Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling

SFS nr
2006:1083
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2006-08-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:681

1 § Denna förordning tillämpas på utbildning och annan
verksamhet som avses i skollagen (2010:800).
Förordning (2011:681).

2 § En likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 §
diskrimineringslagen (2008:567) och en plan mot kränkande
behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska
upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen
eller eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller.
Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas
deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad.
Förordning (2011:681).