Förordning (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler

SFS nr
2006:1028
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-06-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1247
Upphävd
2009-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:803

1 § Enligt vad som framgår av bestämmelserna i denna förordning
får statligt stöd ges för att främja en effektiv och
miljöanpassad användning av energi genom användning av solvärme
för uppvärmningsändamål i kommersiella lokaler.
Förordning (2007:803).

2 § Med solvärme avses i denna förordning värmeenergi alstrad
genom direkt omvandling av energi från solinstrålning.

Stödberättigande åtgärder

3 § Länsstyrelsen får ge stöd till installation av en
solvärmeanordning för uppvärmning av utrymmen och
tappvarmvatten i en byggnad, om det finns medel och

1. byggnadens utrymmen till minst hälften består av en eller
flera lokaler som är avsedda att användas för kommersiell
verksamhet under minst två år från det att
installationsarbetena har slutförts,

2. solvärmeanordningen har vätska som värmebärare,

3. solvärmeanordningens solfångare har en area som uppgår till
minst 15 kvadratmeter,

4. solvärmeanordningens solfångare i övrigt uppfyller de
kvalitetskrav som anges i föreskrifter som Boverket meddelat
med stöd av 3 § tredje stycket förordningen (2000:287) om
statligt bidrag till investeringar i solvärme, och

5. installationsarbetena har påbörjats tidigast den 1 juli 2006
och slutförts senast den 31 december 2010.

4 § Stöd får inte avse åtgärder för vilka stöd har getts enligt

1. förordningen (2000:287) om statligt bidrag till
investeringar i solvärme,

2. förordningen (2003:262) om statliga bidrag till
klimatinvesteringsprogram,

3. förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en
effektiv och miljöanpassad energiförsörjning,

4. förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i
energieffektivisering och konvertering till förnybara
energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet,

5. förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från
direktverkande elvärme i bostadshus, eller

6. förordningen (2005:1256) om stöd för konvertering från
oljeuppvärmningssystem i bostadshus.

Stödets storlek

5 § Stödet får omfatta

1. materialkostnader för solfångare, rör, isolering,
värmeväxlare, styr- och regelutrustning och ackumulator för
korttidslagring av energi,

2. övriga materialkostnader som direkt kan hänföras till
installationen av en solvärmeanordning, och

3. arbetskostnader för installation av material som avses i 1
och 2.

Stödet får inte omfatta material- eller arbetskostnad för
utrustning för värmedistribution i byggnaden.

För att en arbetskostnad skall få omfattas av stöd krävs att
den som utför åtgärden har en F-skattesedel eller, i fråga om
ett utländskt företag, intyg eller annan handling som visar att
företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och
avgifter i sitt hemland.

6 § Stöd får ges med högst 2 kronor 50 öre per kilowattimme av
solfångarens beräknade årliga energiproduktion, dock inte med
mer än 30 procent av de kostnader som stödet får omfatta enligt
5 §.

Solfångarens årliga energiproduktion skall bestämmas med
tillämpning av föreskrifter som Boverket har meddelat med stöd
av 4 § tredje stycket förordningen (2000:287) om statligt
bidrag till investeringar i solvärme.

7 § Om stödet omfattar en stödberättigande åtgärd för vilken
annat statligt eller kommunalt stöd har getts, skall
stödbeloppet enligt 6 § första stycket minskas med ett belopp
som motsvarar det andra stödet.

8 § Om stödet omfattar en stödberättigande åtgärd som helt
eller delvis finansieras med en försäkringsersättning, skall
stödbeloppet enligt 6 § första stycket minskas med ett belopp
som motsvarar försäkringsersättningen.

9 § Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre
betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av
den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget på stöd av mindre betydelse och får endast lämnas med
de begränsningar som följer av förordningen samt av 18-20 §§
förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.
Förordning (2007:803).

Förfarandet

10 § Efter ansökan av byggnadens ägare prövas frågor om stöd av
länsstyrelsen i det län där byggnaden finns. Prövningen skall
ske preliminärt och slutligt.

11 § En ansökan om stöd skall göras genom två
ansökningshandlingar där den första avser den preliminära
prövningen och den andra avser den slutliga prövningen.

12 § Den ansökningshandling som avser den preliminära
prövningen skall ha kommit in till länsstyrelsen inom fyra
månader från det att installationsarbetena påbörjades.

Om installationsarbetena har påbörjats efter den 31 augusti
2010, skall ansökningshandlingen ha kommit in till
länsstyrelsen senast den 31 december 2010.

13 § Om länsstyrelsen i den preliminära prövningen finner att
stöd kan lämnas, skall den meddela ett preliminärt beslut om
stödets storlek. I annat fall skall ansökan avslås.

Ett preliminärt beslut om stöd får förenas med de villkor som
behövs för att tillgodose syftet med stödet.

14 § Den ansökningshandling som avser den slutliga prövningen
skall ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det
att installationsarbetena slutfördes. Förordning (2006:1404).

15 § Länsstyrelsen skall slutligt besluta i frågan om stöd
först efter att en ansökningshandling enligt 14 § har kommit in
och den preliminära prövningen enligt 13 § är avslutad. Den
slutliga prövningen får endast avse installationsåtgärder som
länsstyrelsen i den preliminära prövningen har bedömt som
stödberättigande.

Ett slutligt beslut om stöd skall förenas med villkor om att
lokalerna skall fortsätta att användas för kommersiell
verksamhet under minst två år från det att
installationsarbetena slutfördes.

Ett sådant beslut får dessutom förenas med villkor om att
byggnadens ägare skall lämna de uppgifter som krävs för
uppföljning och utvärdering av stödet.

16 § Stöd som beslutats genom ett slutligt beslut skall betalas
ut till byggnadens ägare. Förordning (2006:1404).

17 § Har upphävts genom förordning (2006:1404).

18 § Har upphävts genom förordning (2006:1404).

19 § Har upphävts genom förordning (2006:1404).

20 § Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka ett stöd som
betalats ut om

1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på
annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för
högt belopp,

2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för
stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta,
eller

4. villkoren för stödet inte har följts.
Förordning (2006:1404).

Bemyndiganden

21 § Boverket får meddela

1. närmare föreskrifter om när installationsarbetena skall
anses påbörjade respektive slutförda,

2. föreskrifter om de uppgifter och den utredning som skall
finnas med i en ansökan enligt 12 eller 14 §, och

3. föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av stöd.
Förordning (2006:1404).

Överklagande

22 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas till Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2006:1028

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1
juli 2006.

2. Om installationsarbetena har påbörjats före den 1 augusti
2006, skall en ansökan enligt 12 § komma in till länsstyrelsen
senast den 30 november 2006.

3. Om installationsarbetena har slutförts före den 1 augusti
2006, skall en ansökan enligt 14 § komma in till länsstyrelsen
senast den 31 januari 2007.