Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur

SFS nr
2006:1010
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2006-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:428

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

– 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 5, 7–8, 20–21, 23, 29
och 37 §§,

– 14 kap. 11 § miljöbalken i fråga om 10, 11 och 25–28 §§,

– 14 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 12 och 13 §§, 24 §
andra och tredje styckena och 36 §, och

– 8 kap. 7 och 11 §§ regeringsformen i fråga om övriga
bestämmelser. Förordning (2014:428).

2 § I denna förordning avses med

integrerad bekämpning: en rationell användning av en
kombination av biologiska, biotekniska, fysikaliska,
kemiska eller odlings- eller växtförädlingsmässiga
åtgärder, som begränsar användningen av kemiska
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt för att
hålla beståndet av skadliga organismer på en så låg nivå
att ekonomiskt oacceptabel skada eller förlust inte
orsakas,

skadliga organismer: växt- eller växtproduktskadegörare
som tillhör djur- eller växtriket eller som utgörs av
virus, bakterier eller mykoplasma eller andra patogener,

verksamma ämnen: ämnen eller mikroorganismer, däribland
virus, som har en allmän eller specifik verkan på skadliga
organismer eller på växter, växtdelar eller växtprodukter,

växter: levande växter och levande växtdelar, inklusive
färska frukter och frön,

växtprodukter: produkter av växter som är obearbetade
eller som endast har genomgått en enkel beredning, såsom
malning, torkning eller pressning,

växtskyddsmedel: kemiska produkter, biotekniska organismer
samt kemiska eller biologiska bekämpningsmedel enligt
definitionerna i 14 kap. miljöbalken som, i den form de
levereras till användaren, är avsedda att

– skydda växter eller växtprodukter mot skadliga
organismer eller förhindra inverkan från sådana
organismer,

– påverka växters livsprocesser på annat sätt än som
näring,

– bevara växtprodukter i den mån den kemiska produkten,
den biotekniska organismen eller bekämpningsmedlet inte
omfattas av särskilda EU-regler om konserveringsmedel,

– förstöra oönskade växter, eller

– förstöra växtdelar eller hämma eller förhindra oönskad
tillväxt hos växter, och

växtskyddsmedelsdirektivet: rådets direktiv 91/414/EEG av
den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden, senast ändrat genom kommissionens direktiv
2010/58/EU.

I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma
betydelse som i 14 kap. miljöbalken. Förordning (2010:1196).

Tillämpningsområde

2 a § Denna förordning gäller endast växtskyddsmedel som
innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur och som inte
omfattas av krav på godkännande enligt

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009
av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på
marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG, i
lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 518/2013, eller

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012
av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och
användning av biocidprodukter, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 334/2014.
Förordning (2014:428).

2 b § Har upphävts genom förordning (2014:428).

2 c § Har upphävts genom förordning (2014:428).

2 d § Har upphävts genom förordning (2014:428).

Föreskrifter om undantag

3 § Har upphävts genom förordning (2014:428).

Godkännande

4 § Kemikalieinspektionen prövar frågor om godkännande enligt
14 kap. 10 § miljöbalken av växtskyddsmedel som omfattas av
denna förordning. Om det behövs ska myndigheten höra Statens
jordbruksverk och Livsmedelsverket. Förordning (2014:428).

5 § Kemikalieinspektionen får meddela sådana föreskrifter om
undantag från kravet på godkännande i 14 kap. 4 § miljöbalken
som det finns särskilda skäl för eller i det enskilda fallet
ge dispens från kravet på godkännande. Om en dispens ges, ska
den förenas med de villkor som behövs med hänsyn till skyddet
för människors hälsa och miljön. Förordning (2014:428).

6 § Har upphävts genom förordning (2014:428).

7 § Det krävs inte ett nytt godkännande för att under ett annat
namn få släppa ut ett bekämpningsmedel på marknaden som i allt
väsentligt är likadant som ett medel som är godkänt enligt
denna förordning, om det likadana medlet

1. innehåller samma verksamma ämne i samma halt,

2. är framställt enligt samma metod som det godkända medlet,

3. har samma funktion och egenskaper som det godkända medlet,

4. uppfyller samma krav på säkerhet som det godkända medlet,

5. har en benämning som inte kan leda till förväxling med det
godkända medlet eller annars skulle strida mot 11 §, och

6. är anmält till Kemikalieinspektionen och anmälan innehåller
de dokument som behövs för att visa att kraven i 1-5 är
uppfyllda.

