Tillkännagivande (2006:1038) om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657)

SFS nr
2006:1038
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2006-07-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:934
Upphävd
2007-11-27

Regeringen tillkännager enligt 1 a § epizootilagen (1999:657)
att följande bestämmelser i EG:s grundförordningar kompletteras
av epizootilagens bestämmelser.

Grundförordningar som kompletteras av epizootilagen i de delar
de innehåller bestämmelser som faller inom lagens
tillämpningsområde

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004
av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).

Grundförordningar som kompletteras av epizootilagen i de delar
som anges i det följande

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001
av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för
förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av
transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s.
1, Celex 32001R0999)

– artikel 2, utom de delar som kompletteras av livsmedelslagen
(2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter,

– artikel 5.1 och 5.5,

– artiklarna 11-14,

– artiklarna 15 och 16, utom de delar som kompletteras av
livsmedelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av
den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s.
1, Celex 32004R0852)

– del A, punkt 4 h i bilaga I, såvitt gäller sjukdomar som
faller inom tilllämpningsområdet för epizootilagen,

– del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt gäller sådana uppgifter som
faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen.

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av
den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler
för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s.
55, Celex 32004R0853)

– avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller
sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för
epizootilagen,

– avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller
sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för
epizootilagen,

– avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 5 i bilaga III, såvitt gäller
sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för
epizootilagen.

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av
den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser
för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L
139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854)

– artikel 4, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom
tillämpningsområdet för epizootilagen.