Förordning (2006:1076) med instruktion för Registernämnden

SFS nr
2006:1076
Departement/myndighet
Justitiedepartementet PO
Utfärdad
2006-08-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1141
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Registernämnden har till uppgift att i ärenden om
registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) pröva
frågor om utlämnande av

1. uppgifter från register som omfattas av lagen (1998:620) om
belastningsregister,

2. uppgifter från register som omfattas av lagen (1998:621) om
misstankeregister,

3. uppgifter från register som omfattas av polisdatalagen
(1998:622), och

4. övriga uppgifter som Rikspolisstyrelsen eller
Säkerhetspolisen behandlar enligt polisdatalagen om de inte
ingår i en förundersökning eller särskild undersökning i
kriminalunderrättelseverksamhet.

Nämnden skall pröva frågor om utlämnande av uppgifter även i
sådana fall som avses i 10 § förordningen (1989:149) om
bevakningsföretag m.m.

Nämnden skall vidare granska Säkerhetspolisens behandling av
uppgifter enligt polisdatalagen (1998:622), särskilt med
avseende på 5 § polisdatalagen.

2 § Registernämnden fattar beslut om kvalificerad
skyddsidentitet i de fall som avses i 2 § 1 och 2 lagen
(2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter. Nämnden prövar
också andra frågor som hör till ärenden om kvalificerade
skyddsidentiteter.

Organisation

3 § Nämnden är indelad i två avdelningar. Den första
avdelningen handlägger frågor som avses i 1 §, och den andra
avdelningen handlägger frågor som avses i 2 §.

4 § Rikspolisstyrelsen tillhandahåller nämnden sammanträdes-
och kontorslokaler, kanslistöd och föredragande vid första
avdelningen.

Sammansättning

5 § Vid nämnden finns en ordförande och en vice ordförande.
Ordföranden och vice ordföranden skall vara eller ha varit
ordinarie domare eller ha motsvarande erfarenheter av
kvalificerat juridiskt arbete.

Nämndens första avdelning består av ordföranden, vice
ordföranden samt högst sex andra ledamöter.

Nämndens andra avdelning består av ordföranden, vice
ordföranden samt högst tre andra ledamöter varav minst en med
särskild erfarenhet av verksamhet som avser folkbokföring.

Vice ordföranden kan träda i ordförandens ställe, när det
behövs.

Verksförordningens tillämpning

6 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om interna föreskrifter,

24 § om ärendenas avgörande,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m., och

31 § om myndighetens beslut.

7 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322).

Berättelse till regeringen

8 § Nämnden skall varje år före den 1 mars lämna en berättelse
till regeringen om sin verksamhet under det senaste
kalenderåret.

Handläggning av ärenden på första avdelningen

9 § När en begäran om utlämnande av uppgifter enligt 1 § kommit
in till nämnden, skall nämndens första avdelning sammanträda så
snart som möjligt. Avdelningen skall vidare alltid sammanträda
om någon av ledamöterna begär det.

10 § Första avdelningen är beslutför om ordföranden och minst
tre av de övriga ledamöterna är närvarande.

11 § En uppgift får lämnas ut endast om alla är ense om
beslutet. Anser någon av ledamöterna att uppgiften inte bör
lämnas ut, får ordföranden lämna över ärendet till regeringen
för handläggning, om ordföranden anser att uppgiften ändå bör
lämnas ut.

12 § För fullgörandet av sin tillsynsuppgift enligt 1 § tredje
stycket har nämnden rätt att få del av

1. uppgifter ur SÄPO-registret, och

2. de övriga uppgifter Säkerhetspolisen behandlar enligt
polisdatalagen (1998:622).

Handläggning av ärenden på andra avdelningen

13 § När en ansökan om kvalificerad skyddsidentitet har kommit
in skall nämnden, utom i fall som avses i 14 § andra stycket,
sammanträda så snart som möjligt.

14 § Andra avdelningen är beslutför om ordföranden och minst
två av de övriga ledamöterna är närvarande.

Är det fara i dröjsmål, får ordföranden besluta i ärenden om
kvalificerad skyddsidentitet. Ett sådant beslut skall anmälas
till nämnden vid nästa sammanträde.

Handläggning av för avdelningarna gemensamma ärenden

15 § Beslut om den berättelse som avses i 8 § och om
arbetsordning för nämnden fattas av avdelningarna gemensamt.
Nämnden är då beslutför om ordföranden och minst fem av de
övriga ledamöterna är närvarande.

Administrativa beslut fattas på samma sätt som anges i första
stycket. Om ett administrativt beslut bara gäller en av
avdelningarna, fattas dock beslutet av den avdelningen.

Delegation

16 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut får nämnden
eller en avdelning av nämnden lämna över till ordföranden, vice
ordföranden eller någon annan som tjänstgör vid nämnden att
fatta beslut av enkel beskaffenhet eller administrativ art
eller beslut under beredningen av ett ärende. Sådant
överlämnande får inte avse beslut om kvalificerad
skyddsidentitet eller förordnande om att beslut om kvalificerad
skyddsidentitet skall ändras eller inte längre gälla. Nämnden
får dock lämna över till ordföranden eller vice ordföranden att
förordna att beslut om kvalificerad skyddsindentitet inte
längre skall gälla om anställningsmyndigheten har begärt ett
sådant förordnande.

Förordnanden

17 § Regeringen utser ordföranden, vice ordföranden och övriga
ledamöter för en bestämd tid.

För annan ledamot än ordföranden och vice ordföranden bestämmer
regeringen vid vilken avdelning ledamoten skall tjänstgöra.

18 § Nämnden förordnar handläggare vid nämndens kansli och,
efter samråd med Rikspolisstyrelsen, sådan föredragande som
skall tjänstgöra vid första avdelningen. Föredragande förordnas
på en bestämd tid. Nämnden förordnar för en bestämd tid
föredragande som skall tjänstgöra vid andra avdelningen.