8 § Trots att ett godkännande enligt denna förordning upphävs
får Kemikalieinspektionen besluta att ett medel som är anmält
enligt 7 § får fortsätta att släppas ut på marknaden under
återstoden av den giltighetstid som angavs i beslutet om
godkännande, om

1. det upphävda godkännandet avser ett medel som fortfarande är
godkänt i ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet,

2. upphävandet inte hänför sig till medlets effekt eller andra
egenskaper som har betydelse från hälso- eller
miljöskyddssynpunkt, och

3. de villkor som i fråga om det verksamma ämnet gäller för ett
godkännande i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet inte innebär en geografisk begränsning som
utesluter en användning av medlet i Sverige.

Förutsättningar för godkännande

9 § En ansökan om godkännande eller om ändring av ett
godkännande skall göras av den eller på uppdrag av den som
ansvarar eller kommer att ansvara för att medlet först släpps
ut på marknaden i Sverige. Den som ansöker skall ha ett fast
kontor i ett land inom Europeiska unionen eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

10 § Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
de förutsättningar för godkännande som ska gälla enligt 14 kap.
10 § miljöbalken i fråga om växtskyddsmedlets sammansättning,
verkningssätt och egenskaper i övrigt samt behovet utifrån
bekämpningsändamål. Förordning (2008:259).

11 § Ett växtskyddsmedel får inte godkännas, om dess benämning
kan anses vilseledande med hänsyn till medlets sammansättning,
verkningssätt eller egenskaper i övrigt eller kan leda till
förväxling med ett annat bekämpningsmedel.

Krav på dokumentation m.m.

12 § En ansökan om godkännande skall innehålla en dokumentation
om medlet och dess verksamma ämne.

Om det verksamma ämnet finns upptaget i bilaga 1 till
växtskyddsmedelsdirektivet och sökanden visar att sökanden har
tillgång till den fullständiga dokumentationen om ämnet,
behöver ansökan i fråga om det verksamma ämnet endast innehålla
den dokumentation som behövs för att

1. identifiera det verksamma ämnet, och

2. konstatera att det verksamma ämnet i fråga om renhetsgrad
och arten av föroreningar inte på ett avgörande sätt skiljer
sig från den sammansättning som har angetts i den dokumentation
som låg till grund för upptagandet i bilaga 1 till
växtskyddsmedelsdirektivet.

13 § Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter om
dokumentation och prover som behövs med anledning av
växtskyddsmedelsdirektivet eller som i övrigt behövs för att
inspektionen skall kunna fullgöra sin prövning.

Användning av dokumentation som getts in av andra sökande

14 § Har upphävts genom förordning (2014:428).

15 § Har upphävts genom förordning (2014:428).

16 § Har upphävts genom förordning (2014:428).

17 § Har upphävts genom förordning (2014:428).

18 § Har upphävts genom förordning (2014:428).

19 § Har upphävts genom förordning (2014:428).

Villkor som ett godkännande skall förenas med

20 § När ett växtskyddsmedel godkänns skall dess hälso- och
miljöfarliga egenskaper bedömas med hänsyn till
användningsområdet. På grundval av en sådan bedömning skall
medlet hänföras till någon av följande klasser:

– klass 1: medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk
av den som har särskilt tillstånd,

– klass 2: medel som får användas endast för yrkesmässigt bruk
av den som uppfyller särskilda kunskapskrav, om inte
Kemikalieinspektionen bestämmer annat i samband med
godkännandet, eller

– klass 3: medel som får användas av var och en.

21 § För att säkerställa att sådana föreskrifter som avses i
10 § följs, får Kemikalieinspektionen efter samråd med andra
berörda myndigheter besluta att godkännandet ska vara förenat
med särskilda villkor utöver vad som följer av gällande
föreskrifter om hantering, klassificering, förpackning,
märkning och annan produktinformation. De särskilda villkoren
ska anges i godkännandet. Förordning (2008:259).

Godkännandets giltighetstid

22 § Ett godkännande får endast ges för en bestämd tid. Av 14
kap. 10 § miljöbalken framgår att tiden får bestämmas till
högst tio år.

Om ett verksamt ämne i medlet är förtecknat i bilaga 1 till
växtskyddsmedelsdirektivet, får godkännandet ges endast för tid
då ämnet, enligt vad som anges i förteckningen, ska finnas med
i förteckningen. Förordning (2008:259).

23 § Giltighetstiden för ett godkännande får förlängas om
förutsättningarna för godkännande i 10 § fortfarande är
uppfyllda. Kemikalieinspektionen får besluta att godkännandet
förlängs för den tid som behövs för denna prövning.

