Tillkännagivande (2006:1039) om de EG-bestämmelser som kompletteras av zoonoslagen (1999:658)

SFS nr
2006:1039
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2006-07-06

Regeringen tillkännager enligt 1 a § zoonoslagen (1999:658) att
följande bestämmelser i EG:s grundförordningar kompletteras av
bestämmelserna i zoonoslagen.

Grundförordningar som kompletteras av zoonoslagen i de delar de
innehåller bestämmelser som faller inom lagens
tillämpningsområde

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).

Grundförordningar som kompletteras av zoonoslagen i de delar
som anges i det följande

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003
av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa
andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (EUT L 325,
12.12.2003, s. 1, Celex 32003R2160)

– artikel 3.2, i de delar som gäller kontrollprogram och
kontroll i primärproduktionen av djur,

– artiklarna 8-10,

– artikel 12, i den del bestämmelsen gäller laboratorier som
deltar i kontrollprogram enligt artikel 5 i primärproduktionen
av djur.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av
den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s.
1, Celex 32004R0852)

– del A, punkt 4 h i bilaga I, såvitt gäller sjukdomar som
faller inom tilllämpningsområdet för zoonoslagen,

– del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt gäller sådana uppgifter som
faller inom tillämpningsområdet för zoonoslagen.

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av
den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler
för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s.
55, Celex 32004R0853)

– avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller
sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för zoonoslagen,

– avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller
sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för
zoonoslagen.

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av
den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser
för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L
139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854)

– artikel 4, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom
tillämpningsområdet för zoonoslagen.