Naturgasförordning (2006:1043)

SFS nr
2006:1043
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2006-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:345

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till
naturgaslagen (2005:403).

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse som i naturgaslagen (2005:403).

Undantag från kravet på koncession

3 § Koncession enligt 2 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) krävs
inte för ombyggnad av en mät- och reglerstation,
linjeventilstation, rensdonsstation eller kompressorstation.

Ärenden om koncession

4 § En ansökan om koncession för en naturgasledning enligt 2
kap. 1 § första stycket naturgaslagen (2005:403) skall
innehålla uppgifter om

1. det överföringsbehov som naturgasledningen är avsedd att
tillgodose,

2. det behov som mät- och reglerstationen eller
kompressorstationen är avsedd att tillgodose, och

3. de alternativa sträckningar av naturgasledningen och de
alternativa placeringar av stationen som sökanden undersökt
samt resultatet av de samråd som föregått ansökan.

5 § En ansökan om koncession för en lagringsanläggning eller en
förgasningsanläggning enligt 2 kap. 2 eller 3 § naturgaslagen
(2005:403) skall innehålla uppgifter om

1. det behov som anläggningen är avsedd att tillgodose, och

2. de alternativa placeringar av anläggningen som sökanden
undersökt samt resultatet av de samråd som föregått ansökan.

6 § En ansökan enligt 4 eller 5 § ska vara skriftlig och ges in
till Energimarknadsinspektionen. Utöver vad som följer av 4 och
5 §§ ska ansökan innehålla

1. en teknisk beskrivning av den planerade ledningen, stationen
eller anläggningen samt en kostnadsberäkning,

2. en karta över ledningens föreslagna sträckning eller
stationens eller anläggningens föreslagna placering samt en
beskrivning av den mark som behöver tas i anspråk för
ledningen, stationen eller anläggningen,

3. bestyrkta förteckningar över ägare och innehavare av
fastigheter över vilka ledningen avses dras fram eller på vilka
stationen eller anläggningen avses placeras eller av
fastigheter som på annat sätt behövs för anläggningen,

4. uppgift om de överenskommelser som träffats om upplåtelse av
mark för ledningen, stationen eller anläggningen eller de
hinder som finns mot sådana överenskommelser,

5. redogörelse för sökandens organisation, och

6. en redogörelse för hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.
miljöbalken efterlevs.

I en beskrivning enligt första stycket 1 ska det finnas en
ritning över ledningens, stationens eller anläggningens
konstruktion och dess anslutning till naturgasledningar.

Enligt 2 kap. 7 § andra stycket naturgaslagen (2005:403) ska
ansökan innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.
Förordning (2007:1321).

7 § Energimarknadsinspektionen får i det enskilda fallet ge
dispens från föreskrifterna i 4-6 §§ eller begära in de
ytterligare uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna
avgöras. Förordning (2007:1321).

8 § Energimarknadsinspektionen ska kungöra en ansökan enligt 4
eller 5 §. Kungörelsen ska göras i en ortstidning.
Energimarknadsinspektionen ska dessutom sända meddelanden om
ansökan till de sakägare som angetts i ansökan.

I kungörelsen och i meddelanden enligt första stycket ska det
anges att synpunkter på ansökan kan lämnas skriftligt till
Energimarknadsinspektionen inom en viss angiven tid, som ska
vara minst fyra veckor från det att kungörelsen var införd i
ortstidningen. Förordning (2007:1321).

9 § I ett ärende om koncession ska yttrande inhämtas från

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

2. Försvarsmakten,

3. länsstyrelsen i det eller de län som berörs av ansökan,

4. de kommuner som berörs av ansökan,

5. de fastighetsägare som berörs av ansökan, och

6. de övriga sakägare som berörs av ansökan.
Förordning (2008:900).

10 § Sedan Energimarknadsinspektionen berett ett ärende enligt
4 eller 5 § ska myndigheten, med ett eget yttrande, överlämna
ärendet till regeringens prövning. I sitt yttrande ska
myndigheten ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen
uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. Förordning (2007:1321).

10 a § I ärenden enligt 4 och 5 §§ ska beslut meddelas av
regeringen inom fem år efter det att en fullständig ansökan
kom in till Energimarknadsinspektionen.

I ett ärende enligt 13 § ska beslut meddelas av regeringen
inom tio år efter det att en fullständig ansökan kom in till
Energimarknadsinspektionen.

Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med
högst den ursprungliga tidsfristens längd. Sökanden ska
informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs
innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas
till sökanden när fullständig ansökan kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis. Förordning (2009:1099).