Skyldighet att underrätta om nya uppgifter

24 § Sådana underrättelser om skadliga verkningar som avses i
14 kap. 18 § miljöbalken ska göras till Kemikalieinspektionen.

Den som har fått ett växtskyddsmedel godkänt eller enligt 27 §
har fått en utvidgning av medlets användningsområde godkänd,
ska dessutom omedelbart underrätta Kemikalieinspektionen om
ändrade förhållanden som har betydelse för godkännandet.

Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
underrättelseskyldigheten. Förordning (2008:259).

Omprövning, ändring och upphävande av ett godkännande

25 § Ett godkännande får omprövas om det finns uppgifter som
tyder på att någon förutsättning som avses i 10 § inte är
uppfylld.

Vid omprövning får Kemikalieinspektionen kräva de uppgifter som
behövs för omprövningen. Inspektionen får besluta att
godkännandet förlängs för den tid som behövs för omprövningen
och för lämnandet av de uppgifter som krävs.

26 § Ett godkännande får ändras i fråga om villkor för
användningen, om en ändring är motiverad mot bakgrund av ny
vetenskaplig och teknisk kunskap.

En ändring får också göras om den som ansökt om godkännandet
begär det och uppger skälen för det.

En ändring får beviljas endast om de förutsättningar som avses
i 10 § fortfarande är uppfyllda.

27 § Offentliga eller vetenskapliga organ på jordbruksområdet,
jordbruksorganisationer och yrkesanvändare får ansöka om att
användningsområdet för ett växtskyddsmedel som redan är godkänt
skall utvidgas till att avse andra ändamål än de som omfattas
av godkännandet.

Användningsområdet får utvidgas om den tilltänkta användningen
är av mindre omfattning och om det behövs för att tillgodose
allmänna intressen.

Kemikalieinspektionen får meddela de ytterligare föreskrifter
om förutsättningar för utvidgning som behövs med anledning av
artikel 9.1 i växtskyddsmedelsdirektivet.

28 § Ett godkännande skall upphävas om de förutsättningar som
avses i 10 § inte längre är uppfyllda eller om oriktiga eller
vilseledande uppgifter har lämnats beträffande omständigheter
som legat till grund för godkännandet.

Ett godkännande får också upphävas om den som ansökt om
godkännandet begär det och uppger skälen för det.

Om ett godkännande upphävs, skall Kemikalieinspektionen
omedelbart underrätta

1. den som har fått växtskyddsmedlet godkänt,

2. den som enligt 7 § har anmält ett likadant medel eller
enligt 55 § har fått ett sådant medel registrerat, och

3. den som enligt 27 § har fått en utvidgning av medlets
användningsområde godkänt.

29 § I samband med att ett godkännande upphävs får
Kemikalieinspektionen besluta att kvarvarande lager av medlet
får omhändertas, lagras, släppas ut på marknaden och användas
under viss tid. Tidens längd skall bestämmas med hänsyn till
vad som orsakat upphävandet.

Beslutet får inte innebära att ett medel släpps ut på marknaden
eller används i strid med andra bestämmelser som är tillämpliga
på medlet.

Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
tillämpningen av första stycket.

30 § Har upphävts genom förordning (2014:428).

31 § Har upphävts genom förordning (2014:428).

32 § Har upphävts genom förordning (2014:428).

33 § Har upphävts genom förordning (2014:428).

34 § Har upphävts genom förordning (2014:428).

35 § Har upphävts genom förordning (2014:428).

Klassificering, förpackning och märkning

36 § Kemikalieinspektionen får meddela de föreskrifter om
klassificering, förpackning och märkning som behövs med hänsyn
till skyddet för människors hälsa eller miljön eller som behövs
med anledning av växtskyddsmedelsdirektivet.

37 § Växtskyddsmedel och verksamma ämnen avsedda för användning
i växtskyddsmedel får inte släppas ut på marknaden om de inte
är klassificerade, förpackade och märkta enligt de föreskrifter
som avses i 36 §.

Tillverkning, lagring och transport i vissa fall

38 § Att ett växtskyddsmedel inte är godkänt enligt
bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken och denna förordning får
inte läggas till grund för att hindra att medlet tillverkas,
lagras eller transporteras, om medlet är godkänt i ett annat
land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är avsett
att användas i ett sådant land.

Trots första stycket får Kemikalieinspektionen meddela
föreskrifter om vad den som tillverkar, lagrar eller
transporterar växtskyddsmedel måste göra för att
tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera att medlet inte
släpps ut på marknaden i strid med bestämmelserna om
godkännande. Förordning (2008:259).

