Tillkännagivande (2006:1034) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

SFS nr
2006:1034
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2006-07-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:912
Upphävd
2009-07-28

Regeringen tillkännager enligt 2 § lagen (2006:806) om
provtagning på djur, m.m. att följande bestämmelser i EG:s
förordningar kompletteras av bestämmelser i lagen om
provtagning på djur, m.m.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen om
provtagning på djur, m.m.

1. Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om
upprättande av ett system för identifiering och registrering av
får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003
samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004,
s. 8, Celex 32004R0021).

Grundförordningar som kompletteras av lagen om provtagning på
djur, m.m. i de delar de innehåller bestämmelser som faller
inom lagens tillämpningsområde

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004
av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).

Grundförordningar som kompletteras av lagen om provtagning på
djur, m.m. i de delar som anges i det följande

3. Rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om
inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa
gränsvärden för högsta tilllåtna restmängder av
veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel av animaliskt
ursprung (EGT L 224, 18.8.1990, s. 1, Celex 31990R2377)

– artikel 14.

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000
av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för
identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av
nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1, Celex
32000R1760)

– avdelning I.

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av
den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för
förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av
transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s.
1, Celex 32001R0999)

– artikel 6, utom i de delar som avser åtgärder efter testning
som utförs på slakteri och som avser kontrollmärkning och
kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar,

– artikel 20.

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av
den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s.
1, Celex 32004R0852)

– del A, punkt 4 h i bilaga I, såvitt gäller sjukdomar som
faller inom tilllämpningsområdet för lagen om provtagning på
djur, m.m.,

– del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt gäller sådana uppgifter som
faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på
djur, m.m.,

– del A, punkt 8 b i bilaga I.

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av
den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler
för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s.
55, Celex 32004R0853)

– avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller
sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om
provtagning på djur, m.m.,

– avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller
sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om
provtagning på djur, m.m.,

– avsnitt IX, kapitel I, I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,

– avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 5 i bilaga III, såvitt gäller
sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om
provtagning på djur, m.m.

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av
den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser
för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L
139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854)

– artikel 4, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom
tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

– artikel 5.1 f, såvitt gäller sådan provtagning som faller
inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur,
m.m.,

– avsnitt I, kapitel II, F, punkt 1 i bilaga I,

– kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga IV.

Övriga förordningar som kompletteras av lagen om provtagning på
djur, m.m. i de delar som anges i det följande

9. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december
2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig
kontroll av trikiner i kött (EUT L 338, 22.12.2005, s. 60,
Celex 32005R2075)

– artiklarna 8-10,

– artikel 12.1 i de delar som inte faller inom
tillämpningsområdet för livsmedelslagen (2006:804) eller lagen
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter,

– artikel 12.2-12.4.