Tillkännagivande (2006:1035) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

SFS nr
2006:1035
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2006-07-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:913
Upphävd
2009-07-28

Regeringen tillkännager enligt 2 § lagen (2006:807) om
kontroll av husdjur, m.m. att följande bestämmelser i EG:s
grundförordningar kompletteras av bestämmelser i lagen om
kontroll av husdjur, m.m.

Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av
husdjur, m.m. i de delar de innehåller bestämmelser som faller
inom lagens tillämpningsområde

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).

Grundförordningar som kompletteras av lagen om kontroll av
husdjur, m.m. i de delar som anges i det följande

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003
av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa
andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (EUT L 325,
12.12.2003, s. 1, Celex 32003R2160)

– artikel 3.2 c, såvitt gäller kontroll av djurhållare som är
anslutna till godkända kontrollprogram enligt artikel 7,

– artikel 7, såvitt gäller kontrollprogram vid primärproduktion
av djur,

– artikel 12, i den del bestämmelsen avser laboratorier som
deltar i kontrollprogram enligt artikel 7 i primärproduktionen
av djur.