Information vid överlåtelse

38 a § Den som yrkesmässigt överlåter växtskyddsmedel till
någon som inte använder medlet yrkesmässigt ska informera
användaren om

1. att användningen kan innebära en risk för skada eller
olägenhet för människors hälsa och miljön,

2. de faror som hanteringen kan innebära samt hur medlet bör
lagras, spridas eller i övrigt hanteras,

3. hur rester efter användningen bör tas om hand, och

4. möjliga alternativ som innebär en mindre risk.
Förordning (2012:236).

38 b § Kemikalieinspektionen får meddela närmare föreskrifter
om den information som avses i 38 a §. Förordning (2012:236).

Användning

39 § I artikel 55 i förordning (EG) nr 1107/2009 finns en
bestämmelse om att den som använder växtskyddsmedel ska följa
de allmänna principerna om integrerat växtskydd som

1. innebär ett noga övervägande av alla tillgängliga
växtskyddsmetoder och därpå följande integrering av lämpliga
åtgärder som motverkar utvecklingen av populationer av
skadliga organismer,

2. håller användningen av växtskyddsmedel och andra former av
ingrepp på nivåer som är ekonomiskt och ekologiskt
försvarbara och som minskar eller minimerar riskerna för
människors hälsa och miljön, och

3. betonar odlingen av sunda grödor med minsta möjliga
ingrepp i jordbruksekosystemen och uppmuntrar naturliga
mekanismer för bekämpning av skadegörare och ogräs.
Förordning (2014:143).

39 a § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om de
allmänna principerna om integrerat växtskydd i enlighet med
bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram
för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning
av bekämpningsmedel, i den ursprungliga lydelsen.

Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket
höra Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och, om
skogsmark berörs, Skogsstyrelsen. Förordning (2014:143).

Spridning av växtskyddsmedel

40 § Ett växtskyddsmedel som är särskilt skadligt för
pollinerande insekter får inte användas för att behandla växter
under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på
växtplatsen.

Om det finns särskilda skäl, får Statens jordbruksverk meddela
föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet besluta om
dispens från förbudet i första stycket.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om skyldighet
att föra anteckningar vid yrkesmässig spridning av ett sådant
växtskyddsmedel som avses i första stycket.

40 a § Den som sprider växtskyddsmedel som hänförs till klass
1 eller 2 enligt 20 § ska anteckna varje spridningsåtgärd och
ange vilka skyddsavstånd som har hållits vid spridning som
sker utomhus, vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd
mot miljöpåverkan som har vidtagits vid spridning samt i
vilket syfte växtskyddsmedlet har använts.
Förordning (2014:143).

40 b § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om
anteckningsskyldigheten i 40 a §. Förordning (2014:143).

41 § Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om
spridning av växtskyddsmedel, innefattande krav på tillstånd
och anmälan för särskilda områden.

42 § Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens
från förbudet i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken, om det
finns synnerliga skäl, och från förbudet i 14 kap. 7 § andra
stycket miljöbalken, om det behövs för vetenskaplig prövning.

Före ett beslut om dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första
stycket miljöbalken ska Kemikalieinspektionen samråda med
Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen.
Förordning (2008:259).

43 § Skogsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från
förbudet i 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken, om det med
hänsyn till skogsmarkens läge och beskaffenhet, skogsbeståndets
sammansättning, spridningens inverkan på livsbetingelserna för
växt- och djurlivet och andra allmänna intressen inte rimligen
går att genom röjning med mekaniska metoder tillgodose kravet
om återväxt av skog i 6 § skogsvårdslagen (1979:429).
Förordning (2008:259).

43 a § En dispens med stöd av 42 eller 43 § ska förenas med de
villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. En
sådan dispens får också förenas med krav på anmälan innan
växtskyddsmedlet används.

En dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första stycket
miljöbalken ska alltid förenas med de villkor som behövs för
att följa artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram
för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning
av bekämpningsmedel. Förordning (2012:236).

Kunskapskrav m.m. i vissa fall

44 § Ett växtskyddsmedel som hänförs till klass 1 eller 2
enligt 20 § får användas endast av den som uppfyller särskilda
kunskapskrav.

Föreskrifter om särskilda kunskapskrav får förenas med krav på
att den som använder växtskyddsmedlet skall ha uppnått viss
ålder.

45 § Den myndighet som enligt 47 § prövar frågor om tillstånd
får meddela föreskrifter om vilka kunskaper som krävs och om
åldersgränser för användning. Innan en föreskrift meddelas,
skall myndigheten samråda med Kemikalieinspektionen.