Byggande av naturgasledningar, lagringsanläggningar och
förgasningsanläggningar

11 § Innan en koncessionspliktig naturgasledning,
lagringsanläggning eller förgasningsanläggning börjar byggas
ska koncessionshavaren göra anmälan om det till
Energimarknadsinspektionen och till den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.
En karta och en teknisk beskrivning av naturgasledningen,
lagringsanläggningen eller förgasningsanläggningen ska lämnas
in tillsammans med anmälan. Förordning (2007:1321).

12 § En koncessionshavare får inte börja använda en
naturgasledning, en lagringsanläggning eller en
förgasningsanläggning innan Energimarknadsinspektionen har
meddelat tillstånd till det (drifttillstånd).
Förordning (2007:1321).

Vissa ärenden enligt 2 kap. naturgaslagen

13 § En ansökan om förlängning av giltighetstiden för en
koncession enligt 2 kap. 12 § första stycket naturgaslagen
(2005:403) ska vara skriftlig och ges in till
Energimarknadsinspektionen.

I sådana ärenden ska 4-10 §§ tillämpas.
Förordning (2007:1321).

14 § Energimarknadsinspektionen ska pröva ansökningar enligt 2
kap. 13 § naturgaslagen (2005:403) om tillstånd till
överlåtelse av koncession. Förordning (2007:1321).

15 § Energimarknadsinspektionen ska bereda ärenden enligt 2
kap. 14 § naturgaslagen (2005:403) om återkallelse av
koncession och därefter, med eget yttrande, överlämna ärendet
till regeringens prövning. Förordning (2007:1321).

16 § Energimarknadsinspektionen ska pröva ärenden enligt 2
kap. 1 a §, 15 § andra och tredje styckena, 16 § första och
andra styckena och 17 § första och andra styckena
naturgaslagen (2005:403). Förordning (2013:210).

Mätning och rapportering av överförd naturgas

17 § Den som bedriver överföring av naturgas ska mäta överförd
naturgas och rapportera resultaten av mätningarna i enlighet
med de närmare föreskrifter som meddelas av
Energimarknadsinspektionen. Förordning (2007:1321).

17 a § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare
föreskrifter om mätning av överförd naturgas och rapportering
av resultatet av mätningarna. Förordning (2007:1321).

18 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
meddelar föreskrifter om krav på och kontroll av
mätutrustning och utövar tillsyn över efterlevnaden av sådana
föreskrifter i enlighet med vad som följer av lagen
(1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.
Förordning (2010:805).

Övervakningsplan

19 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om

1. innehållet i sådana övervakningsplaner som avses i 3 kap.
9 § och 4 kap. 7 § naturgaslagen (2005:403),

2. utseende av övervakningsansvarig och dennes uppgifter
enligt 3 kap. 10 § naturgaslagen, och

3. offentliggörandet av sådana årliga rapporter som avses i
3 kap. 10 § andra stycket och 4 kap. 8 § naturgaslagen.
Förordning (2012:338).

Offentliggörande av information

19 a § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter
om skyldighet för en transmissionsnätsoperatör eller ett
företag som innehar en lagrings- eller förgasningsanläggning
att offentliggöra information som har betydelse för
naturgasmarknadens funktion. Förordning (2012:338).

Avgifter och övriga villkor

20 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om
offentliggörande av metoder enligt 6 kap. 1 a § andra stycket
naturgaslagen (2005:403) och offentliggörande av avgifter och
övriga villkor enligt 6 kap. 4 § första stycket i samma
lag. Förordning (2013:210).

20 a § Har upphävts genom förordning (2013:210).

Systembalansansvar

21 § Swedegas AB ska vara systembalansansvarigt enligt 7 kap.
1 § naturgaslagen (2005:403). Förordning (2013:210).

22 §Den som bedriver överföring av naturgas ska hålla
Swedegas AB kontinuerligt underrättat om temperatur, tryck,
flöde och ventillägen i mät- och reglerstationer och om
sådana driftsstörningar som kan påverka driften av det
västsvenska naturgassystemet.

Den som bedriver överföring av naturgas ska också hålla
Swedegas AB underrättat om volymen naturgas i ledningarna.

Den som bedriver överföring av naturgas ska utan dröjsmål
underrätta Swedegas AB om sådana planerade åtgärder på de
egna ledningarna som kan påverka driften av det västsvenska
naturgassystemet. Förordning (2014:345).

23 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare
föreskrifter om underrättelser enligt 22 §.
Förordning (2013:210).

24 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare
föreskrifter om offentliggörande av villkor enligt 7 kap. 6 §
första stycket naturgaslagen (2005:403).
Förordning (2007:1321).

