Förordning (2006:1072) om nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor

SFS nr
2006:1072
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2006-08-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:858
Upphävd
2011-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:64

Inledande bestämmelse

1 § Vid Uppsala universitet ska det finnas ett nationellt
kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor.
Förordning (2010:1782).

Uppgifter

2 § Centrumet ska med ett rikstäckande perspektiv

– sprida kunskap om och utveckla metoder för bemötande och
omhändertagande av kvinnor som har misshandlats eller
våldtagits,

– sprida kunskap och information om mäns våld mot kvinnor,

– i samråd med Uppsala universitet bedriva utbildning, som inte
omfattas av bestämmelserna i högskolelagen (1992:1434), om mäns
våld mot kvinnor,

– följa, sammanställa och sprida forskningsresultat och
analysera behovet av forskning inom området mäns våld mot
kvinnor,

– bedriva forskning med anknytning till den kliniska
verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor,

– vara ett stöd för myndigheter och organisationer i frågor om
mäns våld mot kvinnor och då särskilt stödja myndigheterna i
deras metodutvecklingsarbete och verka för en effektiv
samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer, och

– erbjuda stöd för våldsutsatta kvinnor och deras närstående.

Centrumet ska samverka med Akademiska sjukhuset i Uppsala i
frågor som rör den kliniska verksamheten inom området mäns våld
mot kvinnor. Förordning (2010:1782).

Centrumets ledning och organisation

3 § Centrumet ska ledas av en styrelse.

Styrelsen ska bestå av en ordförande och minst sex andra
ledamöter. Ordföranden och de andra ledamöterna ska utses av
Uppsala universitet, varav en av de andra ledamöterna efter
förslag av landstinget i Uppsala län. Förordning (2011:64).

4 § Under styrelsen skall centrumet ledas av en föreståndare.

Föreståndaren skall utses för en bestämd tid av Uppsala
universitet efter förslag från centrumets styrelse.

Styrelsens uppgifter

5 § Centrumets styrelse skall

1. besluta i frågor om inriktningen på centrumets verksamhet,
och

2. besluta om de medel som ställs till förfogande för
centrumets verksamhet.

6 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

Redovisning

7 § Uppsala universitet skall i årsredovisning, delårsrapport
och budgetunderlag m.m. enligt förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag redovisa centrumets
verksamhet särskilt.