Förordning (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter

SFS nr
2006:1024
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:280

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr
320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en
tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i
gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om
finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och
kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 av den 27 juni 2006
om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig
ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen.
Förordning (2010:280).

Förfarandet i stödärenden

2 § Ansökan om stöd enligt denna förordning skall ges in till
Statens jordbruksverk.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ansökan om stöd
enligt denna förordning.

3 § Jordbruksverket prövar ärenden om stöd enligt denna
förordning.

Stödet betalas ut av Jordbruksverket.

Villkor för stöd

4 § Utöver vad som följer av artikel 3.3 i rådets förordning
(EG) nr 320/2006 ska företag som får stöd enligt artikel 3.1
i samma förordning se till att byggnader som använts i
verksamheten avlägsnas och att de fastigheter som
verksamheten bedrivits på återställs i byggbart skick.

Kraven ska vara uppfyllda senast vid utgången av september
2011.

Jordbruksverket får bevilja dispens från vad som föreskrivs i
första stycket. Förordning (2010:280).

5 § Av det totala omstruktureringsstödet enligt artikel 3.1 i
rådets förordning (EG) nr 320/2006 ska 10 procent ges till
odlare och maskinentreprenörer enligt artikel 3.6 i samma
förordning.

Den tidsperiod som avses i artikel 3.6 i rådets förordning (EG)
nr 320/2006 ska vara regleringsåret 2007/08.
Förordning (2008:802).

6 § Stöd enligt 5 § får i mån av tillgång på medel lämnas i
form av ersättning för indragna sockerkvoter samt ersättning
för värdeförluster för maskiner som helt eller delvis tagits ur
användning till följd av omstruktureringen.

Av det totala stödet enligt första stycket ska 60 procent ges
till odlare och 40 procent till maskinentreprenörer.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
beräkning av stöd enligt första stycket.
Förordning (2008:802).

7 § Jordbruksverket får till komplettering och för
verkställighet av rådets förordning (EG) nr 320/2006 meddela
ytterligare föreskrifter om stöd enligt denna förordning.

Tillsyn m.m.

8 § Tillsyn över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr
320/2006, kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 och av
denna förordning utövas av Jordbruksverket.

Jordbruksverket utför de uppgifter som avses i artikel 5.4 i
rådets förordning (EG) nr 320/2006. Förordning (2010:280).

9 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

10 § Jordbruksverket ska fullgöra de
rapporteringsskyldigheter som föreskrivs i artikel 24 i
kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 när det gäller de
stöd som lämnas enligt denna förordning. Förordning (2010:280).

Övergångsbestämmelser

2008:802

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2008. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för avtal som har ingåtts före
den 1 oktober 2007.