de utlänningar
som den 1 februari 2006 är registrerade i Migrationsverkets
mottagningssystem, men som inte vistas på en förläggning,
motsvarar lägst 0,4 procent av kommunens invånarantal den 31
december 2005.

Första stycket 2 gäller inte heller för kommuner som under
perioden den 1 januari-30 juni 2006 tagit emot fler utlänningar
än kommunen genomsnittligt tagit emot per år under perioden den
1 januari 2001-31 december 2005.

3 § Om Integrationsverket bedömer att en kommun inte har
förutsättningar att ta emot utlänningar i den utsträckning som
anges i 2 §, får tillfälligt stöd ändå lämnas, i mån av
tillgång på medel, om kommunen i enlighet med
Integrationsverkets önskemål träffar en överenskommelse som
innebär att kommunen tar emot fler utlänningar under 2006 än
under 2005.

4 § Tillfälligt stöd lämnas för

1. utlänningar som har överförts till Sverige med stöd av ett
särskilt regeringsbeslut,

2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd och som har
tagits emot i kommunen efter att ha varit registrerade vid en
förläggning för asylsökande,

3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med
tillämpning av 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen (2005:716)
eller motsvarande äldre bestämmelser,

4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin
anknytning till en utlänning som avses under 1-3 och ansökt om
uppehållstillstånd inom två år från det att den person som han
eller hon har anknytning till först togs emot i en kommun.

5 § Det tillfälliga stödet är 20 000 kronor för varje utlänning
som tas emot i en kommun under 2006. Integrationsverket fattar
beslut om och betalar ut sådant stöd.

6 § För utlänningar mottagna under perioden den 1 januari-30
juni 2006 skall tillfälligt stöd enligt 2 § betalas ut senast
den 31 augusti 2006. För utlänningar mottagna under perioden
den 1 juli-31 december 2006 skall stöd enligt 2 § betalas ut
senast två månader efter det att utlänningen har tagits emot i
kommunen.

7 § Tillfälligt stöd som en kommun tagit emot enligt denna
förordning får krävas tillbaka helt eller delvis om kommunen
inte fullföljer sin del av överenskommelsen om utökat
mottagande under 2006. Integrationsverket fattar beslut om
sådant återkrav.

8 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.