46 § Om föreskrifter som avses i 45 § innefattar krav på att
användare av ett växtskyddsmedel skall ha genomgått viss
utbildning, får Statens jordbruksverk meddela föreskrifter om
att länsstyrelsen skall svara för att utbildningen genomförs
och hur länsstyrelsen skall genomföra den.

Tillstånd för användning

47 § Ett växtskyddsmedel som hänförs till klass 1 enligt 20 §
får användas endast med särskilt tillstånd. Ett tillstånd ska
avse viss tid.

Frågan om tillstånd prövas

1. när det gäller verksamhet som huvudsakligen berör
jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsskötsel av Statens
jordbruksverk,

2. när det gäller åtgärder mot ohyra och skadedjur enligt 9
kap. 9 § miljöbalken av Folkhälsomyndigheten, och

3. när det gäller annan verksamhet än i 1 och 2 av
Arbetsmiljöverket.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om att
tillståndsfrågor som enligt andra stycket 1 ska prövas av
Jordbruksverket i stället ska prövas av länsstyrelsen.
Förordning (2013:905).

48 § Den myndighet som enligt 47 § prövar frågan om tillstånd
får meddela närmare föreskrifter om villkoren för ett sådant
tillstånd. Föreskrifterna skall avse förhållanden som har
betydelse för uppfyllande av bestämmelserna i 39 § eller av
sådana föreskrifter som avses i 41 och 45 §§. Innan en
föreskrift meddelas skall myndigheten samråda med
Kemikalieinspektionen.

Tillfälliga begränsningar och förbud

49 § Om det finns anledning att misstänka att ett godkänt
växtskyddsmedel eller ett medel som Kemikalieinspektionen
är skyldig att godkänna utgör en risk för människors hälsa
eller miljön, får inspektionen tillfälligt begränsa eller
förbjuda användningen eller försäljningen av medlet. Om
inspektionen meddelar ett sådant beslut, ska inspektionen
genast underrätta Europeiska kommissionen och de andra
medlemsstaterna inom Europeiska unionen.
Förordning (2010:1196).

Vissa varor som har behandlats med växtskyddsmedel

50 § Spannmål, potatis eller annat utsäde som har betats med
växtskyddsmedel får användas endast som utsäde.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om

1. att sådant utsäde som avses i första stycket får förvaras
endast i vissa slags emballage, och

2. att emballage som har använts för förvaring av sådant utsäde
som avses i första stycket inte får användas för andra ändamål
eller får användas endast för vissa andra ändamål.

51 § Barrträdsplantor som har behandlats med ett
växtskyddsmedel i form av ett kemiskt bekämpningsmedel som inte
är godkänt enligt denna förordning får inte föras in till
Sverige.

Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen i det
enskilda fallet ge dispens från förbudet i första stycket.

Tillsyn och avgifter

52 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 2 kap. 4, 20, 21 och 29–32 §§
miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2011:42).

Överklagande samt straff och förverkande

53 § I 19 kap. 1 § och 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser
om överklagande samt straff och förverkande.

Informationsutbyte inom Europeiska unionen m.m.

54 § I fråga om meddelanden, underrättelser och annan
information till Europeiska kommissionen och övriga
medlemsstater i Europeiska unionen eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, ska Kemikalieinspektionen
fullgöra de uppgifter som Sverige har enligt
växtskyddsmedelsdirektivets

1. övergångsbestämmelser,

2. bestämmelser om att tillhandahålla uppgifter om
ansökningar och om att göra dokumentation tillgänglig,

3. bestämmelser om informationsutbyte när det gäller
beslut i ärenden om godkännande, dispens och återkallelse
samt förteckningar över godkända medel,

4. bestämmelser om att lämna upplysningar om vad som
kommer fram vid granskningen av en ansökan om godkännande,

5. bestämmelser om att lämna upplysningar om sådana
skadliga verkningar som avses i 24 §,

6. bestämmelser om avvikelser från märkningskrav, och

7. bestämmelser om rapportering om resultatet av vidtagna
tillsynsåtgärder. Förordning (2010:1196).

55 § Kemikalieinspektionen skall föra ett register över de namn
som anmälts enligt 7 §.

Övergångsbestämmelser

2006:1010

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006, då
förordningen (1998:947) om bekämpningsmedel skall upphöra att
gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har
meddelats före ikraftträdandet.

2011:929

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om
godkännande av växtskyddsmedel i de fall som anges i artikel
80.5 i förordning (EG) nr 1107/2009.

2014:143

1. Denna förordning träder i kraft den 17 april 2014.

2. Trots 40 a § behöver den som sprider bekämpningsmedel före
den 1 januari 2015 inte anteckna i vilket syfte medlet har
använts.