Anmälan och underrättelse om leverans av naturgas

25 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare
föreskrifter om anmälningar enligt 7 kap. 8 § första stycket
och underrättelser enligt 7 kap. 8 § tredje stycket
naturgaslagen (2005:403). Förordning (2007:1321).

Underrättelser om balansansvar

26 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om
underrättelser enligt 7 kap. 9 § andra och fjärde styckena
naturgaslagen (2005:403). Förordning (2011:966).

27 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare
föreskrifter om underrättelser enligt 7 kap. 10 §
naturgaslagen (2005:403). Förordning (2013:210).

Underrättelse till konsument och meddelande till socialnämnden

28 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare
föreskrifter med fastställande av formulär för underrättelser
till konsument och meddelande till socialnämnden enligt 8 kap.
6 § naturgaslagen (2005:403). Förordning (2007:1321).

Undantag enligt 9 kap. naturgaslagen (2005:403)

29 § Energimarknadsinspektionen prövar frågor om undantag
enligt 9 kap. naturgaslagen (2005:403). I 31 § finns dock
bestämmelser om att ett ärende om ett sådant undantag i
vissa fall ska överlämnas till byrån för samarbete mellan
energitillsynsmyndigheter för prövning av den myndigheten.
Förordning (2012:338).

30 § Om den ledning eller anläggning som avses med en
ansökan om undantag enligt 9 kap. 1 § naturgaslagen
(2005:403) sträcker sig över territorium som tillhör en
annan medlemsstat i Europeiska unionen, ska byrån för
samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ges tillfälle att
yttra sig i ärendet inom två månader från den dag då en
begäran om undantag mottogs av den sista av de berörda
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter.

Om samtliga berörda nationella tillsynsmyndigheter har
kommit överens i frågan om undantag inom sex månader från
den dag då en begäran om undantag mottogs av den sista av
dessa myndigheter, ska byrån för samarbete mellan
energitillsynsmyndigheter underrättas om detta.
Förordning (2012:338).

30 a § Har upphävts genom förordning (2012:338).

31 § Ett sådant ärende om undantag enligt 9 kap.
naturgaslagen (2005:403) som avses i 30 § första stycket ska
överlämnas till byrån för samarbete mellan
energitillsynsmyndigheter för prövning, om

1. Energimarknadsinspektionen och övriga berörda
tillsynsmyndigheter inte har kommit överens i frågan om
undantag inom sex månader från den dag då begäran om
undantag mottogs av den sista av dessa myndigheter, eller

2. Energimarknadsinspektionen och övriga berörda
tillsynsmyndigheter gemensamt begär det.

Den period som avses i första stycket 1 får förlängas med
högst tre månader, om tillsynsmyndigheterna är överens om
detta. Förordning (2012:338).

32 § Energimarknadsinspektionen ska så snart den har
mottagit en ansökan om undantag enligt 9 kap. 1 §
naturgaslagen (2005:403) skicka en kopia av ansökan till
Europeiska kommissionen.

Energimarknadsinspektionen ska utan dröjsmål anmäla ett
beslut om undantag till Europeiska kommissionen och förse
kommissionen med alla relevanta uppgifter om beslutet.
Förordning (2012:338).

33 § Har upphävts genom förordning (2012:338).

33 a § Har upphävts genom förordning (2012:338).

33 b § Har upphävts genom förordning (2012:338).

Tillsyn m.m.

34 § Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet enligt
1 kap. 9 § naturgaslagen (2005:403). Förordning (2012:338).

34 a § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter
om skyldighet för naturgasleverantörer att dokumentera och
bevara uppgifter om leveransavtal och derivatinstrument samt
om transaktioner som gäller sådana avtal eller instrument.
Förordning (2012:338).

34 b § En naturgasleverantör ska på begäran lämna uppgifter
om leveransavtal och derivatinstrument samt om transaktioner
som gäller sådana avtal eller instrument till Europeiska
kommissionen och Energimarknadsinspektionen. Detta gäller
dock endast sådana uppgifter inom handeln med naturgas som
utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen
(1999:1078) eller som ska dokumenteras och bevaras enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av 34 a §.
Förordning (2012:338).

Överklagande

35 § Energimarknadsinspektionens beslut enligt 2 kap. 1 a §
och 9 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) får överklagas till
regeringen. Förordning (2013:210).

36 § Energimarknadsinspektionens beslut enligt 14 § får
överklagas till regeringen. Andra beslut av
Energimarknadsinspektionen enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (2012:338).

Övergångsbestämmelser

2009:1099

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och
tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in
till Energimarknadsinspektionen efter ikraftträdandet.