Tillkännagivande (2006:1036) om de EG-bestämmelser som kompletteras av växtskyddslagen (1972:318)

SFS nr
2006:1036
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-07-06

Regeringen tillkännager enligt 2 a § växtskyddslagen (1972:318)
att artiklarna 41-46 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för
att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882)
kompletteras av bestämmelser i växtskyddslagen.