Tillkännagivande (2006:1026) enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen

SFS nr
2006:1026
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2006-06-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:584
Upphävd
2010-06-15

I 2 § lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om
förhandsavgörande från EG-domstolen finns regler om svenska
domstolars rätt eller skyldighet att begära förhandsavgöranden
från EG-domstolen om tolkningen av bestämmelser i
internationella överenskommelser som Sverige har tillträtt och
som har ingåtts inom ramen för Europeiska unionen i den
omfattning som Sverige har åtagit sig detta. Regeringen skall
ge till känna dels sådana åtaganden, dels bestämmelser i andra
lagar om svensk domstols rätt eller skyldighet att begära
förhandsavgörande från EG-domstolen. Följande finns att ge till
känna.

Åtaganden enligt 2 § första stycket i lagen

1. Konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå
(Europolkonventionen) och tilläggsprotokollet till den
konventionen har trätt i kraft den 1 oktober 1998. Sverige har
i enlighet med artikel 2.2 b i tilläggsprotokollet förklarat
att varje svensk domstol får begära att EG-domstolen meddelar
ett förhandsavgörande i ett mål eller ärende som uppkommit vid
den svenska domstolen och som rör tolkningen av
Europolkonventionen, när domstolen anser att ett beslut i
frågan är nödvändigt för att döma i saken. Konventionen och
tilläggsprotokollet finns intagna i SÖ 1999:26 och 1999:27.

2. Konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas
finansiella intressen (bedrägerikonventionen), protokollet till
denna konvention (korruptionsprotokollet) samt protokollet om
förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående
tolkningen av bedrägerikonventionen och korruptionsprotokollet
(domstolsprotokollet) har trätt i kraft den 17 oktober 2002.
Sverige har i enlighet med artikel 2.2 b i domstolsprotokollet
förklarat att varje svensk domstol får begära att EG-domstolen
meddelar ett förhandsavgörande i ett mål eller ärende som
uppkommit vid den svenska domstolen och som rör tolkningen av
bedrägerikonventionen eller korruptionsprotokollet, när
domstolen anser att ett beslut i frågan är nödvändigt för att
döma i saken. Konventionen och protokollen finns intagna i SÖ
1999:29, 1999:30 och 1999:31.

3. Konventionen om användning av informationsteknologi för
tulländamål (CIS-konventionen) och protokollet om
förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående
tolkningen av denna konvention har trätt i kraft den 25
december 2005. Sverige har i enlighet med artikel 2.2 b i
protokollet förklarat att varje svensk domstol får begära att
EG-domstolen meddelar ett förhandsavgörande i ett mål eller
ärende som uppkommit vid den svenska domstolen och som rör
tolkningen av CIS-konventionen, när domstolen anser att ett
beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken.
Konventionen och protokollet finns intagna i SÖ 1999:43 och
1999:44.

Bestämmelser enligt 2 § andra stycket i lagen

1. Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet
och om verkställighet av domar på privaträttens område och
tillträdeskonventionerna den 9 oktober 1978, den 25 oktober
1982, den 25 maj 1989 och den 29 november 1996
(Brysselkonventionen) samt protokollet den 3 juni 1971 om EG-
domstolens tolkning av Brysselkonventionen i dess lydelse
enligt nämnda tillträdeskonventioner har trätt i kraft i
förhållande till Sverige den 1 januari 1999. Konventionen och
protokollet gäller som lag här i landet. Enligt artikel 2.1 i
protokollet har följande svenska domstolar rätt att begära att
EG-domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i en
tolkningsfråga: Högsta domstolen, Regeringsrätten,
Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen. Enligt artikel 2.2 har
alla domstolar rätt att begära ett sådant förhandsavgörande när
de utgör överinstans. Av artikel 2.3 följer att Svea hovrätt
har rätt att begära ett sådant förhandsavgörande i fall som
avses i artikel 37 i konventionen. I artikel 3 i protokollet
finns ytterligare bestämmelser om rätt och skyldighet att
begära förhandsavgörande. Konventionen och protokollet finns
intagna i SFS 1998:358.

2. Lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser,
i fråga om Romkonventionens protokoll, har trätt i kraft i
förhållande till Sverige den 1 augusti 2004. Artiklarna 1-16
och 18-21 i konventionen om tillämplig lag för
avtalsförpliktelser (Romkonventionen) samt artiklarna 1-4 i det
första protokollet om Europeiska gemenskapernas domstols
tolkning av Romkonventionen gäller som lag här i landet med de
anpassningar och ändringar som har gjorts genom
tillträdeskonventionerna den 10 april 1984, den 18 maj 1992,
den 29 november 1996 och den 14 april 2005. Enligt artikel 2.a
i protokollet har följande svenska domstolar rätt att begära
att EG-domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i en
tolkningsfråga: Högsta domstolen, Regeringsrätten,
Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen. Av artikel 2.b följer
att alla domstolar har rätt att begära ett sådant
förhandsavgörande när de utgör överinstans. Konventionen och
protokollet finns intagna i en bilaga till lagen.