Förordning (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

SFS nr
2006:1068
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-07-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1228

Beslutande myndighet

1 § Länsstyrelsen i Örebro län prövar frågor om tillstånd att
anordna kampsportsmatch samt utövar tillsyn enligt lagen
(2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.
Bestämmelser om kampsportsdelegationen inom länsstyrelsen finns
i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion.

Avgift

2 § Länsstyrelsen i Örebro län tar ut avgift för prövning av
ansökan om tillstånd enligt lagen (2006:1006) om
tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.

Bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) gäller
i fråga om ansökningsavgiftens storlek m.m. För ansökan om
tillstånd att anordna en eller flera kampsportsmatcher
tillämpas avgiftsklass 2. För ansökan om tillstånd att för viss
tid eller tills vidare anordna kampsportsmatcher tillämpas
avgiftsklass 3.

Om en ansökan om tillstånd att anordna en eller flera
kampsportsmatcher prövas samtidigt som en ansökan om tillstånd
att för viss tid eller tills vidare anordna kampsportsmatcher,
skall avgift för det förstnämnda ärendet inte tas ut.

Handläggning av ärenden om tillstånd

2 a § I ett ärende om tillstånd ska beslut meddelas av
Länsstyrelsen i Örebro län inom tre månader efter det att en
fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är
nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med
högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att
handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga
tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas
till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte
överklagas. Förordning (2009:1228).

2 b § Om Länsstyrelsen i Örebro län begär att sökanden ska ge
in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar
att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten
godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära att
dokumentet ska ges in i original eller i en bestyrkt kopia
eller i form av en auktoriserad översättning.
Förordning (2009:1228).

Bemyndiganden

3 § Länsstyrelsen i Örebro län får meddela föreskrifter om
tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för tillämpningen av
2 § lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa
kampsportsmatcher.

4 § Länsstyrelsen i Örebro län får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av lagen (2006:1006) om
tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.

Övergångsbestämmelser

2009:1228

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och
tillämpas endast i fråga om ansökningar som kommit in till
myndigheten efter ikraftträdandet.