Förordning (2006:1022) med instruktion för Finansinspektionen

SFS nr
2006:1022
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2006-06-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:841
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1236

Uppgifter och mål

1 § Finansinspektionen är central förvaltningsmyndighet för
tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen i fråga om
finansiella marknader och finansiella företag.

2 § De övergripande målen för Finansinspektionens verksamhet är
att bidra till det finansiella systemets stabilitet och till
ett gott konsumentskydd på det finansiella området.

Vid val av åtgärder för att uppnå målen skall hänsyn tas till
eventuella negativa effekter på det finansiella systemets
effektivitet.

3 § Finansinspektionen har utöver vad som anges i 1 § till
uppgift att

1. följa och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet
samt rapportera till regeringen om inspektionen bedömer att
instabilitet i finanssektorn riskerar att negativt påverka det
svenska finansiella systemets funktionssätt,

2. biträda regeringen med yttranden och utredningar,

3. fullgöra sina uppgifter enligt förordnanden med stöd av 22 §
första stycket atomansvarighetslagen (1968:45) och 10 kap. 12 §
sjölagen (1994:1009),

4. fullgöra uppgifter enligt förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap,

5. fullgöra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de
nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för
konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av
sådana regler som inspektionen har tillsyn över,

6. medverka i internationellt samarbete som rör inspektionens
verksamhetsområde,

7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken, och

8. fullgöra kanslifunktionen åt Bokföringsnämnden.

4 § Finansinspektionen får

1. fullgöra kanslifunktionen åt Insättningsgarantinämnden, och

2. meddela föreskrifter om avvikelser och besluta om undantag i
enskilda fall som avses i 11 § lagen (1998:710) med vissa
bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten.

5 § Finansinspektionen skall

1. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 oktober
varje år lämna en samlad bedömning av stabilitetsläget inom det
finansiella området, och

2. i en särskild rapport till regeringen senast den 1 juni
varje år redovisa en samlad bedömning av konsumentskyddet inom
det finansiella området.

6 § Finansinspektionen skall samråda med

1. Konsumentverket löpande i frågor på de områden där
myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar,

2. Konkurrensverket i frågor om tillämpningen av lagen
(1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och
konkurrensförhållanden,

3. Riksbanken i viktigare frågor som har samband med
betalningssystemets stabilitet eller som berör Riksbankens
ansvar för valuta- och kreditpolitiken och för
betalningsväsendet,

4. Riksbanken i frågor som rör beredskapsplaneringen enligt
förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap,

5. Krisberedskapsmyndigheten i försvarsberedskapsfrågor, i de
frågor där inspektionen skall hålla styrelsen underrättad om
beredskapsplaneringen,

6. Insättningsgarantinämnden i frågor av betydelse för
insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti och för investerarskyddet enligt lagen
(1999:158) om investerarskydd, och

7. Ekonomistyrningsverket om de avgifter som myndigheten tar ut
eller avser att ta ut, om inte verket medger undantag från
samrådsskyldigheten.

Vid samråd enligt första stycket skall Finansinspektionen lämna
berörda myndigheter de uppgifter som behövs.

Intern revision

7 § Finansinspektionen skall tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228) med undantag av 2 §
andra stycket. Förordning (2006:1236).

Verksförordningens tillämpning

8 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Finansinspektionen med undantag av 3-5, 12 och 34 §§.

Det som sägs i 6-9 §§ verksförordningen om myndighetens chef
skall i stället gälla styrelsen.

Myndighetens ledning

9 § Finansinspektionen leds av en styrelse som ansvarar för
myndighetens verksamhet.

Styrelsen består av högst nio ledamöter.

Generaldirektören är chef för myndigheten samt ansvarar för och
leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och
riktlinjer.

Personalföreträdare

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Finansinspektionen.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Utöver vad som anges i 6-9 och 13 §§ verksförordningen
(1995:1322) skall styrelsen besluta i följande frågor:

1. sammankallande av extra bolagsstämma eller extra stämma i
företag som står under Finansinspektionens tillsyn,

2. tillstånd, återkallelse av tillstånd eller förbud som är av
principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt,

3. anmälan till regeringen om förhållande som kan föranleda
återkallelse av koncessionen för en försäkringsgivare, utom i
sådant fall som avses i 19 kap. 2 § försäkringsrörelselagen
(1982:713).

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som inte är av principiell beskaffenhet eller i
övrigt av större vikt.

12 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte
hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras
genom meddelanden mellan generaldirektören och minst så många
ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om ärendet inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får
generaldirektören besluta ensam i ärendet. Beslut, som fattas
enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

Bisysslor

13 § Den som är styrelseledamot eller tjänsteman hos
Finansinspektionen får inte för egen eller annans räkning driva
eller ha del i ett företag som bedriver verksamhet som är
tillstånds-, registrerings- eller anmälningspliktig hos
inspektionen eller motsvarande myndighet i ett annat land.
Ledamoten eller tjänstemannen får inte heller vara anställd hos
eller åta sig uppdrag för ett sådant företag.

Ledamöterna i styrelsen och de befattningshavare som styrelsen
bestämmer får inte utan tillstånd ha lån hos företag som står
under Finansinspektionens tillsyn. Tillstånd meddelas av
regeringen i fråga om ordföranden och av ordföranden i fråga om
övriga ledamöter i styrelsen och generaldirektören samt av
inspektionen i annat fall.