Tillkännagivande (2006:1033) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

SFS nr
2006:1033
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2006-07-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1106
Upphävd
2010-09-14

Regeringen tillkännager enligt 5 § lagen (2006:805) om foder
och animaliska biprodukter att följande bestämmelser i EG:s
förordningar kompletteras av bestämmelserna i lagen om foder
och animaliska biprodukter.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen om
foder och animaliska biprodukter

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002
av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (EGT
L 273, 10.10.2002, s. 1, Celex 32002R1774).

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003
av den 22 september 2003 om fodertillsatser (EUT L 268,
18.10.2003, s. 29, Celex 32003R1831).

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av
den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien
(EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, Celex 32005R0183).

Grundförordningar som kompletteras av lagen om foder och
animaliska biprodukter i de delar de innehåller bestämmelser
som faller inom lagens tillämpningsområde

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av
den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten
för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, Celex
32002R0178).

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003
av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och
foder (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, Celex 32003R1829).

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003
av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av
genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel
och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade
organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (EUT L 268,
18.10.2003, s. 24, Celex 32003R1830).

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av
den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester
i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt
ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L
70, 16.3.2005, s. 1, Celex 32005R0396).

Grundförordningar som kompletteras av lagen om foder och
animaliska biprodukter i de delar som anges i det följande

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av
den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för
förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av
transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s.
1, Celex 32001R0999), såvitt gäller

– artikel 2, i den del som faller inom tillämpningsområdet för
lagen om foder och animaliska biprodukter,

– artikel 7,

– artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning som
utförs på slakteri och som avser kvarhållande i avvaktan på
negativt provsvar av varor som inte är avsedda att användas som
livsmedel,

– artikel 8, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för
lagen om foder och animaliska biprodukter,

– artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet
för lagen om foder och animaliska biprodukter,

– bilaga XI, i de delar som inte avser livsmedel.

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003
av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa
andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (EUT L 325,
12.12.2003, s. 1, Celex 32003R2160), såvitt gäller

– artikel 3.2, i den del bestämmelsen avser foder,

– artikel 7, i den del bestämmelsen avser foder,

– artikel 12, i den del bestämmelsen avser foder.

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004
av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004,
s. 1, Celex 32004R0852), såvitt gäller

– del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen avser
foder,

– del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt avser sådana uppgifter som
faller inom tillämpningsområdet för lagen om foder och
animaliska biprodukter,

– del A, punkt 8 a i bilaga I.

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser
för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L
139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854), såvitt gäller

– artikel 4, i de delar som inte avser livsmedel,

– artikel 5.1 e, i delar som inte avser livsmedel,

– artikel 5.1 f, i delar som avser sådan provtagning som faller
inom tilllämpningsområdet för lagen om foder och animaliska
biprodukter,

– avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga I, i de delar som inte
avser livsmedel,

– avsnitt I, kapitel II, E i bilaga I, i de delar som inte
avser livsmedel.

Övriga förordningar

13. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5
december 2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för
offentlig kontroll av trikiner i kött (EUT L 338, 22.12.2005,
s. 60, Celex 32005R2075), såvitt gäller

– artikel 4.2,

– artikel 12.1 h iii.