Tillkännagivande (2006:1037) om de EG-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen (1988:534)

SFS nr
2006:1037
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2006-07-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:118
Upphävd
2007-04-03

Regeringen tillkännager enligt 1 a § djurskyddslagen (1988:534)
att följande bestämmelser i EG:s grundförordningar kompletteras
av djurskyddslagens bestämmelser.

Grundförordningar som kompletteras av djurskyddslagen i de
delar de innehåller bestämmelser om djurskydd eller
djurskyddskontroll

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).

Grundförordningar som kompletteras av djurskyddslagen i de
delar som anges i det följande

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av
den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler
för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s.
55, Celex 32004R0853)

– avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,

– avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,

– avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c
första meningen i bilaga III,

– avsnitt I, kapitel IV, punkt 1 i bilaga III,

– avsnitt I, kapitel IV, punkt 5 i bilaga III, i den del
bestämmelsen gäller instruktioner om djurskydd,

– avsnitt I, kapitel IV, punkt 6 i bilaga III,

– avsnitt II, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,

– avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del
bestämmelsen gäller instruktioner om djurskydd,

– avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av
den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser
för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L
139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854)

– artikel 4, vad gäller offentlig kontroll av
djurskyddsbestämmelser,

– artikel 5.1 c och 5.3 d,

– avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a i bilaga I,

– avsnitt I, kapitel II, C i bilaga I,

– avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,

– avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd,

– avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del
bestämmelsen gäller djurskydd.